SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach:

 • archeologii
 • historii
 • filozofii
 • językoznawstwie
 • literaturoznawstwie
 • naukach o kulturze i religii
 • naukach o sztuce
 • etnologia i antropologia kulturowa (od roku akademickiego 2024/2025)

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z ośmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. J. Matejki 21/23 

I piętro, pok. 113

90-237 Łódź 

042 635 55 93

DYREKTOR

Dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ

Dyżury:

w sesji letniej 23/24 odbywać się będą w czwartki w godz. 10.30 - 11.30.

 

Poza terminami dyżuru możliwy jest kontakt via e-mail oraz spotkania na platformie Teams, po uprzednim umówieniu.

Centrum Szkół Doktorskich UŁ,

Matejki 21/23, I piętro pok.104, tel.42635 55 84

E. joanna.sowa@uni.lodz.pl

 

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

 

 

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

Prof. Joanna Sowa

 

Archeologia 

Prof. Piotr Strzyż

Prof. Marek Olędzki

 

Filozofia

Prof. Marek Gensler

Prof. Janusz Maciaszek

 

Historia

Prof. Sławomir Bralewski

Prof. Marta Sikorska

 

Językoznawstwo

Prof. Ivan Petrov

Prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

Literaturoznawstwo

Prof. Michał Lachman

Prof. Dorota Samborska-Kukuć­­

 

Nauki o kulturze i religii

Prof. Konrad Klejsa

Prof. Piotr Sitarski

 

Nauki o sztuce

Prof. Małgorzata Budzowska

Prof. Piotr Gryglewski

 

Etnologia i antropologia kulturowa

prof. Monika Kujawska

prof. Marcin Kępiński

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Roman Sacharov

mgr Michał Owczarek

mgr Miriam Kobierski

mgr Kacper Krzeczewski

Przewodniczący RSSD - mgr Kacper Krzeczewski;

Zastępca Przewodniczącego RSSD - mgr Oliwia Nadarzycka

Sekretarz RSSD- mgr Joanna Królikowska.

SEKRETARZ

mgr Agnieszka Kosicka-Jóźwiak

E. sdnh@uni.lodz.pl

Dyżury:

wtorek, czwartek w godz. 9.00-14.00 - Centrum Szkół Doktorskich: ul.Jana Matejki 21/23, 90-237 Łódź  pok.113, tel.0426355593

 

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY

W dniu 15 lutego 2024 r. podpisane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 235). Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30%. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze  profesora wzrosło z poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Przepisy rozporządzenia zaczęły obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego 2024 r., z mocą od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/235

Na podstawie art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora - 3466,90 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora - 5340,90 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 

Na mocy zmian wprowadzonych w ustawie PSWiN Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1672) od 1.10.2023 nie obowiązuje zakaz zatrudniania doktorantów szkoły doktorskiej jako nauczycieli akademickich ani pracowników naukowych (uchylony został art. 209 ust. 10, a powiązany z nim art. 203 ust. 1 pkt 5 uległ zmianie). Ustawa nie zakazuje też podejmowania zatrudnienia przez doktorantów w innym charakterze.

 

 

Dodatkowo zmianie uległ zapis uzależniający wypłatę stypendium od wysokości pobieranego wynagrodzenia, który obecnie nie ogranicza się do projektów, a jedynie odnosi się do formy jego zatrudnienia.

Stypendium doktoranckiego nie będzie otrzymywał doktorant, którego:


- kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską
- na podstawie o pracę z wynagrodzeniem, którego miesięczna wysokość przekracza wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora (aktualnie 9 370,00 PLN brutto).

 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich i pobierający stypendium doktoranckie są natomiast objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:

 • kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
 • kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

 

Pliki do pobrania

Uwaga:

we wnioskach proszę nie uwzględniać następujących kosztów:

 

 • opłat autostradowych,
 • dojazdów samochodem

 

W związku ze zmianą Zarządzenia nr 42, doktoranci otrzymali możliwość przyznawania diet na wyjazdy krajowe i zagraniczne. Diety mogą być rozliczone pod warunkiem wpisania pozycji "diety" we wniosku o dofinansowanie.

Wysokość diet należy oszacować na podstawie ogólnodostępnych informacji lub po kontakcie z p. Iloną Krysiak (Dział Księgowości delegacje zagraniczne) lub pracownikami CSD (delegacje krajowe)

Należ pamiętać, że w przypadku delegacji krajowej kwota diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 25% diety

obiad – 50% diety

kolacja – 25% diety

Natomiast w czasie podróży zagranicznej, kiedy zapewniono bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 15% diety

obiad – 30% diety

kolacja – 30% diety

 

Informujemy również, że od 1/10/2023 UŁ ubezpiecza doktorantów i studentów UŁ na wyjazdy służbowe zagraniczne trwające do 30 dni, zgłoszone do Działu Księgowości (p. Ilona Krysiak) przed terminem rozpoczęcia podróży służbowej. Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego, usługi assistance.

Ubezpieczenie ważne od 01/10/2023 do 30/09/2024.

Ubezpiecza nas WIENER (VIENNA INSURANCE GROUP). Numer polisy COR 435599.

Pliki do pobrania

RZECZNIK PRAW DOKTORANTA UŁ

AKTUALNOŚCI

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNH LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.