BOILERPLATE #UNILODZ

Uniwersytet Łódzki koncentruje się na prowadzeniu badań pozwalających rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze oraz stworzyć know-how umożliwiający wdrożenie tych rozwiązań w skali regionalnej i globalnej. Priorytetem UŁ jest dążenie do doskonałości naukowej poprzez stałe podnoszenie potencjału badawczego. Na UŁ badania podstawowe i aplikacyjne są prowadzone we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami w interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych: „Ziemia obiecana 2.0. (Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji”, „Nauki eksperymentalne w służbie bezpiecznych i zdrowych społeczeństw”, „Centra różnorodności genetycznej i kulturowej. Od dziedzictw bliskich do odległych. Potencjał nieodkryty”.  

UŁ to aktywny partner biznesu. Poprzez prowadzone badania, doktoraty wdrożeniowe, publikacje i patenty wspiera gospodarkę dostarczając efektywnych rozwiązań. Jako kreator Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego UŁ integruje środowisko polskich humanistów. Jako mecenas kultury prowadzi szereg własnych inicjatyw oraz współorganizuje wydarzenia i festiwale o międzynarodowym zasięgu. Działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w projekty naukowe, biznesowe, społeczne i kulturalne buduje i rozwija wielokulturową, kreatywną, otwartą Łódź.

UŁ kształci ciekawych świata, zaangażowanych obywateli. Konsekwentnie wspiera studentów, uczestników szkół doktorskich i pracowników w realizacji oryginalnych i odważnych pomysłów badawczych. Jest atrakcyjnym miejscem nauki dla polskich i zagranicznych studentów (3. miejsce w Polsce pod względem liczby zagranicznych studentów) oraz uczestników szkół doktorskich.  

Więcej informacji na uni.lodz.pl i w grupie Dobra Nauka na Facebooku.  

Pobierz BOILERPLATE #UNILODZ

WŁADZE #UNILODZ

Zachęcamy do skorzystania z biogramów i zdjęć Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Łódzkiego.

REKTOR

PROF. DR HAB. ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA

Portret prof. Żądzińskiej

Prof. Elżbieta Żądzińska jest związana z Uniwersytetem Łódzkim od 25 lat. W tym czasie przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej, od pracownika naukowo-technicznego do profesora zwyczajnego.  

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 roku stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.  

W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2020 roku pełni funkcję Rektora UŁ. 

Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Biologii Organizmalnej PAN kadencji 2020-2023, członkiem Komisji Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności oraz Przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). W 2008 roku była laureatką programu NOVUM realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  

Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. 

Pobierz zdjęcie oraz biogram prof. Elżbiety Żądzińskiej, rektor UŁ. 

PROREKTOR DS. NAUKI, I ZASTĘPCA REKTORA

DR HAB. ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ, PROF. UŁ

Fotografia prof. Korporowicza, prorektora ds. naukiDr hab. Łukasz Jan Korporowicz, prof. UŁ urodził się w 1986 w Łodzi. W roku 2010 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś w roku 2016 studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2015, zaś doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskał w roku 2020. Od początku swojej kariery akademickiej związany z Katedrą Prawa Rzymskiego. Od grudnia 2022 pełni również funkcję kierownika Centre for Anglo-American Legal Tradition. W przeszłości zaangażowany w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uniwersytetu. Pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ ds. ewaluacji oraz prodziekana ds. nauki. Był członkiem Zespołu ds. strategii UŁ.

Do jego głównych zainteresowań naukowych należą porównawcza historia prawa, recepcja prawa rzymskiego w Anglii, historia prawa angielskiego, historia prawa amerykańskiego oraz szeroko rozumiana historia edukacji i zawodów prawniczych. Bliskie są mu także kwestie dotyczące obecności prawa rzymskiego w dziejach prawa polskiego oraz wpływ prawa rzymskiego na średniowieczne prawo kanoniczne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadził badania, przede wszystkim o charakterze archiwalnym w licznych uczelniach brytyjskich, w tym w University of Oxford, University of Cambridge, a także w University of Edinburgh. Członek międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw naukowych, w tym Selden Society, American Society for Legal History, Royal Historical Society oraz Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. W ramach tego ostatniego aktywnie działa w ramach Komisji ds. nauki, której jednym z głównych celów jest stworzenie nowej syntezy dziejów prawa polskiego.

