UNIVERSITY STANDS FOR DIVERSITY

Godło Polski
UNIVERSITY STANDS FOR DIVERSITY

Jako społeczność Uniwersytetu Łódzkiego rozumiemy, że szerzenie wiedzy nie może dziać się w oderwaniu od świata, który jest przez nią opisywany.

Z tego względu podejmujemy nieustający wysiłek w kierunku umiędzynarodowienia naszej Uczelni oraz zachęcania pracowników akademickich oraz studentów i doktorantów z innych krajów do goszczenia na naszych wydziałach. Od lat prowadzona jest akcja #UniwersytetRóżnorodny, której celem jest pokazanie naszej społeczności akademickiej jako zróżnicowanej, otwartej i tolerancyjnej. Jego kontynuacją jest rozpoczęta w 2022 roku kampania, której celem jest pokazanie, że Uniwersytet Łódzki kieruje się w swoich działaniach postawami otwartości wobec różnorodności jaką oferuje świat. Możecie znaleźć ją nie tylko w naszych kanałach social media, ale również w przestrzeni miejskiej - na słupach reklamowych, billboardach i citylightach.

Istotną rolę w procesie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego odgrywa  program Welcome to Poland. W ramach projektów realizowanych dzięki finansowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej skupiamy się na polepszaniu kompetencji dotyczących obsługi zagranicznych studentów i dydaktyków, przygotowywaniu materiałów informacyjnych Uniwersytetu kierowanych do zagranicznego odbiorcy oraz przystosowywaniu Uczelni do wyzwań internacjonalizacji.

Wśród przyświecających nam celów wysokie miejsce zajmuje potrzeba integracji społeczności Uniwersytetu Łódzkiego wobec wyzwania, jakim jest edukacja i budowanie postaw otwartości - nie tylko wśród społeczności akademickiej, ale również wśród mieszkańców Łodzi. Jako uczelnia wyższa powinniśmy wyznaczać standardy w czynieniu świata sprawiedliwszym i lepszym miejscem do życia. Dzięki zaangażowaniu w budowę tych postaw będziemy mogli pielęgnować globalną współpracę akademicką, transfer wiedzy, oraz szerzenie przyjaźni i zrozumienia.

Drzwi Uniwersytetu są szeroko otwarte, a w naszej działalności kierujemy się hasłami, które wybrzmiewają w trakcie publikowanej właśnie kampanii.

  • Odwaga (rzecz.) - umiejętność działania na przekór swoim obawom. 
  • Ciekawość (rzecz.) - potrzeba poznania nowych informacji bądź ludzi, zrozumienia otaczającego nas świata i osób. Również: potrzeba odkrywania prawdy. 
  • Zaangażowanie (rzecz.) - poświęcenie swojej uwagi aktywności, idei bądź sprawie. 
  • Współpraca (rzecz.) - działanie bądź proces dążące do osiągnięcia wspólnego celu.
  • Szacunek (rzecz.) - umiejętność dostrzegania wartości drugiego człowieka. 
  • Tolerancja(rzecz.) - umiejętność szanowania czyjejś natury. Również: nieodzowny element człowieczeństwa. 
  • Akceptacja (rzecz.) - umiejętność przyjmowania rzeczy i osób takich, jakimi są. 
  • Otwartość (rzecz.) - gotowość do poznania tego co nowe.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.