Centrum Nauki

Opis zadań

Centrum Nauki (CN) realizuje Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030 wspierając naukowców UŁ w uprawianiu dobrej nauki. Gromadzi wiedzę i doświadczenie wypracowane na uczelni i przekazuje je badaczom na każdym etapie kariery, pomagając im osiągać sukcesy w pozyskiwaniu i realizacji grantów wewnętrznych i zewnętrznych. Zespół CN udziela także wsparcia w zakresie organizacji konferencji naukowych, jest zaangażowany w proces ewaluacji działalności naukowej i koordynację spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim.


Działania Centrum Nauki:

 • Przygotowanie aplikacji
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem umowy do realizacji projektu.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z obsługą projektów (w tym finansową)
 • Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za osiągniecia naukowe
 • Obsługa uczelnianej Komisji ds. stopni naukowych i Komisji ds. bioetyki badań naukowych
 • Nawiązywanie współpracy
 • Obsługa konferencji UŁ i konferencji, szkoleń podmiotów zewnętrznych
 • Działania promocyjno-informacyjne
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.


ZESPÓŁ CENTRUM NAUKI:

 • ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. EWALUACJI
 • ZESPÓŁ DS. KONFERENCJI
 • SEKCJA DS. IDUB
 • STOPNIE NAUKOWE, AWANSE, FUNDUSZ ROZWOJU NAUKOWEGO UCZELNI


Zapraszamy do odwiedzania portalu REALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. W portalu tym znajdują się prawdopodobnie wszystkie niezbędne informacje oraz akty prawne dotyczące realizacji projektów w Uniwersytecie Łódzkim.

Osobom zainteresowanym aplikowaniem polecamy portal Granty zewnętrzne, w którym znajdziecie Państwo informacje o możliwościach aplikowania/wnioskowania o finansowanie różnego rodzaju projektów. Portal podzielony jest na oferty konkursów dedykowane naukowcom na różnym etapie kariery zawodowej.

Formularz danych jednostki dostępny jest w Portalu Pracowniczym w sekcji Granty zewnętrzne - FQA.Konferencje to nieodłączny element życia uniwersyteckiego. Wymiana idei i pomysłów, służy rozwojowi nauki, inspiruje do działania i zazębia znajomości naukowe. Jeżeli w ramach swojej działalności badawczej planujecie Państwo zorganizować konferencję zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w Bazie Wiedzy Pracownika.

Zespół ds. konferencji w Centrum Nauki chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji oraz wsparcia w tym zakresie.


Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin (a nie jak dotychczas w ramach wydziałów) uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Obecny okres oceny obejmuje lata 2017-2021.

Efektem ewaluacji będzie przyznanie poszczególnym dyscyplinom kategorii naukowych: A+, A, B+, B albo C. Od przyznanych kategorii zależeć będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów naukowych oraz kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Pożądane jest uzyskanie przez wszystkie dyscypliny kategorii A+, A, minimum B+. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Bazie Wiedzy Pracownika.


Stopnie naukowe obowiązują w systemie szkolnictwa wyższego. W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie stopni naukowych jest USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.). Jednym z zadań Centrum Nauki jest koordynacja spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim. Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz obowiązujące akty prawne i skład poszczególnych komisji znajdą Państwo w multiportalu UŁ, w zakładce BIP --> Stopnie naukowe.


Indywidualne ścieżki kariery – doradztwo Centrum Nauki dla badaczy UŁ

Centrum Nauki wspiera badaczy UŁ w zakresie pozyskiwania grantów i ich obsługi. Ponadto, osobom, które mają pomysł na siebie, które przemyślały swoje osobiste strategie kariery naukowej, oferuje opracowanie indywidualnej ścieżki kariery – kompleksowego doradztwa, z jakich źródeł finansowania naukowiec może skorzystać, aby zrealizować swoje naukowe plany. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w PP --> Granty zewnętrzne --> Indywidualne ścieżki kariery.


