PARTNERZY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O sile uczelni decydują nie tylko prestiżowe granty i badania, ale także pozycja jej wychowanków na rynku pracy. Uniwersytet Łódzki wspiera pierwsze kroki swoich studentów i absolwentów, pomagając jednocześnie pracodawcom z Łodzi i regionu znaleźć najlepszych pracowników. Kształtujemy przedsiębiorczą postawę członków naszej społeczności poprzez współpracę ze strategicznymi partnerami -  najbardziej rozpoznawanymi markami w kraju i poza jego granicami. 

OFERTA WSPÓŁPRACY

Dążymy do tego, żeby stać się ośrodkiem silnie promującym przedsiębiorczość: zarówno wśród naszych studentów, jak i pracowników. Naszym celem jest promocja uniwersyteckich start-upów, transferu technologii i popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.  W tym celu powołaliśmy Radę ds. Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, w skład której wchodzą władze uczelni i liczne grono wybitnych wychowanków - Absolwentów VIP uniwersytetu. 

Przedsiębiorcami mogą zostać zarówno ekonomiści, jak i filologowie, biolodzy, chemicy, filozofowie czy fizycy. Tych, którzy złapią bakcyla przedsiębiorczości, czeka edukacja specjalistyczna, kontakt z praktykami i silne wsparcie we wdrażaniu projektów

prof. Agnieszka Kurczewska - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ

Jako przedsiębiorczy uniwersytet podtrzymujemy też współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Oto, co oferujemy firmom i instytucjom z regionu i kraju, które chcą nawiązać z nami współpracę. 

Co oferujemy? 

 • Wysokiej jakości programy kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe, studia MBA).
 • Programy badawcze oraz korzystanie z infrastruktury naukowo-badawczej UŁ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa, usług zleconych.
 • Doktoraty wdrożeniowe jako alternatywną drogę uzyskania stopnia doktora przeznaczoną dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.
 • Wsparcie procesów rekrutacji pracowników w firmie (on-campus recruitment).
 • Realizację wysokiej jakości staży studenckich i praktyk zawodowych.
 • Ofertę szkoleniową UŁ przygotowywaną dla pracodawców, partnerów UŁ oraz osób indywidualnych podnoszących swoje kwalifikacje.

PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY

PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Uniwersytet Łódzki chce nawiązywać długoterminowe partnerstwa strategiczne z wybranymi partnerami krajowymi i zagranicznymi. Tworzymy strategiczne partnerstwa z firmami handlowymi, organami sektora publicznego i innymi organizacjami, zwykle na okres trzech lat, z możliwością i oczekiwaniem na odnowienie. Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym to fundamentalny punkt strategii rozwoju naszej Uczelni. 

Wybrani partnerzy

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ

Tworzymy strategiczne partnerstwa ze spółkami handlowymi, organami sektora publicznego i innymi organizacjami. Budowanie i utrzymywanie silnych relacji ze środowiskiem społecznym i gospodarczym jest istotnym elementem strategii rozwoju Uczelni. 

Wybrane umowy podpisane na przestrzeni ostatnich 5 lat

Celem zainicjowanego partnerstwa jest wykorzystanie doświadczeń i możliwości obu organizacji na rzecz rozwoju polskiej nauki. Huawei i UŁ będą mogły wspólnie organizować studia podyplomowe, specjalistyczne staże naukowe dla studentów i doktorantów oraz krótkoterminowe praktyki, które mogą poprowadzić doświadczeni specjaliści pracujący na co dzień w Huawei. UŁ przystąpił jednocześnie do Huawei ICT Academy. W ramach programu, wykładowcy i studenci mogą korzystać z darmowych szkoleń, które kończą się egzaminem, za który przyznawany jest certyfikat.

Celem projektu jest wykorzystanie dorobku naukowego uczelni oraz doświadczenia biznesowego Rossmanna, lidera w branży chemiczno-kosmetycznej. Uczelnia zyskała partnera biznesowego, dzięki któremu studenci będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę i nowe umiejętności. Współpraca pozwoli rozbudować sposób kształcenia studentów np. o seminaria, warsztaty i wykłady, które poprowadzą praktycy - specjaliści na co dzień pracujący w Rossmannie. 

Nowy kierunek studiów UŁ we współpracy z biznesem. Uniwersytet Łódzki wraz z sześcioma silnymi partnerami biznesowymi otwiera nowy kierunek studiów – „Automatyzacja Procesów Biznesowych”. Największym atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia, łączący kwalifikacje z zakresu zarządzania z kompetencjami cyfrowymi. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich. 

Celem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji Philips Polska jako pracodawcy. Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwi współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie do opracowania problemów badawczych m.in. w ramach prac dyplomowych. 

Celem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji PwC Polska. Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwi współtworzenie programów dydakty-cznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie do opracowania problemów badawczych m.in. w ramach prac dyplomowych. 

Rozpoczęcie współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowo-badawczej. Celem jest prowadzenie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych, a także współpraca w zakresie badań i analizy bieżącej sytuacji w Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin i chińskiej polityki na obszarze Europy Środkowej. KGHM odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Chin. 

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w rozwijaniu i wzbogacaniu programów studiów na Uniwersytecie Łódzkim o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej. 

Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji Fujitsu Technology Solutions. Współpraca będzie dotyczyć wszystkich obszarów związanych z językami obcymi, rozszerzona zostanie także o kierunki informatyczne i techniczne w ramach wsparcia i projektowania infrastruktury IT i rozwoju oprogramowania oraz o finanse, zarządzanie i BPO. 

KIERUNKI STUDIÓW NA ZAMÓWIENIE BIZNESU

Centrum Współpracy z Otoczeniem inicjuje lub wspiera Wydziały w realizacji kształcenia praktycznego, odpowiadającego na potrzeby pracodawców i realizowanego z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. 

W ostatnich miesiącach intensywnie pracowano m.in.: nad uruchomieniem wspomnianych już studiów „Automatyzacja Procesów Biznesowych” - zaprojektowanych w ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu, którzy dostrzegając ogromy wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie robotyzacji, włączą się w proces dydaktyczny. 

Wcześniej z powodzeniem wspierano pozyskiwanie partnerów, procedowanie umów lub prowadzenie komunikacji dla takich kierunków jak: Lingwistyka dla biznesu (Infosys, Fujitsu, CERI) czy Bankowość i Finanse Cyfrowe (Accenture, mBank). 

OBUSTRONNE KORZYŚCI

Naszym celem jako Uczelni jest wspieranie naszych studentów w rozwoju, m.in. poprzez zapewnienie praktycznych aspektów kształcenia w formie formalnych i nieformalnych spotkań, warsztatów i wykładów praktyków biznesu. Oferujemy wysokiej jakości, dobrze płatne staże i praktyki w firmach partnerskich, gdzie studenci mogą rozwijać swoją przyszłą karierę zawodową. Zacieśnienie współpracy z podmiotami gospodarczymi gwarantuje Uniwersytetowi lepsze dopasowanie programów nauczania do potrzeb przyszłych pracodawców, a także komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych i wykorzystanie potencjału uczelni przez firmy w ich codziennej działalności. 

DOKTORAT PRZEMYSŁOWY

Stopień doktora przemysłowego oferowany na Uniwersytecie Łódzkim ma na celu rekrutację badacza do konkretnego projektu, który może wygenerować nową wiedzę i / lub patenty. To jednocześnie szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Dwoistość studiów wymaga zapewnienia promotora naukowego z jednostki naukowej. Drugim ważnym elementem jest zaangażowanie partnera programu, którym może być firma lub inny podmiot działający w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie stosunku pracy doktoranta w pełnym wymiarze godzin przez cały okres studiów. 

WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM PUBLICZNYM

Staramy się być atrakcyjnym partnerem dla władz publicznych w Polsce i za granicą. Czujemy się odpowiedzialni za udostępnianie swojej szerokiej wiedzy do pracy przy kontraktach na usługi publiczne w oparciu o badania naukowe. Chcemy, żeby aktualne, rzetelne, bezstronne i istotne informacje były dostępne dla społeczeństwa, w tym decydentów w parlamencie, rządzie i oficjalnych agencjach. Od 2016 roku konsekwentnie rozwijamy model współpracy, który uwzględnia różnice misji i zadań Uczelni i samorządów i jednocześnie wzmacnia i przyspiesza działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. W ramach współpracy m.in.: opiniowano i współtworzono dokumenty o charakterze strategicznym dla województwa łódzkiego oraz Miasta Łodzi współorganizowano wydarzenia związane z promocją gospodarczą regionu, takie jak: Europejskie Forum Gospodarcze, Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Kontynuujemy ścisłą współpracę z Miastem Łódź w ramach programu Młodzi w Łodzi,. fundujemy stypendia lub nagrody w konkursie dla startupów i realizujemy działania promocyjne. Pracownicy Uniwersytetu na bieżąco wspierają starania Miasta o pozyskanie nowych inwestorów, dostarczając informacji o dostępnych w Łodzi kadrach oraz potencjale Uczelni w zakresie kształcenia. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi. W 2019 r. wspólnie z Łódzkim Centrum Obywatelskim zorganizowaliśmy szkolenie w ramach programu Rozwój Kompetencji Cyfrowych dla przedstawicieli łódzkich NGO. W tym samym programie współpracowaliśmy z Art_Inkubatorem oraz Skyhub dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami. Na Lumumby 14 gościliśmy także Fundację Szkoła z Klasą czy Fundacja Form.Art, wspierając realizowane przez nie projekty. 

W ramach organizacji praktyk nieobligatoryjnych w latach 2016 – 2020 podjęliśmy współprace m.in. z Fundacją ,,Instytut Działań Twórczych", Fundacją Banku Ochrony Środowiska, Fundacją GAJUSZ, Fundacją ,,Instytut Spraw Rodziny”, Fundacją JiM, Fundacją SŁONIE NA BALKONIE. W 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w ramach projektu „My Digital Life”.

CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

Rolą Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ jest inicjowanie i koordynowanie współpracy z partnerami z otoczenia Uczelni. Wieloaspektowa współpraca dotyczy podmiotów biznesowych, startupów, instytucji działających w kraju i za granicą oraz absolwentów. 

Do zadań Centrum należy:

 • koordynacja współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
 • planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój strategicznych partnerstw uczelni z otoczeniem, 
 • wspieranie, inicjowanie i rozwijanie przedsięwzięć mających na celu umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią, 
 • stymulowanie procesów i kreowanie projektów związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród  studentów oraz pracowników,
 • wspomaganie świadomego kształtowania kariery zawodowej studentów i pracowników UŁ, 
 • planowanie i koordynacja działań w ramach Biura Karier, 
 • współpraca z instytucjami rynku pracy,
 • koordynowanie aktywności UŁ w Bazie Usług Rozwojowych PARP. 

Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź, Polska

T: 42 635 41 76  |   42 635 41 67
E: wspolpraca@uni.lodz.pl

www: Centrum Współpracy z Otoczeniem

W ramach Centrum Współpracy z Otoczeniem działa Biuro Karier UŁ.