PLAN NA RZECZ RÓWNYCH SZANS

Godło Polski
PLAN NA RZECZ RÓWNYCH SZANS

GENDER EQUALITY PLAN - PLAN NA RZECZ RÓWNYCH SZANS NA UŁ

28 czerwca 2022 roku Uniwersytet Łódzki przyjął pierwszy Gender Equality Plan (Plan na rzecz równych szans). GEP jest formalnym wymogiem Komisji Europejskiej dla instytucji publicznych, jednostek badawczych i szkół wyższych z krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które ubiegają się o środki na badania naukowe z Unii Europejskiej.  

GEP przyjęty w UŁ, stanowiąc kryterium kwalifikowalności w Programie Horyzont Europa, będzie gwarantował możliwość podpisania umów grantowych i realizację projektów zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Plan na rzecz równych szans został opracowany w zgodzie z oficjalnie zatwierdzoną w 2021 roku strategią Uniwersytetu Łódzkiego (na lata 2021–2030). Dokument ten w sposób ogólny odnosi się do potrzeby budowania akademickiej jedności na gruncie równości i różnorodności. 

Zadaniem Planu na rzecz równych szans (GEP) - obejmującego lata 2022-2024 - jest promowanie, monitorowanie i ocena równości oraz różnorodności w obrębie wspólnoty akademickiej, a także włączenie tych kwestii do podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego.  

Główne cele GEP obejmują: 

  • Wskazanie tych obszarów, w których Uniwersytet Łódzki podjął już starania mające wspierać równość i różnorodność.  
  • Wytypowanie najważniejszych wyzwań dotyczących równości i różnorodności w Uniwersytecie Łódzkim, nakreślenie planu pokonywania tych wyzwań.  
  • Zaproponowanie rozwiązań i działań, które umożliwią rozpoznanie, ocenę i monitorowanie tych zagadnień oraz przeciwdziałanie im. 
  • Zaangażowanie kluczowych interesariuszy z całej wspólnoty akademickiej. 
  • Wprowadzanie odpowiednich zasad postępowania i praktyk, które będą sprzyjać równości i różnorodności oraz przyczynią się do poprawy równego traktowania wszystkich osób pracujących i studiujących w uczelni.  
  • Podejmowanie działań prowadzących do równości w rozmaitych obszarach życia społecznego poprzez opracowanie mechanizmów zapobiegających dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie religijne, niepełnosprawność, status ekonomiczny itp.  
  • Podnoszenie wśród wspólnoty akademickiej wiedzy na temat znaczenia równości i różnorodności poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych oraz rozmaitych szkoleń, a także poprzez rozwijanie zakresu dotychczasowych działań poświęconych tej problematyce.  

GEP będzie realizowany w ramach 4 priorytetowych obszarów

GEP

RESET - REDESIGNING EQUALITY AND SCIENTIFIC EXCELLENCE TOGETHER

RESET jest projektem finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. RESET angażuje siedem dużych multidyscyplinarnych uniwersytetów z całej Europy (University of Bordeaux, Aristotle University of Thessaloniki, University of Łódź, University of Porto, Ruhr-University Bochum, University of Oulu, Sciences Po Paris) i ma na celu podjęcie wyzwania, jakim jest równość płci w instytucjach badawczych w perspektywie różnorodności, w celu zaprojektowania i wdrożenia zorientowanej na użytkownika, ukierunkowanej na wpływ i inkluzywnej wizji doskonałości naukowej. 

RESET koncentruje się na działaniach umożliwiających realne wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w instytucjach badawczych. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w ramach której badaczki i badacze będą mogli w pełni realizować swój potencjał naukowy i organizacyjny. RESET wykorzystuje intersekcjonalne (krzyżowe) podejście do koncepcji (nie)równości i zmierza do wypracowania Planów na rzecz Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan), które zostaną wcielone w instytucjach partnerskich projektu, w oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń każdej z nich. 

Reset rozpoczął się w styczniu 2021 roku, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2024 roku. 

Na UŁ w ramach projektu RESET między innymi: 

  • Powołano Radę ds. Równego Traktowania, której celem jest promowanie i monitorowanie równości w środowisku akademickim. 

  • Opracowano Gender Equality Plan (Plan na rzecz równych szans) dla UŁ, którego celem jest promowanie, monitorowanie i ocena równości oraz różnorodności w obrębie wspólnoty akademickiej, a także włączenie tych kwestii do podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego.

  • Przeprowadzono kampanię Faces on Campus, której celem jest zwrócenie uwagi na rolę osób wspierających doskonałość naukową uczelni, które bardzo często są mniej widoczne w procesach badawczych.