Jeżeli jesteś polskim studentem lub doktorantem, korzystasz z ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej  w następujących sytuacjach: 

  • do czasu ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych
  • bez ograniczenia wieku – jeżeli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych; 
  • bez ograniczenia wieku – jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku

Uczelnia zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, jeżeli: 

  • ukończyłeś 26 rok życia i nie podlegajsz obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 
  • nie posiadasz rodziny, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (rodzice, małzonek) 

Dodatkowo zachęcamy Cię do rozważenia zawarcia polisy NW (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków), która jest nieobowiązkowa, ale może przydać się, gdy np. złamiesz rękę lub przydarzy Ci się inna kontuzja (odpukać!) - nie tylko w czasie roku akademickiego i w budynku uczelni.

Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie na rok akademicki 2023/2024 nie wzrosła i wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową  i opłacić składkę do 15 grudnia 2023 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 1 października 2023-30 września 2024 r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2023 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki należy skontaktować się z dziekanatem. Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia jest złożenie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Jak się ubezpieczyć? W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zapraszamy Cię do Twojego Dziekanatu lub Sekretariatu Szkoły Doktorskiej. Dodatkową polisę możesz wykupić na tej stronie: