O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA #UNILODZ

Uniwersytet Łódzki to kadra dydaktyczna licząca 2500 pracowników uczących na 180 kierunkach. Stale dbamy o to, żeby poziom oferty kierunków odpowiadał najwyższym standardom, a nasi absolwenci zyskiwali kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą im sie wyróżnić na rynku pracy. Jesteśmy młodą i odważną uczelnią, która każdego dnia dąży do doskonałości naukowej. Sprawdź, co już udało się nam osiągnąć.

WYTYCZNE UCZELNIANEJ RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ ZDALNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ opracowała szereg wytycznych, które podsumowują, w jaki sposób prowadzić i uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w załączonym pliku.

SYLABUS

Sposób tworzenia sylabusa przedmiotu reguluje Zarządzenie nr 64 Rektora UŁ z dnia 10.02.2022 r. w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim (sylabus) oraz weryfikacji efektów uczenia się i zadań koordynatora przedmiotu.

Sylabusy przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim tworzone są zgodnie ze schematem, zapewniającym ich jednorodność oraz stanowią integralną część programu studiów.

Opis każdego przedmiotu opracowywany jest w języku polskim i języku angielskim, w przypadku filologii obcych lub lub kierunku w innym języku obcym niż angielski, drugim językiem opisów może być język właściwy dla tych filologii lub tego kierunku.

Opisy przedmiotów wprowadzane są do USOSweb w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 64 Rektora UŁ; nadawany jest im unikatowy kod.

Każdy przedmiot ma przydzielonego koordynatora odpowiedzialnego za opis przedmiotu, jego aktualizację i wprowadzenie do systemu. Ustalenie koordynatora oraz wskazanie jego zadań uregulowane jest w przedmiotowym zarządzeniu.

Opis przedmiotu powinien zostać wprowadzony dla danego cyklu dydaktycznego do elektronicznego systemu uczelnianego USOSweb nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest dany cykl dydaktyczny z zastrzeżeniem, że koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są aktualizować opisy w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 10-14 i 17, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest przedmiot.

POZNAJ NASZE BADANIA

Różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim jest ściśle powiązana z rozwojem współpracy akademickiej podejmowanej przez naukowców UŁ. Oprócz badań indywidualnych istotną rolę odgrywają porozumienia, a także umowy o współpracy uniwersyteckiej i naukowej o zasięgu globalnym, regionalnym oraz te prowadzone w ramach projektów i sieci interdyscyplinarnych z innymi instytucjami prowadzącymi badania. Głównym celem badań jest identyfikacja trendów społecznych, ekonomicznych i kulturowych w skali globalnej oraz rozwój właściwych dziedzin badawczych.  

Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania w szerokim zakresie dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych.  

 • Archeologia 
 • Filozofia 
 • Historia 
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo 
 • Nauki o kulturze i religii 
 • Nauki o sztuce

 • Matematyka 
 • Nauki biologiczne 
 • Nauki chemiczne 
 • Nauk fizycznych 
 • Informatyka
 • Nauki o ziemi i środowisku

 • Ekonomia i finanse 
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracja 
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNILODZ

Prowadzimy badania naukowe w trzech interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych (POB), odpowiadających na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, biznesu i medycyny. W Uniwersytecie Łódzkim uważamy, że nikt nie jest „samotną wyspą”. Dostrzegamy, że uczelnia funkcjonuje w konkretnym otoczeniu, które jest dla niej zarówno wyzwaniem, jak i źródłem inspiracji w zakresie badań i podejmowanych decyzji. Kazdy czlowiek pozostaje w relacjach i powiązaniach, które nie są obojętne dla jego zdrowia psychicznego, możliwości kreacyjnych oraz poznawczych.  Badamy te połączenia i ich naturę, aby lepiej zrozumieć świat i rozwiązywać jego problemy.  

(Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja. Badania związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem 

Badamy społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym i społecznym w mieście, odwołujące się zarówno do potrzeb estetycznych lokalnej społeczności, jak i do globalnych problemów związanych z ekologią i ekonomią. Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwo naukowe na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Zajmujemy się badaniami nad miastem i procesami rewitalizacji, przede wszystkim w obrębie organizmu Łodzi. Z empatią analizujemy sytuację osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, m.in. opracowujemy wnioski z badań, wspieramy akcje pomocowe, współpracujemy z samorządem i innymi instytucjami w regionie łódzkim działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia.  

Badania obejmujące nauki ścisłe i przyrodnicze widziane przez pryzmat człowieka - jego bezpieczeństwa, zdrowia, a także zagrożeń, którym musi sprostać w dzisiejszym świecie

W odpowiedzi na palące potrzeby medycyny prowadzimy badania nad nanocząsteczkami i nowymi związkami syntetycznymi dla innowacyjnych terapii pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych. W trosce o bezpieczeństwo jednostki i społeczności bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu wypracowanie procedur i stworzenie systemów szkolenia służb w zakresie zagrożeń terrorystycznych CBRN. Prowadzimy jeden z najlepszych w Polsce niemedycznych Biobanków, który powstał w wyniku przeprowadzenia projektu „TESTOPLEK: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii”.  

Fuzja metod właściwych dla nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk humanistycznych w celu prowadzenia badań w zakresie różnorodności genetycznej i kulturowej społeczeństw i środowiska basenu Morza Śródziemnego  

Przykładem tego są interdyscyplinarne działania Centrum Badawczego Ceraneum, które koncentruje się na badaniach historii i kultury basenu Morza Śródziemnego. Ceraneum tworzy międzywydziałowy zespół badaczy o ogromnym potencjale naukowym, dostrzeganym na całym świecie. W ten obaszar wpisują się także badania różnorodności biologicznej i ewolucji kręgowców wodnych Atlantyku i Pacyfiku przez zespół oceanologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej pod auspicjami UNESCO opracowują i koordynują innowacyjne rozwiązania systemowe z zakresu ekohydrologii dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKTUALNOŚCIACH