SPOŁECZNOŚĆ

Godło Polski
SPOŁECZNOŚĆ

Rok 2023 to czas owocnej współpracy na rzecz wzbogacania naszej społeczności i zacieśniania relacji. Podejmowaliśmy wysiłki, aby wspierać każdego z nas, kto tego potrzebuje i stawać się uczelnią dostępną. Oto niektóre działania, które realizowaliśmy w trosce o naszą społeczność:

ZACIEŚNIALIŚMY RELACJE W RAMACH SOJUSZU UNIC

zdjęcie uczestników konferencji konferencja UNIC 4-5 grudnia 2023

Od 2022 roku należymy do sojuszu UNIC, który tworzy Uniwersytet Europejski, czyli model międzynarodowej uczelni przyszłości promującej europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizującej jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego. W 2023 roku wszedł on kolejny etap realizacji swoich celów. Symboliczny „kick-off” odbył się podczas zorganizowanej przez UniLodz konferencji obejmującej sesje tematyczne wspierające działania wszystkich pakietów w projekcie, spotkanie Leadership Board, który opracował zarys wspólnej wizji sojuszu – Joint Vision 2040, spotkanie zespołu pracującego nad tworzeniem Kampusu Hybrydowego oraz wykład dla całej społeczności UniLodz dotyczący przyszłości UNIC. 

Nowa faza sojuszu UNIC
zdjęcie uczestników konferencji konferencja UNIC 4-5 grudnia 2023

DBALIŚMY O WSZYSTKICH W AKADEMICKIM CENTRUM WSPARCIA, INWESTUJĄC W DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNOŚĆ

Akademickim Centrum Wsparcia wspieraliśmy studentów i doktorantów poprzez m.in. prowadzenie konsultacji edukacyjnych (łącznie 496), psychologicznych (1 139 konsultacji realizowanych przez 5 psychologów), psychiatrycznych (200 w okresie styczeń-listopad 2023) i logopedycznych (średnio 20h miesięcznie). Organizowaliśmy coaching grupowy i indywidualny (w tym w języku angielskim), warsztaty rozwojowe i zajęcia relaksacyjne dla studentów i studentek UniLodz (m.in. cykl warsztatów „Świadomość neuroróżnorodności”) oraz zajęcia grupowe w zakresie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami w obszarze rozwoju fizycznego, w tym zajęcia sekcji siatkówki i sekcji pływackiej dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (nasi zawodnicy odnieśli sukcesy na zawodach ogólnokrajowych).

Działała Doktorancka Grupa Wsparcia oraz punkt konsultacyjny w ramach terapii i profilaktyki uzależnień. Ofertowaliśmy wsparcie w postaci asystentury dla studentów z niepełnosprawnościami (średnio dla 15 studentów rocznie) oraz wsparcie tłumacza polskiego języka migowego (indywidualne dla studentów i doktorantów oraz do uroczystości organizowanych na uczelni), a także usługi transportowe dla studentów z niepełnosprawnościami. Prowadziliśmy także wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego.

Współpracowaliśmy ze Studium Języków Obcych w zakresie organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka obcego. Adaptowaliśmy materiały dydaktyczne do potrzeb i możliwości studentów z niepełnosprawnościami (np. mapy wypukłe, powiększanie tekstu). Udało nam się wprowadzić na całym UniLodz video usługi Migam.

Prowadziliśmy konsultacje dla wykładowców w zakresie pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Realizowaliśmy także szkolenia w ramach projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ z zakresu świadomości niepełnosprawności i zaburzeń psychicznych w kontekście działalności akademickiej (szkolenia podnoszące umiejętności pracy, obsługi i wsparcia osób z  niepełnosprawnościami, szkolenia z komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności, szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, szkolenie z kompetencji emocjonalnych z empatią, szkolenie z zakresu radzenia sobie ze studentami, szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej i projektowania uniwersalnego; we wszystkich szkoleniach wzięło udział łącznie 605 osób - pracowników UniLodz).

