PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Szymańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami (m.in. z Wprowadzenia do psychologii, Psychologii rodziny, Psychologii resocjalizacyjnej, Psychologii w praktyce szkolnej);
 • z racji pełnionych funkcji biorę również udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • prowadzę seminarium magisterskie i recenzuję prace dyplomowe;

Do moich obowiązków naukowych należy:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, głównie w obszarze psychologii rozwojowej i rodzinnej;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe, m.in. przez aplikowanie w konkursach (Horyzont 2020, IDUB, granty wydziałowe);
 • publikowanie wyników prowadzonych badań w punktowanych czasopismach naukowych i monografiach naukowych;
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

W odniesieniu do działalności organizacyjnej:

 • pełnię zróżnicowane funkcje organizacyjne w organach uniwersyteckich, m.in. :
  • Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych;
  • Vice-przewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ (https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki/rada-rozwoju-mlodych-naukowcow);
  • członka Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu i Rady Instytutu Psychologii;
  • członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoW;
  • członka Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowis<wbr>kowej UŁ;
 • pełnię także funkcję opiekuna studentów I rok u psychologii;
 • organizuję konferencje,sympozja, seminaria w Instytucie Psychologii

BIOGRAM

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii od 2011 roku. W 2018 roku uzyskałam z wyróżnieniem stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Od kilkunastu lat współpracuję z placówkami edukacyjnymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi popularyzując wiedzę psychologiczną oraz prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych dla różnych grup wiekowych. Od roku 2020 pełnię również funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ. Jestem też sekretarzynią Redakcji czasopisma naukowego Psychologia Wychowawcza.

ZAINTERESOWANIA

Badawczo zajmuję się funkcjonowanie osób w okresie wczesnej dorosłości. W szczególności interesują mnie takie zagadnienia jak:

 • systemowe ujęcie rodziny;
 • cyfryzacja życia rodzinnego i jej konsekwencje;
 • relacja dom-praca i praca-dom;
 • rola rodzeństwa w dorosłości;
 • jakość relacji z partnerem/partnerką;
 • macierzyństwo i ojcostwo i ich determinanty.

OSIĄGNIECIA

Wybrane projekty naukowe i edukacyjne:

 • „Technoferencja rodzicielska a inter- i intraperspnalny kontekst macierzyństwa" - Grant dla młodych badaczy IDUB 2022
 • „Technoferencja rodzicielska a kształtowanie wspierającego środowiska rodzinnego przez matki – perspektywa teorii autodeterminacji” (Miniatura 5)
 • „VRXanny. Virtual reality for anxiety and mental stress reduction in university students” (Erasmus+ 2021 – 2023)
 • „Dlaczego brat bratu wilkiem? O uwarunkowaniach relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości” (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018r.)
 • „Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)
 • „Hey! Teachers, don`t leave the kids alone!” (Erasmus+ 2016 – 2018).

KONTAKT I DYŻURY

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź