Nadrzędnym celem Zespołu jest budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni świadomie dbającej o środowisko. Zadaniem Zespołu jest integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i wypracowywanie rozwiązań stanowiących podstawę do działań administracyjnych. Zespół jest ciałem doradczym wyznaczającym kierunki, oceniającym merytorycznie procesy realizowane na UŁ i proponującym Władzom Uczelni wytyczne stanowiące ramy postępowania dla administracji. Zespół ma inicjować i koordynować działania Uczelni w zakresie wdrażania wewnętrznych rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych. Przy wsparciu Centrum Promocji osiągnięte rezultaty pracy Zespołu będą promowane jako przykład i baza do działań edukacyjnych zarówno dla studentów i pracowników uczelni, jak i różnych instytucji zewnętrznych oraz społeczeństwa.

Pełnomocnik Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej i podlegający mu Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ działają na podstawie zarządzenie nr 117 z dnia 4 maja 2020 roku.

SKŁAD

W skład Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej wchodzą:

jak również Przedstawiciele wszystkich Wydziałów Uczelni oraz Jednostki Centralnej zainteresowani czynnym udziałem w pracach Zespołu. Wśród tej grupy osób zostali wyłonieni Koordynatorzy wydziałowi ds. klimatu i środowiska, których zadaniem będzie koordynacja prac zespołu w poszczególnych jednostkach Uczelni.

OBSZARY I CELE

Cele działania Zespołu będą realizowane poprzez planowe przedsięwzięcia w następujących obszarach:

1. EDUKACJA
Zakres działań: Podniesienie świadomości ekologicznej pracowników i studentów oraz społeczności lokalnej; kształtowanie postaw proekologicznych; promowanie zdrowego stylu życia.

2. INFRASTRUKTURA I OTOCZENIE
Zakres działań: Ochrona bioróżnorodności, powiększanie i wzbogacanie zielonej infrastruktury, udogodnienia sprzyjające rozwojowi ekologicznej komunikacji, zmniejszenie powierzchni uszczelnionych, budowa/renowacja przyjaznych środowisku obiektów.

3. FUNKCJONOWANIE UCZELNI
Zakres działań: Ograniczenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz ścieków, ograniczanie ilości odpadów zgodnie z zasadą 5R (refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj), repair (naprawiaj); ograniczanie zakupów i stosowanie zrównoważonych zakupów publicznych; preferowanie dostawców i partnerów respektujących zasady zrównoważonego rozwoju; zapewnienie zdrowego środowiska pracy.

4. MONITOROWANIE REZULTATÓW
Zakres działań: raportowanie rezultatów podjętych działań; opracowanie wskaźników efektywności podejmowanych działań oraz metod obliczania uzyskiwanych oszczędności.

Aktualne rekomendacje i działania Zespołu

W ramach idei małych kroków:

 • Inwentaryzacja dobrych praktyk środowiskowych na wszystkich Wydziałach UŁ (przeprowadzenie badań ankietowych celem rozpoznania praktyk przyjaznych środowisku stosowanych w jednostkach organizacyjnych UŁ przy podejmowaniu decyzji, inwestycjach i zarządzaniu infrastrukturą);
 • Opracowanie listy dobrych praktyk środowiskowych jako rekomendacji do stosowania w jednostkach organizacyjnych UŁ;
 • Inwentaryzacja terenów zieleni Uczelni celem opracowania szczegółowych zaleceń dla pielęgnacji trawników, tworzenia łąk kwietnych i nasadzeń drzew
 • Zakładanie ogrodów fasadowych (współpraca z Urzędem Miasta);
 • Tworzenie miejsc przyjaznych miejskim zwierzętom (uli na obiektach uniwersyteckich, domków dla zapylaczy, budek dla ptaków, domków dla jeży itp.);
 • Wprowadzanie systemów retencjonowania wody deszczowej.

W ramach idei kroków milowych:

 • Wprowadzenie do Strategii rozwoju Uczelni zagadnień związanych z ograniczaniem jej wpływu na klimat i środowisko oraz opracowanie polityki środowiskowej UŁ;
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego Uczelni zintegrowanego ze strukturą organizacyjną UŁ oraz jego przygotowanie do zewnętrznej certyfikacji;
 • Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych;
 • Utworzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach UŁ;

Założenie uniwersyteckiego „parku kieszonkowego” (projekt demonstracyjny służący upowszechnianiu dobrych praktyk środowiskowo-klimatycznych w zakresie: konceptualizacji i partycypacji społecznej w planowaniu oraz wykorzystywaniu rozwiązań bazujących na naturze, służących retencjonowaniu wody, zachowaniu siedlisk przyrody itp.).

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁOWI DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
dr Natalia Ratajczyk 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ
dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ
mgr Paweł Jarosiewicz
mgr Joanna Goździk

Wydział Zarządzania

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Zarządzania:
dr Agata Rudnicka-Reichel 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr hab. Dominik Drzazga

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczneg:
mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
dr Agnieszka Rzeńca

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Filozoficzno-Historycznego:
dr Katarzyna de Lazari-Radek 

Wydział Prawa i Administracji

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Prawa i Administracji:
dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr hab. Monika Król, prof. UŁ
dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ

Wydział Chemii

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Chemii:
dr Karolina Czarny 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr Dominik Szczukocki

Wydział Filologiczny

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Filologicznego:
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr Anna Ciarkowska

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej:
Monika Piłacik 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr Piotr Milczarski

Wydział Matematyki i Informatyki

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Matematyki i Informatyki:
dr Aneta Tomaszewska 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr Witold Budzisz

Wydział Nauk Geograficznych

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Nauk Geograficznych:
prof. dr hab. Joanna Wibig

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr hab. Jan Degirmendžic, prof. UŁ

Wydział Nauk o Wychowaniu

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Nauk o Wychowaniu:
dr Paulina Szymańska 

Członkowie zespołu wydziałowego:
dr Justyna Sztobryn-Bochomulska

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:
dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Administracja Centralna

Koordynator ds. klimatu i środowiska Administracji Centralnej:
Paweł Śpiechowicz 

Członkowie zespołu Administracji Centralnej:
Anna Rolczak
Sebastian Rudziński
Tomasz Łysek
Dorota Jachimek