RADA UCZELNI

Godło Polski
RADA UCZELNI

ZADANIA RADY UCZELNI

Do zadań rady uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
  • monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

SKŁAD RADY UCZELNI UŁ W KADENCJI 2021-2024 R.

Sławomir Fijałkowski, przewodniczący
Magister kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Menadżer i animator kultury, absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŁ, które ukończył w 1995 roku. Od 1999 właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema", założyciel kina "Charlie". Założyciel Stowarzyszenia "Łódź Filmowa" oraz Fundacji "Miasto Kultury", członek Stowarzyszenia "Kina Polskie", Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, Forum Polskich Festiwali Filmowych oraz kapituły łódzkiej Alei Gwiazd. Do najważniejszych projektów Sławomira Fijałkowskiego należy Forum Kina Europejskiego "Cinergia" (od 1992 roku), czy Konkurs Polskiej Piosenki Filmowej "Kamer-TON" (4 edycje). Za "wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów polskich" został uhonorowany "Złotym biletem" Stowarzyszenia "Kina Polskie", otrzymał także Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina studyjnego w Polsce za rok 2008 (trzykrotnie nominowany). Wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego (2011), dwukrotnie "punktem dla Łodzi", zajął 2 miejsce w plebiscycie na "Człowieka roku" oraz "Łodzianina Roku 2017" w 2017 oraz innymi wyróżnieniami. W 2018 został Absolwentem VIP Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2021, dzięki nowatorskiej Platformie KiNEO, zarządza kinem Spójnia w Aleksandrowie Łódzkim. Od 2022 roku wspólnie z Fundacją Miasto Kultury tworzy "Hub Kultury" - Strefę Kultury Kina Charlie w budynku przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.
Kontakt: slawomir.fijalkowski@uni.lodz.pl 

Jerzy Czubak
Międzynarodowy menedżer z wieloletnim stażem. Od 2005 roku jest członkiem Zarządu Grupy Amcor, światowego lidera w dziedzinie produkcji opakowań. Od lipca 2015 pełni funkcję Prezydenta Amcor Specialty Cartons. 
Z wykształcenia teatrolog, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, swoją pasję i miłość do kultury realizuje jako twórca, animator i mecenas. Dzięki niemu przez lata koncern Amcor wspierał różnorodne łódzkie inicjatywy kulturalne, takie jak festiwale Camerimage i Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina, konkurs plastyczny im. Władysława Strzemińskiego oraz Teatr Powszechny, Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki. Jego wsparcie dla kultury nie ograniczało się tylko do finansowania. W fabryce Amcor przy ul. Aleksandrowskiej 55 w Łodzi stworzył galerię sztuki prezentującą dorobek profesorów, wykładowców i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2020 roku został uhonorowany nagrodą „Wiosła Kultury łódzkiej” w kategorii mecenasa kultury za swój wkład w rozwijanie dziedziny humanistyki, zwłaszcza poprzez wsparcie Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki twórcom najlepszych książek humanistycznych w Polsce. 
Jerzy Czubak angażował się także w działalność społeczną. Po roku 1989 aktywnie uczestniczył w tworzeniu instytucji demokratycznych, był współzałożycielem i Vice Prezesem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współzałożycielem i członkiem Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz członkiem Rady Zarządzającej PAM Center Uniwersytetu Łódzkiego. Przez lata pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta Łodzi. 
Jest Absolwentem VIP Uniwersytetu Łódzkiego i zaangażowanym przyjacielem UŁ.
Kontakt: jerzy.czubak@uni.lodz.pl

Anna Felisiak
W Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 2001 roku. Od początku zajmowała się zadaniami dotyczącymi sfery bytowej studentów i doktorantów jak i zagadnieniami organizacji studenckich oraz współpracą z Samorządem Studenckim, współpracą i integracją środowiska studenckiego. Bezpośredni kontakt ze studentami doktorantami przynosi jej wiele satysfakcji i ogromne doświadczenie. 
Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Pracę zawodową łączy z pasją socjologa i coacha. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: Public Relations, Coaching, Mentoring, Konsulting, a także wielu kursów z zakresu life cochingu. Obecnie zdobywa nową wiedzę z zakresu dostępności – studia podyplomowe Koordynator Dostępności. 
Kontakt: anna.felisiak@uni.lodz.pl 

