MISJA I WIZJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Nauka nie dlatego jest tak bardzo ważna, że nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty, nie dlatego, że sztuce w kształtowaniu wytworności pokrewna i ze sztuką bywa jednym tchem wspominana nie bez uszczerbku dla własnej powagi, lecz dlatego, że jest nieodzowną preparacją, nieodzownym przygotowaniem dzielnego gospodarstwa i służącej gospodarstwu techniki, przygotowaniem obrony przed chorobami i zgonem przedwczesnym, obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia.

Prof. Tadeusz Kotarbiński, fragment rękopisu „KILKA SŁÓW O WALORACH NAUKI”, napisanego z okazji ufundowania sztandaru Uniwersytetu Łódzkiego i powstania motta uczelni. 

[misja]

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

[wizja]

Chcemy, by Uniwersytet Łódzki stał się uczelnią badawczą o silnej pozycji w kraju i w Europie, wyróżniającą się odwagą i solidnością prowadzonych badań, różnorodnością i otwartością w podejmowanych działaniach, kształcącą mądrych oraz odpowiedzialnych obywateli.

WARTOŚCI, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Poszukując podstawowych wartości Uniwersytetu Łódzkiego, kierujemy się mottem uczelni „Veritas et Libertas”. Nasz etos akademicki tworzą przede wszystkim prawda i wolność – rozumiane jako poszukiwanie i obrona prawdy oraz wolność badań naukowych i swoboda dyskusji akademickiej. Uzupełniają je następujące wartości:

odwaga

Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego tworzą kreatywni oraz niezależnie myślący ludzie. Ich postawy wynikają z konsekwentnego dążenia do rozumienia otaczającego świata – do odważnego rozwijania nauki niepoddającej się chwilowym trendom i nieuginającej się pod naciskiem wpływów politycznych.

ciekawość

Uniwersytet Łódzki jest społecznością otwartą na świat i silnie związaną ze swoim otoczeniem, rozumianym zarówno lokalnie, jak i globalnie. Centrum naszych zainteresowań i dociekań są relacje między człowiekiem a światem i relacje między ludźmi.

zaangażowanie

Uniwersytet Łódzki uprawia rzetelną i odpowiedzialną naukę. „Dobra robota” kształtuje podstawy dla zrównoważonego rozwoju i angażuje społeczność. Tym, co czyni naszą pracę dobrą jest wytrwałość w podejmowaniu świadomego wysiłku, który zapewni lepsze warunki do życia kolejnym pokoleniom.

współpraca

Uniwersytet Łódzki jest stale poszerzającą się wspólnotą, dzielącą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, czerpiącą siłę ze swojej różnorodności i tradycji wielokulturowości. Poszukujemy dobrych partnerów do tworzenia i rozwoju świadomej, odpowiedzialnej nauki oraz kultury – jednocześnie angażującej i zaangażowanej społecznie.

szacunek

Siłą Uniwersytetu Łódzkiego jest różnorodność. Fundamentami naszych działań są szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw, a także otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja. To one pozwalają nam budować harmonijną podstawę dialogu i twórczych sporów, będących filarem dla uprawiania rzetelnej, dobrej nauki.

STRATEGIA NA LATA 2021 - 2030

Umysły ich stają się bogatsze, poglądy mędrsze, upodobania wyszlachetnione, rozmowy z nimi bardziej ożywcze, bardziej natarczywe i podnoszące na duchu. Sam rodzaj pracy, skupionej pracy umysłowej to sprawia, a cóż dopiero, jeśli to jest praca nie dla celów lukratywnych, praca z zamiłowania, praca w zespole oddanych dociekaniom miłośników wiedzy i gorliwców badania. To niby zespołowa muzyka umysłowa nie mniej uduchowiona, a nieskończenie bardziej inteligentna.

Prof. Tadeusz Kotarbiński

Nowa strategia Uniwersytetu Łódzkiego, na lata 2021 - 2030 przyjęta została na posiedzeniu senatu w dniu 18 czerwca 2021 r. 

ZESPÓŁ DS. STRATEGII UŁ STANOWILI