Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje skierowane do Użytkowników Multiportalu Uniwersytetu Łódzkiego (Multiportal), w tym m.in. do:

 1. pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ),
 2. kandydatów do pracy w UŁ,
 3. byłych pracowników UŁ (emerytów i rencistów),
 4. kandydatów na studia/do szkół doktorskich/innych form kształcenia w UŁ,
 5. studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w UŁ,
 6. absolwentów UŁ,
 7. uczestników wydarzeń organizowanych przez UŁ,
 8. czytelników bibliotek UŁ,
 9. kontrahentów UŁ.

Uniwersytet Łódzki w szczególności dba o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania mają na celu zagwarantowanie Państwu poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim określonych w:

 1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
 2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe na stronie internetowej Multiportalu mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

 1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych na Multiportalu,
 2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Multiportalu, tj.:
  • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Multiportalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
  • pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Multiportal na urządzenie Użytkownika odwiedzającego Multiportal (np. komputer, smartfon).

Przy korzystaniu z Multiportalu część danych o Użytkowniku może być zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta UŁ. Przykładowo są to: formularze, wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak m.in.: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, mapy Google Maps, Google  Analytics, YouTube.

Uniwersytet Łódzki:

 • nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów;
 • dokłada wszelkich starań, aby chronić Multiportal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m.in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu UŁ stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystając z Multiportalu Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
Uniwersytet Łódzki jest Administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Multiportalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, do których serwisów UŁ odsyła Użytkowników poprzez linki zamieszczone w Multiportalu.
W każdym przypadku możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl
 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z art. 2 i art. 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UŁ),
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią),
 5. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w celu:

 1. przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres e-mail wiadomości o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym informacji dotyczących aktualnych ofert edukacyjnych UŁ, informacji o konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię oraz dostępnych programach naukowo-dydaktycznych i badawczo-rozwojowych,
 2. realizacji zgłoszeń/zapisów dokonanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Multiportalu,
 3. administrowania serwerami i Multiportalem,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Multiportalu,
 5. zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,
 6. ułatwienia i dostosowania Multiportalu do potrzeb Użytkowników,
 7. celów statystycznych
 8. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 9. zapewnienia prawidłowego działania witryn Multiportalu w przeglądarce Użytkownika,

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Multiportalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
W sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Multiportalu. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15-21 RODO, kontaktując się z Administratorem danych za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@uni.lodz.pl
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule informacyjne znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

PLIKI COOKIES

Informacja o plikach cookies:

 1. Multiportal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Multiportalu i przeznaczone są do korzystania ze stron Multiportalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Multiportalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Multiportalu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Zapewnienie prawidłowego działania witryn Multiportalu w przeglądarce użytkownika  
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Multiportalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Multiportalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Multiportalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Multiportalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Multiportalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Multiportalu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Multiportalu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Multiportalu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics Bezpieczeństwo danych - Analytics - Pomoc (google.com)
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Multiportalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Multiportalu.
Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki:

 • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
 • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
 • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
 • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”)

W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.
 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na niniejszej podstronie.

KLAUZULE INFORMACYJNE

Dodatkowo informujemy, że ze zbiorem najistotniejszych klauzul informacyjnych wymaganych przepisami RODO możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UŁ - link do strony poniżej