PROFIL PRACOWNIKA: Zofia Brzozowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki (NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2) pt. W cieniu Rzeczpospolitej czy rosyjskiego mitu imperialnego? Synopsis kijowski – zabytek języka ukraińskiego i historiografii Europy Wschodniej z XVII w. Edycja, polski przekład i opracowanie naukowe, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przez zespół kierowany przez prof. Halynę Naienko (2023–2027) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 24) pt. Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w świetle niepublikowanych dotąd rękopisów greckich i cerkiewnosłowiańskich, realizowany w Centrum Ceraneum UŁ, przez zespół kierowany przez prof. Mirosława J. Leszkę, we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku (2023–2027) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (BEETHOVEN CLASSIC 4) pt. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. Kierownikiem polskiej części projektu jest prof. Ivan N. Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, a niemieckiej – prof. dr Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu (2022–2025) [wykonawca].
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH, Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1) pt. „Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека”, monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej”, realizowany w Centrum Ceraneum (2020–2024) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 9) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przez zespół kierowany przez prof. Georgiego Minczewa, we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich w Bułgarii, Danii i Włoszech (na prawach formalnych współwykonawców projektu) (2018–2023) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12) pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem Zofii Brzozowskiej (2017–2021) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 8) pt. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. Georgiego Minczewa, we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii oraz Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji (2017–2021) [wykonawca].
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem Zofii Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (2017–2019) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 6) pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. Mirosława J. Leszki we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria) (2015–2018) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 2) pt. Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, realizowany przez Zofię Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2012–2015) [projekt indywidualny].
 • Grant Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców (European Regional Development Fund, ERDF) pt. Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł, realizowany przez Zofię Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2014) [projekt indywidualny].

BIOGRAM

2005–2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, studia historyczne (magisterium z historii)

2006–2011 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, studia filologiczne/slawistyczne (magisterium z filologii słowiańskiej)

2010–2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Studia Dokto­ranckie Nauk Humanistycznych

23 IV 2015 – doktor nauk humanistycznych

1 VII 2022 – doktor habilitowany w dyscyplinie literaturoznawstwo


1 X 2022 – zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ

od 2015 r. – zatrudnienie w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (od 2017 r. – na etacie adiunkta)

od 2017 r. – koordynator ds. pozyskiwania i realizacji grantów w Centrum Ceraneum


ZAINTERESOWANIA

 1. Kultura i historia Rusi średniowiecznej (X–XVI w.) – ze szczególnym uwzględnieniem lite­ratury staroruskiej.
 2. Kultura duchowa i piśmiennictwo Słowian prawosławnych na Bałkanach (Bułgarów, Serbów) w średniowieczu.
 3. Wpływ cywilizacji bizantyńskiej na kulturę obszaru Slavia Orthodoxa.
 4. Przekłady średniowiecznych tekstów słowiańskich na język polski.
 5. Historia kobiet w średniowieczu.

OSIĄGNIECIA

2013, Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2013–2014, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla doktorantów)
2014, Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych mło­dych na­ukow­ców
2018, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2021, Nagroda za Wybitne Osiągnięcia dla Młodych Uczonych Oddziału PAN w Łodzi

PROJEKTY NAUKOWE:

 • Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki (NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2) pt. W cieniu Rzeczpospolitej czy rosyjskiego mitu imperialnego? Synopsis kijowski – zabytek języka ukraińskiego i historiografii Europy Wschodniej z XVII w. Edycja, polski przekład i opracowanie naukowe, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przez zespół kierowany przez prof. Halynę Naienko (2023–2027) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 24) pt. Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w świetle niepublikowanych dotąd rękopisów greckich i cerkiewnosłowiańskich, realizowany w Centrum Ceraneum UŁ, przez zespół kierowany przez prof. Mirosława J. Leszkę, we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku (2023–2027) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (BEETHOVEN CLASSIC 4) pt. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. Kierownikiem polskiej części projektu jest prof. Ivan N. Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, a niemieckiej – prof. dr Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu (2022–2025) [wykonawca].
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH, Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1) pt. „Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека”, monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej”, realizowany w Centrum Ceraneum (2020–2024) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 9) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przez zespół kierowany przez prof. Georgiego Minczewa, we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich w Bułgarii, Danii i Włoszech (na prawach formalnych współwykonawców projektu) (2018–2023) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12) pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem Zofii Brzozowskiej (2017–2021) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 8) pt. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. Georgiego Minczewa, we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii oraz Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji (2017–2021) [wykonawca].
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem Zofii Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (2017–2019) [kierownik projektu].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (HARMONIA 6) pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. Mirosława J. Leszki we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria) (2015–2018) [wykonawca].
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 2) pt. Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, realizowany przez Zofię Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2012–2015) [projekt indywidualny].
 • Grant Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców (European Regional Development Fund, ERDF) pt. Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł, realizowany przez Zofię Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2014) [projekt indywidualny].

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-67-70

Pomorska 171/173 pokój: 4.75 90-236 Łódź