RADA UCZELNI

Godło Polski
RADA UCZELNI

ZADANIA RADY UCZELNI

Do zadań rady uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 • monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

SKŁAD RADY UCZELNI

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 3 stycznia 2023 r. funkcję tę pełni Pan Eryk Zywert.

  Rada Uczelni UniLodz rozpoczęła drugą kadencję

  W skład Rady Uczelni UŁ w kadencji 2021 - 2024 r. wchodzą:

  Anna Felisiak

   

  Anna Felisiak

  W Uniwersytecie Łódzkim pracuję od 2001 roku. Od początku zajmowałam się zadaniami dotyczącymi sfery bytowej studentów i doktorantów jak i zagadnieniami organizacji studenckich i współpracą z Samorządem Studenckim, współpracą i integracją środowiska studenckiego. 

  Bezpośredni kontakt ze studentami doktorantami przynosi mi wiele satysfakcji i ogromnego doświadczenia. 

  Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Pracę zawodową łączę z pasją socjologa i coacha. Jestem także absolwentką Studiów Podyplomowych z zakresu: 

  • Public Relations, 
  • Coaching, Mentoring, Konsulting 
  • także wielu kursów z zakresu life cochingu. 

  Obecnie zdobywam nową wiedzę z zakresu dostępności – Studia Podyplomowe Koordynator Dostępności. 

  Kontakt: anna.felisiak@uni.lodz.pl 

  Sławomir Fijałkowski

   

  Sławomir Fijałkowski

  Magister kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Menadżer i animator kultury, absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym, które ukończył w 1995 roku. Od 1999 właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema", założyciel kina "Charlie". Założyciel Stowarzyszenia "Łódź Filmowa" oraz Fundacji "Miasto Kultury", członek Stowarzyszenia "Kina Polskie", Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, Forum Polskich Festiwali Filmowych oraz kapituły łódzkiej Alei Gwiazd. Do najważniejszych projektów Sławomira Fijałkowskiego należy Forum Kina Europejskiego "Cinergia" (od 1992 roku), czy Konkurs Polskiej Piosenki Filmowej "Kamer-TON" (4 edycje). Za "wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów polskich" został uhonorowany "Złotym biletem" Stowarzyszenia "Kina Polskie", otrzymał także Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina studyjnego w Polsce za rok 2008 (trzykrotnie nominowany). Wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego (2011), dwukrotnie "punktem dla Łodzi", zajął 2 miejsce w plebiscycie na "Człowieka roku" oraz "Łodzianina Roku 2017" w 2017 oraz innymi wyróżnieniami. W 2018 został Absolwentem VIP Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2021, dzięki nowatorskiej Platformie KiNEO, zarządza kinem Spójnia w Aleksandrowie Łódzkim. Od 2022 roku wspólnie z Fundacją Miasto Kultury tworzy "Hub Kultury" - Strefę Kultury Kina Charlie w budynku przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

  Kontakt: slawomir.fijalkowski@uni.lodz.pl 

  Ewa kołodziejczyk

   

  Ewa Kołodziejczyk (Przewodnicząca)

  Profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) w Warszawie. Laureatka II edycji Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza (2015). Stypendystka Cristina and Alexander Schenker Fellowship w Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University (2011) i Fundacji Kościuszkowskiej w Harriman Institute w University of Columbia (2013). 

  Kieruje zespołowym projektem dokumentacyjnym NPRH "Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny". Autorka licznych szkiców interpretacyjnych o polskiej literaturze XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Czesława Miłosza, jak też opracowań edytorskich i dokumentacyjnych dotyczących Noblisty. 

  Od 2019 członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2021 jej przewodnicząca.

  Kontakt: ewa.kolodziejczyk@uni.lodz.pl 

  Rajmund Martyniuk

   

  Rajmund Martyniuk

  Od ponad 25 działam w sektorze farmaceutycznym w regionie CEE. W tym czasie stworzyłem kilka wiodących pod względem skuteczności i efektywności zespołów sprzedażowo-marketingowych, wyszkoliłem wielu managerów, którzy dziś piastują najwyższe stanowiska w wiodących firmach farmaceutycznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

  Połowa mojej kariery przebiegała we współpracy z zachodnimi koncernami farmaceutycznymi. Rozwijałem w nich działy sprzedaży, prowadziłem projekty marketingowe, a także otwierałem nowe segmenty rynku. Ostatnie 13 lat poświęciłem pracy w Grupie Polpharma - największej polskiej firmie farmaceutycznej. Jest ona również jedną z wiodących w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

  Przez 11 lat pełniłem funkcję członka zarządów, prezesa spółek wchodzących w skład grupy, wiceprezesa grupy do spraw komercyjnych oraz członka rad nadzorczych spółek zależnych na Wschodzie i Południu Europy.
  Praca w zarządzie i radach nadzorczych grupy kapitałowej, która należy do prywatnego właściciela, pozwoliła mi na zdobycie wiedzy, które znajduje odniesienie w świecie polskich przedsiębiorstw. Osobista odpowiedzialność, którą ponosiłem podczas pracy, wykształciła we mnie umiejętność kalkulowania ryzyka podczas poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Przełożyła się również na zdolność tworzenia strategii, która pozwala urzeczywistnić wizję właścicieli firmy. 