Rajmund Martyniuk
Od ponad 25 działa w sektorze farmaceutycznym w regionie CEE. W tym czasie stworzył kilka wiodących pod względem skuteczności i efektywności zespołów sprzedażowo-marketingowych, wyszkolił wielu managerów, którzy dziś piastują najwyższe stanowiska w wiodących firmach farmaceutycznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Połowa jego kariery przebiegała we współpracy z zachodnimi koncernami farmaceutycznymi. Rozwijał w nich działy sprzedaży, prowadził projekty marketingowe, a także otwierał nowe segmenty rynku. Ostatnie 13 lat poświęcił pracy w Grupie Polpharma - największej polskiej firmie farmaceutycznej. Jest ona również jedną z wiodących w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 11 lat pełnił funkcję członka zarządów, prezesa spółek wchodzących w skład grupy, wiceprezesa grupy do spraw komercyjnych oraz członka rad nadzorczych spółek zależnych na Wschodzie i Południu Europy. Praca w zarządzie i radach nadzorczych grupy kapitałowej, która należy do prywatnego właściciela, pozwoliła mu na zdobycie wiedzy, które znajduje odniesienie w świecie polskich przedsiębiorstw. Osobista odpowiedzialność, którą ponosił podczas pracy, wykształcił w nim umiejętność kalkulowania ryzyka podczas poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Przełożyła się również na zdolność tworzenia strategii, która pozwala urzeczywistnić wizję właścicieli firmy. Od dwóch lat działa jako doradca właścicieli firm i zarządów wspierając kadrę kierowniczą w uzyskaniu zdolności do stałej transformacji funkcjonowania firmy w szybko zmieniającym się i pełnym niepewności otoczeniu. 
Od wielu lat działa jako mentor i coach w wielu przedsięwzięciach pro bono, w tym Fundacji Liderek Biznesu. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej (lekarz internista); Warszawskiej szkoły biznesu przy Polskiej Akademii Nauk (MBA), INSEAD (AMP). 
Kontakt: rajmund.martyniuk@uni.lodz.pl 

Grzegorz Michalski
Prof. UŁ, dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, historyk wychowania. W 1981 r. ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, w 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Studiów Edukacyjnych tego Uniwersytetu. Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002–2005  był prodziekanem, a od 2005 do 2012 r. pełnił  urząd dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Od 2006 r. pełni funkcję kierownika  Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ. Był członkiem Komisji Odwoławczej UŁ (2003–2005),  Zespołu ds. opracowania misji i strategii UŁ (2008–2009), Komitetu Sterującego ds. decentralizacji UŁ (2009-2012), Rady Naukowej Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Senackiej Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ (2012–2016). Należy do Towarzystwa  Historii Edukacji oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” oraz  „Wychowanie w Rodzinie”. Jest autorem przeszło 120. publikacji z dziedziny historii wychowania XIX i XX wieku, a także redaktorem i współredaktorem 17. monografii wieloautorskich. Ponadto, był  między innymi wykładowcą  w Ośrodku Doskonalenia Kadr Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Łodzi (1984-1988),  w Studium Pedagogicznym Politechniki Łódzkiej (1991–1995), w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach (1991–2000), adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, dziekanem Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach (1996–2005), współpracownikiem, korespondentem łódzkim Polskiego Radia „Zachód” w Zielonej Górze (1992–1997), ekspertem Państwowej/Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2004–2020). Jest odznaczony Srebrnym (1998) i Złotym (2003) Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Medalem UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2007), Medalem Universitatis Lodziensis Merentibus (2012).
Kontakt: grzegorz.michalski@now.uni.lodz.pl 

Marcin Palusiak
Zakończył studia magisterskie w marcu 2001 roku, by wraz z semestrem letnim roku akademickiego 2000/2001 podjąć pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jako asystent. W roku 2005 obronił pracę doktorską, a w cztery lata później złożył rozprawę habilitacyjną, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie fizycznej chemii organicznej w marcu 2010 roku. W roku 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.
Prof. dr hab. Palusiak specjalizuje się w dziedzinie rentgenografii strukturalnej oraz modelowania komputerowego z wykorzystaniem komputerów dużej mocy. Jego pasją naukową jest między innymi koncepcja wiązania chemicznego. Zajmuje się naturą oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływem na samoorganizację molekuł chemicznych. Jest współautorem blisko stu publikacji naukowych w pismach o zasięgu międzynarodowym. Jego prace mają ponad 2400 cytowań. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Structural Chemistry (wyd. Springer). Odbył wiele staży naukowych w liczących się ośrodkach badawczych w Hiszpanii, Holandii i Niemczech, obecnie kontynuując współpracę naukową z tymi jednostkami.
Kontakt: marcin.palusiak@chemia.uni.lodz.pl 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Eryk Zywert
Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 3 stycznia 2023 r. pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ. Jest również przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, członkiem Rady Wydziału. Absolwent (2016–2019) i tutor (od 2019) programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, laureat licznych stypendiów, nagród i wyróżnień – m.in. stypendium naukowego II stopnia Marszałka Województwa Łódzkiego. Prowadzi badania biograficzne nad życiem i działalnością Stanisława Srzednickiego (1840–1925), studia prozopograficzne elit urzędniczych Królestwa Polskiego (1815–1915) oraz zgłębia wybrane instytucje dawnego i współczesnego prawa publicznego (m.in. indygenat, wakuf). Zaangażowany w prace translatorskie pierwszych edycji polskich dzieł składających kanon świętych pism Wiary Bahá'í (The Bahá'í Faith).
Kontakt: eryk.zywert@edu.uni.lodz.pl

KONTAKT

ul. Narutowicza 68, pok. 107
90-136 Łódź

Sekretariat Rady Uczelni

Justyna Meksa,
Agnieszka Zgondek
E: ru@uni.lodz.pl
T: 42 635 40 10, 635 40 04

AKTUALNOŚCI