Już w 2017 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w UE. 

W wymiarze praktycznym, uzyskane wyróżnienie daje możliwość premiowania uczelni w konkursach grantowych - krajowych i międzynarodowych.

Komisja Europejska doceniła starania Uniwersytetu Łódzkiego, między innymi pod kątem zapewnienia pracownikom naukowym: przejrzystego procesu rekrutacji, możliwości rozwoju kariery naukowej, programów wspierające młodych naukowców, stabilności zatrudnienia, pomocy merytorycznej i finansowej przy składaniu i rozliczaniu projektów badawczych.

Proces wdrażania standardu HR Excellence in Research w Uniwersytecie Łódzkim stał się impulsem do przeglądu regulacji wewnętrznych obowiązujących w Uczelni, w szczególności: regulaminów, uchwał Senatu, zarządzeń Rektora pod kątem spójności z wytycznymi określonymi w Karcie i Kodeksie. W wyniku tego przeglądu, władze Uczelni zdecydowały o konieczności wdrożenia rozwiązań wynikających z programu.

  Uniwersytet Łódzki w swoich działaniach strategicznych skupia się obecnie na:

  • Przygotowaniu strategii personalnej odpowiadającej zmieniającej się rzeczywistości uniwersyteckiej oraz oczekiwaniom pracowników.
  • Wdrożeniu rozwiązań wspierających zatrudnianie najlepszych kandydatów do pracy.
  • Stworzeniu atrakcyjnych warunków gwarantujących stabilność zatrudnienia m.in. poprzez system socjalny, warunki stwarzane dla młodych osób w kwestii rodzicielstwa, działania antymobbingowe i antydyskryminacyjne.
  • Stosowanie skutecznych i odpowiednio dobranych mechanizmów motywujących do pracy i rozwoju zawodowego.
  • Systematyczne monitorowanie efektów pracy i rozwoju zawodowego.
  • Zapewnienie skutecznego, profesjonalnego wsparcia administracyjnego dla rozwoju nauki i dydaktyki, szczególnie w obszarze pozyskiwania grantów i finansowania projektów badawczych.
  • Aktywnego pozyskiwanie pracowników badawczo-dydaktycznych i administracyjnych o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach.

  Zadania, wynikające z programu HR Exellence in Research, koncentrują się wokół:

  • Wdrożenia przyjętych rozwiązań polityki personalnej.
  • Przygotowania i wdrożenia rozwiązań przeciwdziałających wszelkiego rodzaju dyskryminacjom i innym formom mobbingu m.in. poprzez powołanie zespołu oraz w dalszej konsekwencji pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji.
  • Zwiększenia mechanizmów konkurencyjności w konkursach oraz jasne kryteria rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w UŁ, m.in. poprzez prowadzenie polityki rekrutacyjnej UŁ.
  • Publikowania ofert pracy w miejscach gwarantujących pozyskanie najlepszych kandydatów oraz uatrakcyjnienie przekazu i informacji dotyczących wakujących stanowisk.
  • Zniesienia barier dotyczących zatrudniania obcokrajowców.
  • Zapraszania najlepszych kandydatów na rozmowy, dbanie o efektywną informacje zwrotną dla kandydatów w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Stworzenia warunków sprzyjających mobilności kadry.
  • Aktywizacji działań uczelni w obszarze pozyskiwania i zatrudniania visiting professors w celu poszerzenia współpracy międzynarodowej.

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAKTYCE – KAMIENIE MILOWE

  Proces starania się o uzyskanie loga HR Excellence in Research był długotrwały, a warunki, które uczelnia musiała spełnić - bardzo wymagające. W 2015 roku, poprzez wysłanie oficjalnego listu, Uniwersytet Łódzki zadeklarował Komisji Europejskiej wdrożenie zasad opisanych w obu dokumentach – Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania. W ciągu następnych miesięcy, specjalnie powołany zespół analizował wewnętrzne przepisy uczelni w zakresie rekrutacji pod kątem zgodności z The European Charter and Code for Researchers.

  Po uzyskaniu wyników z ankiet dotyczących warunków pracy naukowców na UŁ, zespół sporządził Strategię HR i Plan działania (HR Strategy and Action Plan).

  Uniwersytet Łódzki jest jednym z 7 uniwersytetów w Polsce, które mogą posługiwać się logiem „HR Excellence in Research”. W sumie, lista ta obejmuje 31 polskich instytucji.

  Otrzymanie przez Uniwersytet Łódzki logo HR jest wyrazem uznania dla konsekwentnego wspierania nauki i badań na naszej uczelni.

  POWIĄZANE AKTUALNOŚCIHR Excellence in Research - tak Uniwersytet Łódzki wspiera naukowców