PROFIL PRACOWNIKA: Zofia Brzozowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Aplikowanie o grant Narodowego Cen­trumNauki i jego reali­zacja (fakultatywnezajęcia warsztatowe dla uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ)
 • Seminarium licencjackie (literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii)
 • Historia i kul­tura Słowian (wykład)
 • Walory tury­styczne krajów słowiańskich (proseminarium)
 • Warsztatnaukowy filologa-slawisty (ćwiczeniakonwersatoryjne)
 • Projektpisemny z zakresu specjalizacji (proseminarium)

BIOGRAM

2005–2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, studia historyczne (magisterium z historii)

2006–2011 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, studia filologiczne/slawistyczne (magisterium z filologii słowiańskiej)

2010–2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Studia Dokto­ranckie Nauk Humanistycznych

23 IV 2015 – doktor nauk humanistycznych

1 VII 2022 – doktor habilitowany w dyscyplinie literaturoznawstwo


1 X 2022 – zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ

od 2015 r. – zatrudnienie w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (od 2017 r. – na etacie adiunkta)

od 2017 r. – koordynator ds. pozyskiwania i realizacji grantów w Centrum Ceraneum

Paleoslawistka. Jest autorką lub współautorką siedmiu monografii, ponad 60 artykułów naukowych i recenzji, a także wielu polskich przekładów tekstów staroruskich (m.in. Latopisu nowogrodzkiego pierwszego starszej redakcji).

Więcej informacji na stronie: http://slavica.uni.lodz.pl/pracownicy-i-doktoranci/

ZAINTERESOWANIA

 1. Kultura i historia Rusi średniowiecznej (X–XVI w.) – ze szczególnym uwzględnieniem lite­ratury staroruskiej.
 2. Kultura duchowa i piśmiennictwo Słowian prawosławnych na Bałkanach (Bułgarów, Serbów) w średniowieczu.
 3. Wpływ cywilizacji bizantyńskiej na kulturę obszaru Slavia Orthodoxa.
 4. Przekłady średniowiecznych tekstów słowiańskich na język polski.
 5. Historia kobiet w średniowieczu.

OSIĄGNIĘCIA

 • 2009–2010 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (studenckie)
 • 2013 – stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2013–2014 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (doktoranckie)
 • 2014 – stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych mło­dych naukowców
 • 2018–2021 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych mło­dych naukow­ców

KIEROWNIK PROJEKTÓW NAUKOWYCH:

 • 2012–2015 Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-słowiańskiej (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM)
 • 2014 Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł (European Regional Development Fund, ERDF)
 • 2017–2019 Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstar­szego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2)
 • 2017–2021 Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kul­tury bizan­tyńsko-ruskiej (Narodowe Centrum Nauki, OPUS)
 • 2020–2023 Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym ALETHEIA, w ra­mach serii „Византийская библиотека” monografii Zofii A. Brzozowskiej „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-sło­wiań­skiej” (Ministerstwo Na­uki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Roz­woju Humanistyki, Uniwersalia 2.1)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-67-70

Pomorska 171/173 (Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej) pokój: 4.75 90-236 Łódź