O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA #UNILODZ

Uniwersytet Łódzki to kadra dydaktyczna licząca 2500 pracowników uczących na 180 kierunkach. Stale dbamy o to, żeby poziom oferty kierunków odpowiadał najwyższym standardom, a nasi absolwenci zyskiwali kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą im sie wyróżnić na rynku pracy. Jesteśmy młodą i odważną uczelnią, która każdego dnia dąży do doskonałości naukowej. Sprawdź, co już udało się nam osiągnąć.

WYTYCZNE UCZELNIANEJ RADY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ ZDALNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ opracowała szereg wytycznych, które podsumowują, w jaki sposób prowadzić i uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w załączonym pliku.

DLA NAUCZYCIELI

Jeżeli jesteś nauczycielem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego i chcesz dowiedzieć się, jakie wsparcie oferuje Ci uczelnia w prowadzeniu zdalnego nauczania, przejdź do Portalu Pracowniczego.

Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in.:

 • sylabusów
 • studenckich praktyk zawodowych
 • oceny nauczycieli akademickich
 • kierunków nauczycielskich
 • punktów ECTS

O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKTUALNOŚCIACH

RAPORTY I UCHWAŁY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie PKA

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

POZNAJ NASZE BADANIA

Różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim jest ściśle powiązana z rozwojem współpracy akademickiej podejmowanej przez naukowców UŁ. Oprócz badań indywidualnych istotną rolę odgrywają porozumienia, a także umowy o współpracy uniwersyteckiej i naukowej o zasięgu globalnym, regionalnym oraz te prowadzone w ramach projektów i sieci interdyscyplinarnych z innymi instytucjami prowadzącymi badania. Głównym celem badań jest identyfikacja trendów społecznych, ekonomicznych i kulturowych w skali globalnej oraz rozwój właściwych dziedzin badawczych.  

Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania w szerokim zakresie dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych.  

 • Archeologia 
 • Filozofia 
 • Historia 
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo 
 • Nauki o kulturze i religii 
 • Nauki o sztuce

 • Matematyka 
 • Nauki biologiczne 
 • Nauki chemiczne 
 • Nauk fizycznych 
 • Informatyka
 • Nauki o ziemi i środowisku

 • Ekonomia i finanse 
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracja 
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE UNILODZ

Prowadzimy badania naukowe w trzech interdyscyplinarnych priorytetowych obszarach badawczych (POB), odpowiadających na potrzeby społeczeństwa, gospodarki, biznesu i medycyny. W Uniwersytecie Łódzkim uważamy, że nikt nie jest „samotną wyspą”. Dostrzegamy, że uczelnia funkcjonuje w konkretnym otoczeniu, które jest dla niej zarówno wyzwaniem, jak i źródłem inspiracji w zakresie badań i podejmowanych decyzji. Kazdy czlowiek pozostaje w relacjach i powiązaniach, które nie są obojętne dla jego zdrowia psychicznego, możliwości kreacyjnych oraz poznawczych.  Badamy te połączenia i ich naturę, aby lepiej zrozumieć świat i rozwiązywać jego problemy.  

(Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja. Badania związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem 

Badamy społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym i społecznym w mieście, odwołujące się zarówno do potrzeb estetycznych lokalnej społeczności, jak i do globalnych problemów związanych z ekologią i ekonomią. Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwo naukowe na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Zajmujemy się badaniami nad miastem i procesami rewitalizacji, przede wszystkim w obrębie organizmu Łodzi. Z empatią analizujemy sytuację osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, m.in. opracowujemy wnioski z badań, wspieramy akcje pomocowe, współpracujemy z samorządem i innymi instytucjami w regionie łódzkim działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia.  

Badania obejmujące nauki ścisłe i przyrodnicze widziane przez pryzmat człowieka - jego bezpieczeństwa, zdrowia, a także zagrożeń, którym musi sprostać w dzisiejszym świecie

W odpowiedzi na palące potrzeby medycyny prowadzimy badania nad nanocząsteczkami i nowymi związkami syntetycznymi dla innowacyjnych terapii pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych. W trosce o bezpieczeństwo jednostki i społeczności bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu wypracowanie procedur i stworzenie systemów szkolenia służb w zakresie zagrożeń terrorystycznych CBRN. Prowadzimy jeden z najlepszych w Polsce niemedycznych Biobanków, który powstał w wyniku przeprowadzenia projektu „TESTOPLEK: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii”.  

Fuzja metod właściwych dla nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk humanistycznych w celu prowadzenia badań w zakresie różnorodności genetycznej i kulturowej społeczeństw i środowiska basenu Morza Śródziemnego  

Przykładem tego są interdyscyplinarne działania Centrum Badawczego Ceraneum, które koncentruje się na badaniach historii i kultury basenu Morza Śródziemnego. Ceraneum tworzy międzywydziałowy zespół badaczy o ogromnym potencjale naukowym, dostrzeganym na całym świecie. W ten obaszar wpisują się także badania różnorodności biologicznej i ewolucji kręgowców wodnych Atlantyku i Pacyfiku przez zespół oceanologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej pod auspicjami UNESCO opracowują i koordynują innowacyjne rozwiązania systemowe z zakresu ekohydrologii dla trwałego i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.