Zorganizowaliśmy wizyty studyjne, w trakcie których prezentowaliśmy nasze działania i wymienialiśmy się doświadczeniami i dobrymi praktykami m.in. z AGH z Krakowa, ASP z Łodzi, Akademią im. Leona Koźmińskiego z Warszawy i SAN z Łodzi.

W 2023 roku zwiększyła się liczba studentów korzystających ze wsparcia ACW UniLodz oraz liczba studentów z ciężkimi niepełnosprawnościami (niesamodzielnych) studiujących na naszej uczelni. W wyniku rosnącego zapotrzebowania na konsultacje psychologiczne i psychiatryczne w styczniu 2023 roku oddaliśmy do użytku nowe pomieszczenia do prowadzenia specjalistycznych konsultacji.

Wysiłki w zakresie wspierania naszej społeczności podejmowało nie tylko ACW. Na naszej uczelni działali także Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Profilaktyki Uzależnień. Wdrożyliśmy działania prewencyjne oraz służące niwelowaniu skutków stwierdzonych przypadków niechcianych zachowań poprzez wypracowanie Procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej oraz powołanie odpowiednich organów – Koordynatora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi, Komisji Antymobbingowej i Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Realizowaliśmy także zobowiązania wynikające z przyjętego w 2022 roku Planu Na Rzecz Równych Szans (Gender Equality Plan - GEP).  

Inwestowaliśmy w dostępność także:

 • opracowując Politykę wdrażania dostępności na Uniwersytecie Łódzkim, która weszła w życie Zarządzeniem Rektora w grudniu 2023,
 • opracowując Standardy dostępności architektonicznej UŁ oraz Krótki przewodnik po Dostępności w zamówieniach publicznych,
 • realizując działania wynikające z Planu dostępności UŁ na lata 2022-2025 (m.in. zakup wyposażenia do nowopowstającej pracowni językowej w Studium Języków Obcych, która ma służyć studentom ze szczególnymi potrzebami, wyposażenie DisAbility Lab na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, stopniowe usuwanie barier architektonicznych na wydziałach, tworzenie miejsc do pracy cichej).

POWOŁALIŚMY ZESPÓŁ DS. GENERATYWNEJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Założony w 2023 roku interdyscyplinarny zespół stworzył rekomendacje w zakresie korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji dla pracowników, studentów i doktorantów UniLodz. Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która taki dokument posiada. 

Do zadań zespołu należą:

 • analiza trendów związanych z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji i ocena ich znaczenia dla sektora edukacyjnego i prowadzenia badań naukowych,
 • ścisła współpraca z zewnętrznymi ekspertami i instytucjami działającymi na rzecz odpowiedzialnego i etycznego rozwoju generatywnej AI, w tym w szczególności w sektorze edukacyjnym i naukowym,
 • identyfikacja szans i możliwości wykorzystania narzędzi generatywnej AI w UniLodz, a także potencjalnych zagrożeń wynikających z ich rozwoju dla procesów naukowo-badawczych, dydaktycznych i administracyjnych realizowanych w uczelni,
 • analiza potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji wszystkich członków społeczności akademickiej (studentów, pracowników naukowych, pracowników dydaktycznych, pracowników administracyjnych),
 • propagowanie wiedzy o narzędziach generatywnej AI i uwarunkowaniach ich wykorzystania (prawnych, etycznych, kulturowych itp.) w procesie dydaktycznym, naukowo-badawczym i administracyjnym wśród członków społeczności akademickiej oraz rekomendowanie form i narzędzi podnoszenia umiejętności i kompetencji w tym zakresie,
 • promowaniem dobrych praktyk krajowych i zagranicznych wykorzystania narzędzi generatywnej AI w procesie dydaktycznym, naukowo-badawczym i administracyjnym.

PRZYBLIŻALIŚMY UCZELNIĘ SPOŁECZNOŚCI DZIĘKI AMBASADOROM UNILODZ

W 2023 trwała druga oraz rozpoczęła się trzecia edycja nagradzanego programu Ambasador #UniLodz – inicjatywy, dzięki której zacieśniamy więzi ze studentami i studentkami Uniwersytetu Łódzkiego! 6 Ambasadorów w każdej z edycji współpracowało z Centrum Komunikacji i PR przy tworzeniu materiałów wspierających komunikację do naszej społeczności, a także brało udział w projektach i wydarzeniach związanych z UniLodz.

Rozwijaliśmy nasz program Ambasadorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Rekrutowaliśmy Ambasadora UNIC.

AMBASADORZY TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU AMBASADOR #UNILODZ

Anna Antczak

Cześć! Nazywam się Ania Antczak i jestem studentką trzeciego roku Ekonometrii i Analityki Danych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Pomimo mojego ścisłego kierunku studiów, uwielbiam również rzeczy artystyczne i te z bardziej kreatywnej dziedziny :)

Jerzy Gałęziewski

Cześć, mam na imię Jurek i jestem studentem trzeciego roku matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki. Wybrałem specjalizację nauczycielską gdyż w przyszłości chcę zostać nauczycielem matematyki.

Karolina Kołacz

Mam na imię Karolina i jestem studentką I roku dziennikarstwa międzynarodowego. Uwielbiam działać z ludźmi, dla ludzi. Największą radość sprawiają mi widoczne efekty podejmowanej przeze mnie pracy.

Zofia Nyka

Cześć! Mam na imię Zosia i jestem studentką prawa. Poza krążeniem między kodeksami dużo krążę po świecie. Moją największą pasją są podróże, aktywne spędzanie czasu, poznawanie nowych ludzi oraz ich kultur.

Mateusz Pietras

Cześć, nazywam się Mateusz. Jestem absolwentem historii I stopnia i aktualnie studiuję

media audiowizualne i kulturę cyfrową drugiego stopnia. Od lat aktywnie działam w internecie i tworzę zróżnicowane treści cyfrowe.

Julia Szczecińska

Cześć, jestem Jula i jestem studentką II roku zarządzania zasobami ludzkimi. Poza życiem uczelnianym fascynuje się neurodydaktyką oraz hobbistycznie zajmuję się fotografią.

WPROWADZILIŚMY NOWE UDOGODNIENIA DLA SPOŁECZNOŚCI

 • Aplikacja studencka MyUniLodz  – oddaliśmy do użytku stworzoną przez Centrum Informatyki w pełni dostępną aplikację mobilną dla studentów, dzięki której łatwiej mogą być na bieżąco z wiadomościami z uczelni. W aplikacji znajdują się najważniejsze informacje związane z działalnością poszczególnych wydziałów, informacje ogólne istotne dla studenta, takie jak m.in. sprawy bytowe związane z akademikami czy stypendiami oraz Baza wiedzy.
 • Uruchomiliśmy nowe benefity: pakiety sportowo-rekreacyjne Medicover Sport dla studentów i doktorantów, prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie dla doktorantów oraz nową sekcję biegową dofinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Ponadto, utrzymaliśmy funkcjonującą już bogatą ofertę benefitów pracowniczych. W 2024 roku planujemy utworzenie nowej sekcji kajakowej dla pracowników oraz powrót do organizowania wycieczek, również dofinansowywanych z ZFŚS.
 • Stworzyliśmy pierwszy Welcome Point UniLodz dla studentów zagranicznych (w BUŁ). Tam mogą oni skorzystać z pomocy 70 mentorów - studentów wyższych lat, m.in. z Polski, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Chin, Bangladeszu i Zimbabwe, przeszkolonych przez Biuro Współpracy z Zagranicą, aby udzielać informacji na temat funkcjonowania uczelni i codziennego życia w Łodzi i w Polsce. Projekt finansowany jest z funduszy NAWA.
 • Rozpoczęliśmy prace nad kursami onboardingowymi, szkoleniami z komunikacji i promocją oferty UniLodz na rynkach zagranicznych. Te trzy projekty będą realizowane ze środków NAWA w kwocie łącznej aż 1,2 mln zł.