Otwarta Nauka | Open science - Uniwersytet Łódzki nie przyjął jeszcze polityki otwartości rozumianej jako dokument regulujący kwestie dotyczące otwartego udostępniania wyników badań prowadzonych przez jednostkę. Władze uczelni zainicjowały jednak szereg działań mających na celu wprowadzenie dobrych praktyk związanych z otwartością do badań i dydaktyki. Został wprowadzony Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 roku na temat wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim poprzez umożliwienie pracownikom, doktorantom i studentom UŁ deponowania prac w repozytorium instytucjonalnym zgodnie z zaleceniami MEiN (wówczas MNiSW). Więcej informacji znajduję się w Bazie Wiedzy Pracownika w Portalu Pracowniczym.


Bazy Scopus i Web of Science - przewodnik

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie widoczności i dystrybucji osiągnięć naukowych jest poprawna identyfikacja autora w międzynarodowych bazach danych – Scopus i Web of Science. Przewodnik, został przygotowany z myślą o badaczach Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawia czynności mające na celu weryfikację profili autorskich oraz właściwą autoidentyfikację dorobku naukowego, rozproszonego po bazach naukowych, repozytoriach i witrynach wydawców. Poruszone w przewodniku zagadnienia ułatwiają kontrolowanie własnego dorobku, wyjaśniają ideę wprowadzenia do obiegu naukowego unikalnych identyfikatorów oraz wskazują kryteria doboru czasopism do własnych planów rozwoju naukowego. Warto w tym miejscu wspomnieć o Wdrażaniu polityki otwartego dostępu w UŁ. Zachęcamy do zapoznania się tematyką dostępną w Bazie Wiedzy Pracownika.


BAW - podstawowe informacje i adres strony

W Bazie Aktów Własnych UŁ znajdziesz podstawowe oraz na bieżąco aktualizowane akty prawne związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie obowiązujące i archiwalne regulaminy, statuty, dekrety, jak i uchwały przechowywane są w systemie dostępnym pod linkiem [https://baw.uni.lodz.pl/].


Zapraszamy do odwiedzania Portalu Pracowniczego - Baza Wiedzy Pracownika, gdzie znajdziecie Państwo informacje o otwartych konkursach oraz inne przydatne informacje dotyczące realizacji projektów w UŁ, le już niebawem starszy profil ulegnie wygaszeniu i pozostanie tylko profil w multiportalu wraz z portalami w Bazie Wiedzy Pracownika.

Linki do poszczególnych informacji zostały umieszczone powyżej.

PP: Granty zewnętrzne

PP: Realizacja i zarządzanie projektem


SCIENCE CENTRE

 • Tasks description
 • Contact details
 • Team members


TASKS DESCRIPTION

Science Centre (Polish: Centrum Nauki - CN) implements the University of Lodz Strategy 2021-2030 by supporting its scientists in conducting high quality research. It brings together the knowledge and expertise developed at the university over the years, and passes it to researchers at every stage of their careers. Thus, it helps them to be successful in obtaining and implementing internal and external grants. The CN team provides support in terms of the organisation of scientific conferences. It is involved in the process of scientific activity evaluation and coordination of issues concerning the conferment of academic degrees and titles at the University of Lodz.

Science Centre activities include:

 • Preparing applications
 • Coordinating issues (support for the projects implemented independently by the units of the University of Lodz) related to the preparation of proposals for research/scholarship/internship/externship/implementation/application projects financed from national and foreign sources.
 • Coordinating issues (support for the projects implemented independently by the units of the University of Lodz) related to the preparation of the contract for the project implementation.
 • Coordinating issues (support for the projects implemented independently by the units of the University of Lodz) related to the projects management (including financial management)
 • Coordinating issues related to applications for awards and prizes for scientific achievements
 • Assisting the University of Lodz Committee for Academic Degrees and the
 • Research Ethics Committee
 • Establishing cooperation
 • Providing support for the University of Lodz conferences, other conferences and external entities training
 • Promotion and information activities
 • Coordinating issues (support for the projects implemented independently by the units of the University of Lodz) related to the preparation of proposals for research/scholarship/internship/externship/implementation/application projects financed from national and foreign sources.


SCIENCE CENTRE TEAM:

 • TEAM FOR PROJECT SETTLEMENTS
 • TEAM FOR PROJECT ACQUISITION
 • TEAM FOR EVALUATION
 • TEAM FOR CONFERENCES
 • TEAM FOR PROJECT IDUB
 • ACADEMIC DEGREES, PROMOTIONS, UNIVERSITY RESEARCH DEVELOPMENT FUND


We encourage you to visit the PROJECT IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT section in the Employee Knowledge Database. The portal contains probably all the necessary information and legal acts concerning project implementation at the University of Lodz.

