KOMISJE DO SPRAW STOPNI NAUKOWYCH

NAUKI SPOŁECZNE

Przewodnicząca

Zastępca Przewodniczącego

        dr hab. Czapla Tomasz, prof. UŁ

Członkowie

 Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Członkowie

Przewodnicząca

Zastępca Przewodniczącej

Członkowie

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Przewodnicząca 

Zastępbca Przewodniczącej

Członkowie

Przewodniczący

 • dr hab. Gwizdałła Tomasz , prof. UŁ

Zastępca Przewodniczącego

 • prof. dr hab. Studniarski Marcin

Członkowie

 • dr hab. Busiakiewicz Adam, prof. UŁ
 • dr hab. Caban Paweł, prof. UŁ
 • dr hab. Koliechkina Liudmyla, prof. UŁ
 • dr hab. Szadkowski Zbigniew , prof. UŁ
 • dr hab. Śmietański Marek, prof. UŁ
 • dr hab. Warda Krzysztof , prof. UŁ
 • dr hab. Walczak Zbigniew, prof. UŁ

NAUKI HUMANISTYCZNE

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Członkowie       

Przewodnicząca

Zastepca Przewodniczącej

Członkowie      

KOMISJE SENACKIE

Kadencja 2020-2024

Przewodnicząca


Wiceprzewodniczący

 

Członkowie

Sekretarz

Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy organizowanie i nadzorowanie wyborów rektora.

Przewodniczący:

 

Zastępca przewodniczącego:

vacat

 

Członkowie:

Sekretarz

 

Do zadań Komisji Statutowej i Organizacyjnej należy:

 • przygotowanie projektów zmian Statutu,
 • opiniowanie projektów zmian Statutu wniesionych przez rektora, innych członków Senatu i innych członków społeczności Uniwersytetu,
 • opiniowanie projektów innych ważniejszych regulacji wewnętrznych Uniwersytetu,
 • badanie zgodności wewnętrznych regulacji Uniwersytetu (w tym regulaminu samorządu studentów oraz regulaminu samorządu doktorantów) z przepisami prawa,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach wniesionych przez Senat lub rektora,
 • współpraca z organami i administracją Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań określonych w pkt 1–5.

Przewodniczący:

Członkowie:


Do zadań Komisji Ekonomicznej należy:

 • opiniowanie projektów planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,
 • opiniowanie projektów uchwał Senatu określających zasady nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie udzielania przez Senat zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie udzielania przez Senat zgody na przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu, wniesionych przez Senat lub rektora,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach wniesionych przez Senat lub rektora,
 • współpraca z organami i administracją Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań określonych w pkt 1–6.

Skład Komisji

Do zadań Komisji do Spraw Kadrowych należy:

 • współpraca z rektorem w zakresie kształtowania zasad polityki kadrowej w Uniwersytecie,
 • opracowanie i opiniowanie propozycji działań zmierzających do rozwoju kadr Uniwersytetu,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie udzielania przez Senat zgody na rozwiązanie stosunku pracy w przypadkach, gdy Statut wymaga takiej zgody,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyznania odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień UŁ,
 • zatwierdzanie wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach wniesionych przez Senat lub rektora,
 • współpraca z organami i administracją Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań określonych w pkt 1–6.

Skład Komisji

Studenci

 • Kamil Behrendt
 • Kamil Dobrowolski
 • Marcin Jaworski
 • Martyna Nawrot

Zadaniem Komisji jest orzekanie w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Nauczyciele akademiccy

 

Studenci

 • Aleksander Nowak (WBiOŚ)
 • Agnieszka Gołdon (WCH)
 • Pior Zubrycki (WES)
 • Ilona Kamińska (WF)
 • Jakub Pisarski (WFH)
 • Thomas Browne (WFiIS)
 • Eliza Zaręba (WNG)
 • Grzegorz Gwarda (WMiI)
 • Marie-France Catalanotti (WNoW)
 • Patryk Wiśniewski (WPiA)
 • Jaku Domińczak (WSMiP)
 • Justyna Banasiak (WZ)
 • Milena Posiła (Filia UŁ)

 

Nauczyciele akademiccy

Studenci

 • Bartosz Iwański (WFiIS)
 • Nikola Onichimowska (WSMiP)
 • Alexander Pastuszyński (WCH)
 • Michał Wiktorowicz (WF)
 • Eryk Zywert (WPiA)
 • Marcin Bakalarczyk (WMiI)

KOMISJE REKTORSKIE

Kadencja 2020-2024

Przedstawiciele pracodawcy

 

Przedstawiciele pracowników

Przewodniczący

Członkowie

Sekretarz

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

 

Członkowie

Sekretarz

 

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 • Maciej Waligórski

Przewodniczący

Członkowie

Sekretarz

Przewodniczący

Członkowie

Przedstawiciel doktorantów 

 • Przewodniczący URSD mgr Adrian Bekier
   

Sekretarz 

Przedstawiciele Pracodawcy

Przedstawiciele Związków Zawodowych

NSZZ „Solidarność”

ZNP

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Psycholodzy

Prawnicy – specjaliści prawa pracy

Przewodniczący

Członkowie

POZOSTAŁE

Stali uczestnicy obrad

 

Przedstawiciele samodzielnych pracowników reprezentujących Rady Wydziałów

 

Przedstawiciele starszych bibliotekarzy, kustoszy bibliotecznych, kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych z BUŁ

 

Przedstawiciel pracowników bibliotecznych BUŁ z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach starszych bibliotekarzy, kustoszy, kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych

 

Przedstawiciele starszych bibliotekarzy, kustoszy, kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych z Bibliotek Zakładowych UŁ

 

Przedstawiciele związków zawodowych działających w UŁ

 

Przedstawiciel samorządu doktorantów

 

Przedstawiciel samorządu studentów

Przewodniczący

Członkowie

 

Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków o nadanie tytułu dhc oraz przyznanie medali „Universitatis Lodziensis Amico" i „Universitas Lodziensis Merentibus" 

Przewodniczący

 

Członkowie

 

Sekretarze

 

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należą w szczególności:

1) opracowanie jednolitych dla Uczelni procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia, uwzględniających specyfikę dziedzin i dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie i dotychczas wypracowanych narzędzi zapewniania i zarządzania jakością kształcenia;

2) ustalanie harmonogramu prac na okres kilkuletni oraz na każdy rok akademicki;

3) ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie okresowych raportów z ogólnouczelnianej działalności na rzecz jakości procesu kształcenia;

4) przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ oraz przedstawianie ich Senatowi UŁ;

5) wspieranie jednostek UŁ w przygotowaniu raportów dla PKA;

6) opiniowanie programów studiów przed przedstawieniem ich na posiedzeniu Senatu UŁ.

Przewodnicząca:

Członkowie:

Przewodnicząca:

Członkowie: