PROFIL PRACOWNIKA: Krystyna Ratajczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracuję na stanowisku profesora uczelni. W zakresie moich obowiązków jest praca naukowa i dydaktyczna, w tym: pisanie publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych, prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich, recenzowanie prac doktorskich. Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki..

BIOGRAM

Jestem językoznawcą. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki. Prowadzę zajęcia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, a także seminaria licencjackie i magisterskie. Moje zainteresowania badawcze to współczesne językoznawstwo rosyjskie (także w aspekcie porównawczym).

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania językoznawcze to: semantyka i stylistyka tekstu, frazeologia i frazematyka rosyjska i polska, innowacje frazeologiczne, kontaminacja leksykalna, język mediów, humor językowy, język dziecka, leksyka i frazeologia obsceniczna, onomastyka.

OSIĄGNIECIA

Moje osiągnięcia naukowe to publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych w liczbie 50. Największym moim osiągnięciem naukowym jest napisanie rozprawy habilitacyjnej pt. "Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka" (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów)" i uzyskanie w 2017 roku stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 90-236 Łódź