  Od dwóch lat działam jako doradca właścicieli firm i zarządów wspierając kadrę kierowniczą w uzyskaniu zdolności do stałej transformacji funkcjonowania firmy w szybko zmieniającym się i pełnym niepewności otoczeniu. 

  Jestem członkiem Rady Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2021-2024; Od wielu lat działam jako mentor i coach w wielu przedsięwzięciach pro bono, w tym Fundacji Liderek Biznesu. Jestem absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej (lekarz internista); Warszawskiej szkoły biznesu przy Polskiej Akademii Nauk ( MBA), INSEAD (AMP)

  LinkedIn

  Kontakt: rajmund.martyniuk@uni.lodz.pl 

  Grzegorz Michalski

   

  Grzegorz Michalski

  Prof. UŁ, dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, historyk wychowania. W 1981 r. ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Studiów Edukacyjnych tego Uniwersytetu. Od 1981 r.  jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002–2005  był prodziekanem, a od 2005 do 2012 r. pełnił  urząd dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Od 2006 r. pełni funkcję kierownika  Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ. Był członkiem Komisji Odwoławczej UŁ (2003–2005),  Zespołu ds. opracowania misji i strategii UŁ (2008–2009), Komitetu Sterującego ds. decentralizacji UŁ (2009-2012), Rady Naukowej Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Senackiej Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ (2012–2016). Należy do Towarzystwa  Historii Edukacji oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” oraz  „Wychowanie w Rodzinie”. Jest autorem przeszło 120. publikacji z dziedziny historii wychowania XIX i XX wieku, a także redaktorem i współredaktorem 17.  monografii wieloautorskich. Ponadto, był  między innymi wykładowcą  w Ośrodku Doskonalenia Kadr Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Łodzi (1984-1988),  w Studium Pedagogicznym Politechniki Łódzkiej (1991–1995), w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach (1991–2000), adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, dziekanem Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach (1996–2005), współpracownikiem, korespondentem łódzkim Polskiego Radia „Zachód” w Zielonej Górze (1992–1997), ekspertem Państwowej/Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2004–2020). Jest odznaczony Srebrnym (1998) i Złotym  (2003) Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Medalem UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2007), Medalem Universitatis Lodziensis Merentibus (2012).

  Kontakt: grzegorz.michalski@now.uni.lodz.pl 

  Marcin Palusiak

   

  Prof. dr hab. Marcin Palusiak

  Prof. dr hab. Marcin Palusiak zakończył studia magisterskie w marcu 2001 roku, by wraz z semestrem letnim roku akademickiego 2000/2001 podjąć pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jako asystent. W roku 2005 obronił pracę doktorską, a w cztery lata później złożył rozprawę habilitacyjną, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie fizycznej chemii organicznej w marcu 2010 roku. W roku 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.

  Prof. Palusiak specjalizuje się w dziedzinie rentgenografii strukturalnej oraz modelowania komputerowego z wykorzystaniem komputerów dużej mocy. Jego pasją naukową jest między innymi koncepcja wiązania chemicznego. Zajmuje się naturą oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływem na samoorganizację molekuł chemicznych. Jest współautorem blisko stu publikacji naukowych w pismach o zasięgu międzynarodowym. Jego prace mają ponad 2400 cytowań. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Structural Chemistry (wyd. Springer). Odbył wiele staży naukowych w liczących się ośrodkach badawczych w Hiszpanii, Holandii i Niemczech, obecnie kontynuując współprace naukową z tymi jednostkami.

  Kontakt: marcin.palusiak@chemia.uni.lodz.pl 

  mężczyzna na ciemnym tle

   

  Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ, Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, członek Rady Wydziału. Student IV roku prawa.

  Absolwent (2016–2019) i tutor (od 2019) programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, laureat licznych stypendiów, nagród i wyróżnień – m.in.stypendium naukowego II stopnia Marszałka Województwa Łódzkiego.

  Prowadzi badania biograficzne nad życiem i działalnością Stanisława Srzednickiego (1840–1925), studia prozopograficzne elit urzędniczych Królestwa Polskiego (1815–1915) oraz zgłębia wybrane instytucje dawnego i współczesnego prawa publicznego (m.in. indygenat, wakuf). Zaangażowany w prace translatorskie pierwszych edycji polskich dzieł składających kanon świętych pism Wiary Bahá'í (The Bahá'í Faith).

  Kontakt: eryk.zywert@edu.uni.lodz.pl

  KONTAKT

  ul. Narutowicza 68, pok. 107
  90-136 Łódź

  Sekretariat Rady Uczelni

  Justyna Meksa,
  Agnieszka Zgondek
  E: ru@uni.lodz.pl
  T: 42 635 40 10, 635 40 04