ETYKA BADAŃ

Godło Polski
ETYKA BADAŃ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Bezinteresowność, prawdomówność i rzetelność to tylko kilka z zasad, które przyświecają pracownikom naukowym zatrudnionym na Uniwersytecie Łódzkim. "Kodeks etyki pracownika naukowego" porządkuje, systematyzuje i podsumowuje wartości, którymi kierują się badacze ze świata akademickiego.

ETYKA BADAŃ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Każde realizowane na Uniwersytecie Łódzkim badanie naukowe dotyczące człowieka, a więc takie, w którym: 

  • pobiera się materiał biologiczny (biologiczne, medyczne, chemiczne i fizyczne) 
  • ingeruje w ludzką psychikę  

wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

WAŻNE! Zakresem właściwości Komisji nie są objęte sprawy, które z mocy ustawy należą do właściwości innych organów (np. komisji ds. bioetyki badań działających przy Okręgowych Izbach Lekarskich).

Zgodę na wykonanie badania muszą uzyskać zarówno pracownicy, jak i doktoranci i studenci. Zanim projekt otrzyma pozytywna opinię, Komisja analizuje kwalifikację badaczą, dobór grupy badanej i kontrolnej czy nadzór nad badaniem. Te działania mają na celu zagwarantowanie rzetelności prowadzonych badań.  

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - czerwiec 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 2 czerwca 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 26 maja. Wnioski złożone po tym terminie…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - kwiecień 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 7 kwietnia. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 14 marca 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 8 marca. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 10 stycznia 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 2 stycznia. Wnioski złożone…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Uwolnijmy się od rankingów! Dowiedz się czym jest COARA

UŁ przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (COARA), której celem jest gruntowna i szeroka reforma ocen badań naukowych. Jest to nowo…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 15 listopada 2022 r. Termin nadsyłania wniosków mija 2 listopada. Komisja rozpatruje wnioski o zatwierdzanie…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Przesunięcie terminu posiedzenia Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Termin naboru wniosków przedłużono do 27 maja.

WIĘCEJ

ZASADY OPINIOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ

Komisja rozpatruje wnioski o zatwierdzanie projektów badań biologicznych, medycznych, chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego pobranego od ludzi oraz badań ingerujących w psychikę człowieka.

Komisja działa w oparciu o wytyczne konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne agencje przyznające środki na prowadzenie badań naukowych, dotyczące konieczności opiniowania doświadczeń badawczych. Opiniując wniosek, Komisja ocenia przewidziane w nim badania pod kątem przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz ochrony praw uczestników badania. Komisja może także zająć stanowisko w kwestii zasadności przeprowadzenia przewidzianych we wniosku badań, a także ich wykonalności naukowej. 

CO WERYFIKUJE KOMISJA?

ŻEBY BADANIE UZYSKAŁO ZGODĘ NA PRZEPROWADZENIE, KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH ZWERYFIKUJE CZY:

  • dokumentacja badania i formularze zbierania danych są sporządzane zgodnie z wymogami i zasadami rzetelności naukowej, bez narażenia uczestników badania na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź pogorszenia jego stanu
  • kwalifikacje badacza lub badaczy są wystarczające do prawidłowego przeprowadzenia badania; dotyczy to także personelu pomocniczego w szczególności osób pobierających materiał biologiczny lub zbierających dane ankietowe
  • zaplanowano właściwie dobór grupy badanej i kontrolnej badania
  • zapewniono właściwy nadzór nad realizacją badania
  • informacja dla uczestnika badania jest sformułowana w sposób zrozumiały i zawiera wszystkie wymagane elementy
  • zostały spełnione wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników badania przewidziano wynagrodzenie dla uczestników badania oraz czy jego wysokość może wpłynąć na dobrowolność udziału w badaniu

Szczegółowy zakres prac Komisji oraz procedurę uzyskania opinii określa jej Regulamin, z którym należy się zapoznać przed opracowaniem wniosku.

JAK ZGŁASZAĆ BADANIE DO KOMISJI?

Wniosek o zaopiniowanie badania przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych UŁ należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

 

Pliki do pobrania

Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz zgody na udział w badaniu (załącznik nr 2 do Regulaminu) – w sytuacji gdy dane badawcze zbierane są bezpośrednio od badanego.

 

Pliki do pobrania

Wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek wraz załącznikiem (formularzem zgody) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: komisja.etyka@uni.lodz.pl.
 

W razie wątpliwości informacji udziela: 

Dyrektor Biura Rektora 
mgr Małgorzata Mstowska 
E. malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl 
T. 42 635 40 14 
 

W JAKICH TERMINACH ODBYWAJĄ SIĘ POSIEDZENIA KOMISJI?

Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są nie rzadziej niż 2 razy w semestrze. Termin najbliższego posiedzenia jest podawany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz datą, do której należy nadsyłać wnioski. 

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I DZIAŁANIA KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH UŁ

Komisja ds. etyki badań naukowych UŁ działa na mocy zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 5.01.2022. Zasady jej pracy są opisane w Regulaminie. Pracami Komisji kieruje Prorektor ds.nauki Uniwersytetu Łódzkiego, a skład osobowy Komisji na kadencję 2020-2024 dostępny jest na stronie

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Dowiedz się więcej o dobrych praktykach, którymi kierujemy się na Uniwersytecie Łódzkim. Kodeks dobrych praktyk został opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.