RADA ROZWOJU MŁODYCH NAUKOWCÓW

Godło Polski
RADA ROZWOJU MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do głównych zadań Rady, powołanej w 2020 roku przez Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbietę Żądzińską, należy dbanie o warunki, w jakich badacze rozpoczynają swoje kariery naukowe i pomaganie im w prowadzeniu badań. 

Ponadto Rada zajmuje się m.in. opracowaniem strategii zatrzymywania na UŁ najzdolniejszych doktorantów, promowaniem aktywności grantowej, a także zachęcaniem profesorów do włączania młodych badaczy do większych zespołów projektowych. 

W pierwszym roku kadencji Rady jej działalność objęła zagadnienia mobilności młodych naukowców oraz promocji ich osiągnięć na arenie krajowej i międzynarodowej, aktywności grantowej, a także jakości kształcenia i spraw pracowniczych. Działania w tym zakresie podejmowane są w ramach prac podzespołów utworzonych przez członków Rady. 

RADA ROZWOJU MŁODYCH NAUKOWCÓW – PODZESPOŁY

 • dr Aneta Tyc – przewodnicząca 
 • dr Aleksandra Gawlik-Ramięga 
 • dr Michał Gorzkiewicz  
 • dr Łukasz Półtorak 
 • dr Małgorzata Frydrych 

Celem Zespołu jest wspieranie młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie realizowania mobilności przyczyniającej się do osiągania doskonałości naukowej. 

Obszary działań zespołu: 

 1. Współpraca z International Hub, w tym współtworzenie strony internetowej tej jednostki w zakresie informacji dotyczących: 
  • finansowania inicjatyw mobilnościowych przez uczelnie zagraniczne lub inne podmioty zewnętrzne, 
  • międzynarodowych sieci uniwersyteckich, 
  • baz konferencji międzynarodowych; 
 2. Udzielanie pomocy młodym naukowcom w staraniach o pozyskanie źródeł finansowania mobilności; 
 3. Informowanie młodych naukowców o najnowszych programach, grantach i stypendiach mobilnościowych; 
 4. Organizowanie grupowych i indywidualnych konsultacji z członkami Zespołu; 
 5. Opracowywanie działań mających na celu umiędzynarodowienie młodych naukowców;  
 6. Promowanie i propagowanie działań mobilnościowych wśród młodych naukowców; 
 7. Inicjowanie spotkań z laureatami najbardziej prestiżowych grantów mobilnościowych i stypendiów pobytowych na uczelniach zagranicznych; 
 8. Opiniowanie aktów wewnętrznych UŁ w zakresie mobilności młodych naukowców; 
 9. Reprezentowanie Rady Rozwoju Młodych Naukowców w sprawach objętych zakresem działania Zespołu; 
 10. Przystępowanie do programów, projektów i sieci międzynarodowych mających na celu zachęcanie młodych naukowców do podejmowania działań mobilnościowych; 
 11. Monitorowanie rezultatów prowadzonych działań i opracowywanie wskaźników ich efektywności; 
 12. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań i przedkładanie ich Władzom UŁ. 

 • Dr Łukasz Półtorak – przewodniczący 
 • Dr Aneta Tyc 
 • Dr Michał Gorzkiewicz 
 • Dr Zofia Brzozowska 

Celem zespołu jest przygotowanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie aktywności i skuteczności młodych naukowców pracujących na Uniwersytecie Łódzkim w pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje projektów badawczych. 

Poniżej folder informacyjny, w którym znajduje się podsumowanie dostępnych konkursów 
grantowych dedykowanych dla naukowców reprezentujących różne etapy kariery naukowej: 

 • studenci na poziomie studiów licencjackich oraz magisterskich, 
 • studenci na poziomie studiów doktoranckich, 
 • pracownicy posiadający tytuł naukowy doktora do 7 lat po ukończeniu doktoratu, 
 • pracownicy posiadający tytuł naukowy magistra do 35 roku życia. 

Granty dla młodych naukowców - informacje wstępne

Grants for young scientists - introductory information

 • dr Paulina Szymańska – przewodnicząca 
 • dr Małgorzata Frydrych 
 • dr Jakub Zasina 
 • mgr Marcel Bartczak 

Celem Zespołu jest promowanie wysokiej jakości kształcenia wśród młodych naukowców oraz wspomaganie przedsięwzięć i regulacji pozwalających na efektywne łączenie pracy badawczej i dydaktycznej. 

Obszary działań Zespołu: 

 1.  Podejmowanie działań zmierzających do zrównoważenia obciążeń dydaktycznych w początkowych latach zatrudnienia oraz ułatwienia w efekcie pracy naukowej, m.in. poprzez rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji zajęć prowadzonych przez młodych naukowców i promowanie projakościowych materiałów dydaktycznych oraz form pracy ze studentami. 
 2. Doradzanie w zakresie metod ewaluacji aktywności naukowej i dydaktycznej młodych naukowców sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi. 
 3. Proponowanie, w przypadku doktorantów i studentów, rozwiązań integrujących działalność naukową z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych. 
 4. Wspomaganie aktywności badawczej kół naukowych oraz grup studenckich. 
 5. Rozpowszechnianie informacji na temat szkoleń zwiększających kompetencje badawcze i dydaktyczne młodych naukowców. 

 • dr Jakub Zasina – przewodniczący 
 • dr Aleksandra Gawlik-Ramięga 
 • dr Artur Modliński 
 • mgr Marcel Bartczak 

Celem Zespołu jest promocja osiągnięć młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego i pomoc przy rozpowszechnianiu ich działań w pierwszych latach aktywności. 

 Obszary działań zespołu: 

 1. Inicjowanie i współrealizacja działań zmierzających do zwiększania widoczności młodych naukowców na arenie krajowej i międzynarodowej. 
 2. Aktywność w zakresie promocji dorobku badawczego młodych naukowców, w tym upowszechnianie wyników ich badań. 
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji między młodymi naukowcami. 
 4. Współpraca z Centrum Promocji UŁ, w tym udział w tworzeniu przewodnika dla studentów, doktorantów i młodych pracowników. 
 5. Opracowywanie metod pomagających w realizacji zamierzonych celów. 

 • dr Paweł Stępień – przewodniczący 
 • dr Paulina Szymańska 
 • dr Tomasz Zawadzki  

Celem prac podejmowanych przez zespół jest opiniowanie i wdrażanie zmian w kwestiach związanych z funkcjonowaniem młodych naukowców jako pracowników Uczelni. W tym kontekście najważniejszą aktywnością zespołu jest bieżące monitorowanie zmian zachodzących na Uniwersytecie Łódzkim, opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych, regulujących miejsce młodego badacza na naszej Uczelni, a także wypracowywanie i przedkładanie własnych rekomendacji Władzom Rektorskim. 

Wśród najważniejszych obszarów, którymi zajmuje się zespół należy wymienić: 

 1. politykę zatrudnienia młodych naukowców na UŁ; 
 2. warunki awansu zawodowego młodych naukowców; 
 3. możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
 4. warunki aplikowania i uzyskiwania stypendiów przez doktorantów; 
 5. warunki przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 
 6. warunki dokonywania oceny pracowniczej względem młodych naukowców. 

SKŁAD RADY

Rada Rozwoju Młodych Naukowców na okres kadencji władz Uniwersytetu Łódzkiego 2020-2024: 

Napisz do nas: rrmn@uni.lodz.pl lub wypełnij formularz kontaktowy