Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest największą biblioteką w województwie łódzkim. Jej zbiory liczą obecnie około 3 500 000 woluminów. Z zasobów BUŁ korzysta rocznie 300 000 czytelników. 

Nasze usługi skierowane są do społeczności UŁ oraz odbiorców spoza niej. 

ODKAŻANIE ZBIORÓW

BUŁ dysponuje próżniową komorą fumigacyjną typu „KONVAK” służącą do odkażania książek, czasopism i archiwaliów. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest zahamowanie procesów degradacji papieru spowodowanych niszczącym działaniem drobnoustrojów i owadów

W komorze fumigacyjnej obiekty poddawane są działaniu gazu Rotanox, mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla, który obecnie jest najskuteczniejszym, a przy tym nieszkodliwym dla materiałów środkiem do fumigacji. Proces dezynfekcji przebiega w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), dzięki czemu gaz przenika odkażany obiekt. Usuwanie gazu polega na wielokrotnym płukaniu czystym powietrzem. Dzięki zastosowaniu dmuchawy i katalizatorów substancje toksyczne zostają utlenione i jako nieszkodliwe usunięte na zewnątrz. Po dezynfekcji obiekty przechodzą co najmniej pięciodniową kwarantannę. Praca komory fumigacyjnej jest sterowana komputerowo i na bieżąco monitorowana. Cały proces odkażania trwa 36 godzin. Nadzoruje go wykwalifikowany pracownik Biblioteki. Pojemność komory wynosi 0,86 m³ (wymiary: 72 x 80 x 150 cm) i może ona pomieścić np. 6 metrów bieżących akt. 

1. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji. 
2. Biblioteka UŁ nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów. 
3. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne i inne dokumenty. 
4. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp. 
5. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na Zleceniodawcy. 
6. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 60%. 
7. Materiały formatu większego niż A4 należy odpowiednio przeliczyć na ten format. Ilość materiałów należy podawać z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b. 
8. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej. 

1. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek spakowania materiałów w sposób określony przez Wykonawcę. W szczególności materiały archiwalne i inne dokumenty powinny być szczelnie zapakowane w pudła kartonowe/paczki/worki w sposób uniemożliwiający wgląd do nich. Każde opakowanie powinno zawierać nazwę Zleceniodawcy oraz dane kontaktowe do niego. 
2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby Biblioteki UŁ i wniesienia ich na własny koszt do magazynu wstępnego. 
3. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt. 
4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem. 
5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały w umówionym terminie. 
6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od Zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń Biblioteka UŁ może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach. 
7. Biblioteka UŁ zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mogła przewidzieć. 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować zamówienie wg załączonego wzoru. 
2. Przekazywanie materiałów odbywa się na podstawie protokołu przekazania i odbioru sporządzanego w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego i Biblioteki UŁ). Zleceniodawca przy odbiorze materiałów zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów. 
3. Biblioteka UŁ wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu. Zaświadczenie potwierdzające parametry wydaje się osobno dla każdej dezynfekowanej partii materiałów (pojedynczego wsadu do komory fumigacyjnej). 

Zainteresowanych odkażeniem w komorze fumigacyjnej prosimy o kontakt z Pracownią Fumigacyjną: tel. 42/6356434, 42/6356069 lub z Sekretariatem BUŁ: tel. 42/6356002, e-mail: sekretariat@lib.uni.lodz.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00. 

Pliki do pobrania

DIGITALIZACJA ZBIORÓW

Digitalizacją zbiorów w BUŁ zajmuje się Digital Center.

Pracownia znajduje się w nowym gmachu UŁ na II piętrze i jet otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. 

T: (042) 635-64-85 

 

Pliki do pobrania