Nowe udogodnienia w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Udostępniliśmy przestrzeń do pracy i nauki, na którą składa się: strefa coworkingowa (200 m2 przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni, przeznaczonej do wspólnej nauki i pracy, spotkań ze znajomymi oraz relaksu), 4 pokoje do pracy grupowej, 8 pokoi do pracy indywidualnej oraz pokój do pracy rodzica z dzieckiem.
 • W czasie trwania sesji egzaminacyjnych Biblioteka UŁ była otwarta do godziny 24:00.
 • BUŁ wprowadziła wiele nowych usług, m.in. wirtualnego asystenta informacji, zdalnego zamawiania i pobierania kopii z czasopism i rozdziałów książek, możliwości wypożyczenia i zwrotu książek 24/7, zdalnego zamawianie bibliografii do pracy naukowej dla studentów i pracowników UniLodz, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej (Academica).
 • Na wydziałach Filozoficzno-Historycznym, Prawa i Administracji oraz Zarządzania pojawiły się 3 nowe książkomaty.
 • Przeprowadziliśmy modernizację szatni (zainstalowane zostały szafki samoobsługowe), remont holu i instalacji elektrycznej starego gmachu Biblioteki. Na rok 2024 planujemy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu BUŁ.
 • Uruchomiliśmy Specjalistyczną Pracownię Reprografii, wyposażoną w 2 profesjonalne skanery samoobsługowe dla użytkowników oraz 2 wielkoformatowe skanery dziełowe.
 • Działaliśmy na rzecz utworzenia strefy studenta – prawie 200 m2 nowoczesnej przestrzeni dla studentów przeznaczonej do pracy indywidulanej i grupowej, spotkań ze znajomymi oraz relaksu wraz z częścią socjalną (aneksem kuchennym) i wypoczynkową (kanapy, zestawy pufów, huśtawki, komiksy, rowery biurowe z funkcją ładowania urządzeń).

STWORZYLIŚMY DOM SENIORA – NOWĄ PRZESTRZEŃ DLA NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Zależy nam na wszystkich członkach naszej społeczności i szukamy sposobów, aby tworzyć przestrzenie, które będą integrować z UniLodz każde pokolenie ważnych dla nas ludzi. Dlatego stworzyliśmy przy ul. Rewolucji 1906 Dom Seniora w formule domu pobytu dziennego. Przygotowaliśmy ofertę atrakcyjnych zajęć (np. gimnastyka zdrowotna z elementami fizjoterapii, taniec, zajęcia komputerowe, edukacja medialna, międzypokoleniowe warsztaty plastyczne – kurs rysunku i malarstwa, ćwiczenia pamięci, zajęcia integracyjne – godzina kawiarniana, bingo i gry planszowe). W budynku siedzibę ma prowadzona przez seniorki pracownia wolontariatu. W 2024 planujemy uruchomienie zajęć sportowych dla emerytów UŁ z dofinansowaniem z funduszu socjalnego, a w drugim kwartale roku mamy zamiar ofertować mieszkania dla seniorów (15 mieszkań, w celu umożliwienia seniorom jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowanie przy odpowiednim wsparciu zespołu specjalistów oraz rodzin).

