Różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim jest ściśle powiązana z rozwojem współpracy akademickiej podejmowanej przez naukowców UŁ. Oprócz badań indywidualnych istotną rolę odgrywają porozumienia, a także umowy o współpracy uniwersyteckiej i naukowej o zasięgu globalnym, regionalnym oraz te prowadzone w ramach projektów i sieci interdyscyplinarnych z innymi instytucjami prowadzącymi badania. Głównym celem badań jest identyfikacja trendów społecznych, ekonomicznych i kulturowych w skali globalnej oraz rozwój właściwych dziedzin badawczych.  

Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania w szerokim zakresie dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych.  

 • Archeologia 
 • Filozofia 
 • Historia 
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo 
 • Nauki o kulturze i religii 
 • Nauki o sztuce

 • Matematyka 
 • Nauki biologiczne 
 • Nauki chemiczne 
 • Nauk fizycznych 
 • Informatyka
 • Nauki o ziemi i środowisku

 • Ekonomia i finanse 
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracja 
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNILODZ

Prowadzimy badania naukowe w trzech interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych (POB), odpowiadających na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, biznesu i medycyny. W Uniwersytecie Łódzkim uważamy, że nikt nie jest „samotną wyspą”. Dostrzegamy, że uczelnia funkcjonuje w konkretnym otoczeniu, które jest dla niej zarówno wyzwaniem, jak i źródłem inspiracji w zakresie badań i podejmowanych decyzji. Kazdy czlowiek pozostaje w relacjach i powiązaniach, które nie są obojętne dla jego zdrowia psychicznego, możliwości kreacyjnych oraz poznawczych.  Badamy te połączenia i ich naturę, aby lepiej zrozumieć świat i rozwiązywać jego problemy.  

(Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja. Badania związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem 

Badamy społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym i społecznym w mieście, odwołujące się zarówno do potrzeb estetycznych lokalnej społeczności, jak i do globalnych problemów związanych z ekologią i ekonomią. Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwo naukowe na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Zajmujemy się badaniami nad miastem i procesami rewitalizacji, przede wszystkim w obrębie organizmu Łodzi. Z empatią analizujemy sytuację osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, m.in. opracowujemy wnioski z badań, wspieramy akcje pomocowe, współpracujemy z samorządem i innymi instytucjami w regionie łódzkim działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia.  

Badania obejmujące nauki ścisłe i przyrodnicze widziane przez pryzmat człowieka - jego bezpieczeństwa, zdrowia, a także zagrożeń, którym musi sprostać w dzisiejszym świecie

W odpowiedzi na palące potrzeby medycyny prowadzimy badania nad nanocząsteczkami i nowymi związkami syntetycznymi dla innowacyjnych terapii pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych. W trosce o bezpieczeństwo jednostki i społeczności bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu wypracowanie procedur i stworzenie systemów szkolenia służb w zakresie zagrożeń terrorystycznych CBRN. Prowadzimy jeden z najlepszych w Polsce niemedycznych Biobanków, który powstał w wyniku przeprowadzenia projektu „TESTOPLEK: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii”.  

Fuzja metod właściwych dla nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk humanistycznych w celu prowadzenia badań w zakresie różnorodności genetycznej i kulturowej społeczeństw i środowiska basenu Morza Śródziemnego  

Przykładem tego są interdyscyplinarne działania Centrum Badawczego Ceraneum, które koncentruje się na badaniach historii i kultury basenu Morza Śródziemnego. Ceraneum tworzy międzywydziałowy zespół badaczy o ogromnym potencjale naukowym, dostrzeganym na całym świecie. W ten obaszar wpisują się także badania różnorodności biologicznej i ewolucji kręgowców wodnych Atlantyku i Pacyfiku przez zespół oceanologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej pod auspicjami UNESCO opracowują i koordynują innowacyjne rozwiązania systemowe z zakresu ekohydrologii dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.