Pobierz zdjęcie oraz biogram prof. Łukasza Jana Korporowicza, prorektora UŁ ds. nauki. 

PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

DR HAB. ROBERT ZAKRZEWSKI, PROF. UŁ

 Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, urodził się w 1970 r. w Łodzi. Jest absolwentem ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. We wrześniu 1997 roku obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk chemicznych. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W kadencji 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Chemii UŁ ds. studenckich i jakości kształcenia.

Główne badania naukowe prowadzi w dziedzinie nauki chemiczne, w dyscyplinie chemia i ukierunkowany jest na opracowanie nowych metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania związków biologicznie czynnych. Drugim nurtem zainteresowań naukowych jest badanie umiejętności złożonych uczniów/studentów w nauczaniu chemii. Od 1995 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2015 pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wchodzi w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej w kadencji 2019-2022. Jest członkiem zespołów ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących nauczania chemii, a w latach 2015-2019 był członkiem Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pobierz zdjęcie oraz biogram prof. Roberta Zakrzewskiego, prorektora UŁ ds. studentów i jakości kształcenia

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

PROF. DR HAB. ŁUKASZ BOGUCKI

Prof. Łukasz Bogucki urodził się w roku 1969 w Łodzi. W roku 1993 ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, zaś w roku 2005 stopień doktora habilitowanego. W roku 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Jako student i słuchacz studium doktoranckiego, Łukasz Bogucki studiował w Utrechcie, Strasburgu, Barcelonie i Leuven, zaś jako adiunkt i profesor odbył kwerendy i staże naukowe oraz wygłosił wykłady gościnne na większości uczelni polskich oraz czołowych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Turcji, Portugalii, Szwecji, Litwie i Szwajcarii.

Prof. Bogucki jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; jest również współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. W latach 2012 - 2020 był dyrektorem Instytutu Anglistyki UŁ. Niemal od początku kariery naukowej kieruje specjalizacją tłumaczeniową na anglistyce, a także popularyzuje przekładoznawstwo w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe prof. Boguckiego to przede wszystkim przekład audiowizualny i wspomagany komputerowo, a także teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Pobierz zdjęcie oraz biogram prof. Łukasza Boguckiego, prorektora UŁ ds. współpracy z zagranicą.

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

DR HAB. AGNIESZKA KURCZEWSKA, PROF. UŁ

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Funkcjonowania Gospodarki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Dyplom magistra ekonomii otrzymała w 2003 roku, a rok później rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. W 2008 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w roku 2015 stopień doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju, a następnie prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem. Podczas kadencji dziekańskiej stworzyła m.in. program współpracy Wydziału z otoczeniem i zainicjowała regionalny konkurs dla studentów Eksoc StartUP!.

Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (2010/2011), a także 10 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Tampa (program Mobilność Plus) oraz 3 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Lund (program Bekker). Była także stypendystką MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców (2013- 2015). Od 2015 roku jest członkiem zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). W latach 2017-2020 pełniła funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie Journal of Small Business Management (JSBM). Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

Pobierz zdjęcie oraz biogram prof. Agnieszki Kurczewskiej, prorektor UŁ ds. współpracy z otoczeniem.  

BUDYNKI #UNILODZ

Zdjęcia są do Państwa dyspozycji. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na ich użycie, prosimy jedynie pamiętać o uwzględnieniu w podpisie autora: Fot. Uniwersytet Łódzki.

FLICKR #UNILODZ

W serwisie Flickr dokumentujemy codzienne życie uczelni. Te zdjęcia również są do Państwa dyspozycji. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na ich użycie, prosimy jedynie pamiętać o uwzględnieniu w podpisie autora: Fot. Uniwersytet Łódzki.

LOGOTYPY I INNE MATERIAŁY WIZUALNE #UNILODZ

Identyfikacja wizualna i logotypy Uniwersytetu Łódzkiego i jego poszczególnych wydziałów znajdują się pod tym linkiem.