MODERNIZOWALIŚMY I REMONTOWALIŚMY BUDYNKI UNILODZ

 • Coraz bliżej remontu i rozbudowy „Motyla” – wykonaliśmy dokumentację projektową i pozyskaliśmy znaczną część finansowania dla projektu utworzenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 Centrum badawczego Jerzego Giedroycia i studiów nad współczesną historią Polski i Europy Wschodniej oraz innych przestrzeni umożliwiających m.in. popularyzację działań uniwersytetu w przestrzeni miejskiej, rozwinięcie programu działań kulturalnych UniLodz, realizację interdyscyplinarnych przedsięwzięć łączących naukę, kulturę i sztukę oraz przywrócenie historycznie związanego z Łodzią budynku miastu i jego mieszkańcom.
 • Otworzyliśmy i wyposażyliśmy nową siedzibę Szkół Doktorskich.
 • Pracujemy nad Halą sportową przy ul. Styrskiej - wykonaliśmy dokumentację projektową i rozpisaliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy.
 • Przeprowadziliśmy remonty na wydziałach - modernizację auli na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, remont hallu głównego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i instalację Sytemu Kontroli Dostępu do pokoi na Wydziale Filologicznym.
 • Inwestowaliśmy w Osiedle Akademickie – rozpoczęliśmy budowę windy zewnętrznej przy budynku, w którym mieści się stołówka studencka, rozbudowaliśmy sieci wi-fi w całym budynku 3 DS (to kolejny akademik, gdzie sieć dostępu bezprzewodowego jest realizowana), wymieniliśmy oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych w akademikach na ledowe, szykowaliśmy się do remontu generalnego 8 DS, aby dostosować go do najnowszych standardów dostępności. Inwestując w osiedle akademickie inwestujemy w komfort naszych studentów i pracowników. Prace będą prowadzone także w roku 2024 i kolejnych latach. Planujemy m.in. budowę wiat rowerowych i miejsc aktywnego odpoczynku na terenie osiedla oraz szeroko rozumiany (wykraczający poza osiedle) budżet obywatelski, dający możliwości realizacji pomysłów studenckich i doktoranckich.
 • Inwestowaliśmy w urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych i mające na celu ograniczenie zużycia energii (pracujemy nad budową instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków UniLodz, wymieniamy oświetlenia na świetlówki i oprawy typu LED).
 • Zwiększyliśmy majątek uczelni sprzedając i nabywając kluczowe dla UniLodz działki i porządkując status prawny naszych nieruchomości. Działania w tym zakresie z sukcesami prowadzimy już od lat i planujemy je kontynuować.

INTEGROWALIŚMY SPOŁECZNOŚĆ UNILODZ

 • Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń integrujących społeczność UniLodz, m.in. Uniwersytecki Dzień Dziecka, (atrakcje zaproponowało aż 14 kół naukowych, Przedszkole UŁ, Koło Teatralne Drama Club z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ, Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Kujon”, Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich „Bałałajki” oraz partnerzy zewnętrzni), BUŁ Integruje (15-minutowe wykłady, spotkanie z kołami naukowymi z różnych wydziałów i Ambasadorami BUŁ, warsztaty, gra terenowa, występy artystyczne), Śniadania profesorskie (zainicjowane w 2022 roku spotkania pani Rektor z profesorami), Poland Business Run (w 2023 roku UniLodz reprezentowało łącznie dziesięć 5-osobowych sztafet - 31 kobiet i 19 mężczyzn) oraz wydarzenia ogranizowane przez naszą Sekcję Biegową.
 • Integrowaliśmy społeczność wokół dobrej nauki poprzez m.in. seminarium Badaj, promuj, bądź (dotyczyło popularyzacji osiągnięć naukowych), konferencję Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy - Wartość Open Science, wystawę publikacji wyróżnionych nagrodami naukowymi Rektora UŁ.
 • W gronie doctorów honoris causa powitaliśmy prof. Macieja Henneberga, jednego z najwybitniejszych na świecie antropologów biologicznych.
 • Juwenalia - święto studentów UniLodz i UMed powróciło w formie stacjonarnej po czteroletniej przerwie. Kulminacja Juwenaliów – rozgrywki sportowe, tradycyjny pochód rektorski i koncerty – odbyła się w weekend 12-14 maja. W tym roku impreza została wzbogacona o aspekt rozwoju naukowo-badawczego, a Juwenalia UniLodz i UMed stały się imprezą nie tylko studencką, ale również doktorancką.
 • W VII już edycji akcji Gość na Gwiazdkę, organizowanej przez Biuro Współpracy z Zagranicą, wzięło udział 33 studentów oraz 22 rodziny pracowników UniLodz. Z naszych doświadczeń korzystają już inne uczelnie, np. Politechnika Łódzka, która w 2023 roku uruchomiła podobną akcję.
 • Swoją aktywność kontynuowały działające na UniLodz Koła Naukowe i organizacje studenckie (na uczelni funkcjonuje 138 organizacji, w tym 14 organizacji studenckich i 124 koła naukowe, a liczba studentów zrzeszonych to ponad 2 500 osób) oraz Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Kujon, Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich Bałałajki i Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego - nasze organizacje studenckie działające w obszarze kultury.