For those interested in applying for grants, we recommend the External Grants section, where you will find information on how to apply for funding for various types of projects. The section is divided into competition offers addressed to researchers at different stages of their careers.

The Unit Data Form is available in the Employee Portal under External Grants - FQA.


Conferences are an integral part of the university life. The exchange of ideas and concepts, serves science development, inspires action and facilitates scientific friendships. If you are planning to organise a conference as part of your research activities, we encourage you to get familiar with the information available in the Employee Knowledge Database.

The Science Centre Team for Conferences will be happy to provide you with all the information and support you need.


Evaluation is the assessment of the scientific activity quality, which is conducted within the disciplines (and not, as before, within the faculties) practised in a given institution. The evaluation takes into account the individual achievements of employees representing specific disciplines. The current evaluation period covers period 2017-2021.

The evaluation will result in awarding scientific categories to individual disciplines: A+, A, B+, B or C. The awarded categories determine the rights to conduct studies, doctoral schools, award academic degrees and titles, as well as the amount of subsidy, i.e. the funding that scientific units receive from the state budget. It is desirable for all disciplines to obtain categories A+, A, minimum B+. More information can be found in the Employee Knowledge Database.


Academic degrees apply in the higher education system. In Poland, the legal act governing academic degrees is the ACT of 20 July 2018. Law on higher education and science (Polish Journal of Laws 2018, item 1668, as amended). One of the tasks of the Science Centre is to coordinate issues related to the procedure for conferment of academic degrees and titles at the University of Lodz. You will find all the necessary information, documents, applicable legislation and the membership of various committees in the UL Multiportal, in the Public Information Bulletin section --> Academic Degrees.


Individual career paths – advice from the Science Centre for the University of Lodz researchers

The Science Centre supports UL researchers in obtaining grants and handling them. In addition, for those who have an idea for themselves, who have thought over their personal research career strategies, it offers the development of an individual career path – comprehensive advice on which sources of funding a researcher can use to realise their scientific plans. Please visit our profile in the Employee service --> External grants --> Individual career paths.


Open Science – University of Lodz has not yet adopted an openness policy understood as a document governing the open sharing of the results of research conducted by the entity. However, the university authorities have initiated a number of measures to introduce good practices related to openness of research and teaching. The Announcement of the Rector of the University of Lodz of 28 April 2020 on the implementation of the open access policy at the University of Lodz by enabling its employees, doctoral students and students to deposit their work in an institutional repository, in accordance with the recommendations of the Ministry of Education and Science (then the Ministry of Science and Higher Education) was introduced. More information can be found in the Employee Knowledge Database in the Employee Service.


Scopus and Web of Science databases – a guide

A key factor in increasing the visibility and dissemination of scientific achievements is the correct identification of the author in international databases – Scopus and Web of Science. The guide, has been prepared with researchers from the University of Lodz in mind. It presents actions to be taken to verify author profiles and contains guidelines on the proper self-identification of scientific output dispersed across scientific databases, repositories and publisher sites. The issues addressed in the guide make it easier to keep an eye on one's own output, explain the idea of introducing unique identifiers into scientific circulation and indicate the criteria for selecting journals for one's own scientific development plans. At this point, it is worth mentioning the Implementation of the Open Access Policy at the University of Lodz. We encourage you to explore the topics available in the Employee Knowledge Database.


UL LEX Legal Acts Database (Polish: BAW) – basic information and address of the website

In the University of Lodz LEX Legal Acts Database you will find basic and continuously updated legal acts related to the functioning of the University of Lodz. All the current and archived regulations, statutes, decrees as well as resolutions are stored in the system available at [https://baw.uni.lodz.pl/].


All necessary information, links to individual pieces of information have been provided above and they will completely replace.

External Grants

PROJECT IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT

CONTACT DETAILS

 • Science Centre
 • Uniwersytecka 3 (Science Centre)
 • rooms: 101-105, 109-110, 405, 409
 • 90-136 Łódź
 • P: +48 42-635-49-49
 • e-mail: cn@uni.lodz.pl

Dane kontaktowe

Centrum Nauki

 • Uniwersytecka 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-49-49 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek