PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Tyc

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna

BIOGRAM

Dr hab. Aneta Tyc – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ – prawa (seminarium magisterskie w Katedrze Postępowania Cywilnego I) oraz administracji (seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2015 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. Ciężar dowodu w prawie pracy, która została przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Górala. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym (Wolters Kluwer: Warszawa 2016), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne uzyskała w 2022 r. na podstawie monografii pt. Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach (Routledge: Londyn, Nowy Jork 2021).

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka bądź współautorka ponad 90 publikacji naukowych w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Autorka kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, w tym ponad 40 na międzynarodowych konferencjach za granicą. Recenzentka w kilku polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, m.in. Routledge, The Economic and Labour Relations Review, Central European Journal of Public Policy, Bratislava Law Review, TalTech Journal of European Studies, Studia Iuridica Lublinensia. W ramach różnych programów naukowych i grantów prowadziła badania i odbyła pobyty naukowe na wielu europejskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie Oksfordzkim, Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway, Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie (dwukrotnie), uniwersytetach w: Londynie (Institute of Advanced Legal Studies), Bradford, Grenoble, Genewie, Turynie (wielokrotnie), Mediolanie, Bergamo (dwukrotnie), Amsterdamie (dwukrotnie), Edynburgu, Glasgow. Sprawuje funkcję zastępcy Kierownika Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. Współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych.

ZAINTERESOWANIA

Międzynarodowe i porównawcze prawo pracy

OSIĄGNIĘCIA

Laureatka nagrody za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w UŁ w latach 2017-2021 finansowanej z programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2022 r.); laureatka nagrody za monografię pt. Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach (Routledge: Londyn i Nowy Jork 2021) finansowanej z programu „Inicjatywa doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2021 r.); laureatka Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2019 r.); laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2018-2020). Stypendystka Development Studies Association (Uniwersytet w Manchesterze, 2018 r.). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia, Nagrody Naukowej Fundacji UŁ oraz kilku konkursów na najlepszy referat (za granicą). Stypendystka Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Trzykrotnie wyróżniona nagrodami Rektora dla doktorantów UŁ. Ośmiokrotnie otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

Kierownik indywidualnego projektu w ramach konkursu IDUB - Granty dla młodych badaczy ed. 2022: „Towards the EU-Australia and the EU-New Zealand Free Trade Agreements: The Assessment of Labour Provisions” (2023-2024). Uczestniczka projektu pt. „Migrant women on the labour market” finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE, realizowanego w Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (2016 r.). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: PRELUDIUM („Ciężar dowodu w prawie pracy”, nr 2012/05/N/HS5/01589) i SONATA („Handel światowy a prawa pracownicze”, nr 2016/21/D/HS5/03849). Kierownik projektów pt. „Il lavoro umano nell'ambito delle catene globali del valore: dall'abbigliamento ai palloni da calcio” (nr B1811900002023.02), „The Collective Agreement as a Measure of Flexibilisation of Labour Law a Comparative Study” (nr B1611900001457.02), „The Effectiveness of Human Labour Rights of Migrant Workers” (nr B1711900001696.02) oraz „The Fourth Industrial Revolution: New Skills, Occupations, and Methods of Supporting their Development” (nr B1711900001771.02) finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Wykonawca w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki („W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”, nr 2018/29/B/HS5/02534, kierownik projektu: prof. Tomasz Duraj, międzynarodowy zespół badawczy złożony z profesorów z: Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya i Instytutu Prawa Litwy). Dwukrotnie wzięła udział w projektach pt. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” realizowanych w ramach grantów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy) pokój: 3.10, 3.13 90-232 Łódź

Dyżury

piątek: 16:30-17:30 Pokój: 3.37 Dyżury stacjonarne: 28X, 4XI, 25XI 2022.
niedziela: 11:30-13:30 Dyżury online (Teams): niedziela 11:30-12:30 - 6XI, 27XI oraz niedziela 11:30-13:30 - 20XI, 11XII, 18XII 2022, 8I, 15I, 22I 2023. W celu uzyskania linku proszę o kontakt w drodze email.