PROFIL PRACOWNIKA: Anna Gutowska-Ciołek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki naukowe

 • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
 • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
 • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej,
 • w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Obowiązki dydaktyczne

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,
 • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
 • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej,
 • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki organizacyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • udział w organizowaniu konferencji i sympozjów,
 • udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych,
 • organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
 • kierunkowy opiekun praktyk na specjalności "edukacja dorosłych z coachingiem"
 • koordynator zadania 10 „Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni” w projekcie pn.”Doskonałośćnaukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez UnięEuropejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programuOperacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki wramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nrPOWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
 • koordynator zadań 1, 9, 10, 11 w projekcie pn. „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanyprzez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwojunr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

 • Koordynowanie prac zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, związanych z realizacją zadań jednostki
 • Nadzór nad realizacją działań Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
 • Koordynowanie działań związanych ze wsparciem społeczności akademickiej UŁ w procesie studiowania
 • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem bazy danych studentów z niepełnosprawnościami
 • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem statystyki i sprawozdawczości w zakresie studentów z niepełnosprawnościami
 • Współpraca z jednostkami UŁ w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
 • Zatwierdzanie opinii psychologicznych na potrzeby studentów i doktorantów UŁ z trudnościami edukacyjnymi
 • Koordynowanie dziłań majacych na celu promocję Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 (Sekretariat Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej) pokój: 114 91-408 Łódź