Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

Opis zadań

Katedra w obecnej postaci funkcjonuje od 1 sierpnia 2020 r. (przed tą datą działała jako samodzielny zakład). W skład Katedry wchodzi dwóch profesorów, dwóch profesorów UŁ i dwóch adiunktów oraz doktoranci. Część pracowników ma doświadczenie w praktycznych zawodach prawniczych (dwóch sędziów, w tym jeden sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, adwokat i radca prawny.).

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry obejmują:

W zakresie europejskiego prawa pracy, m.in.: równe traktowanie i zakaz dyskryminacji pracowników, prawna regulacja whistleblowingu i ochrona sygnalistów, swobodny przepływ pracowników w UE, dialog społeczny oraz uczestnictwo pracowników w zarządzaniu w prawie UE, europejskie umowy zbiorowe i inne źródła europejskiego prawa pracy, status prawny europejskich partnerów społecznych, transfer zakładów pracy i przedsiębiorstw oraz inne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw, udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

W zakresie międzynarodowego prawa pracy, m.in.: pracownik jako podmiot międzynarodowego prawa pracy, międzynarodowe umowy handlowe a prawa pracownicze, pracownicy i Gig Economy, crowdsourcing, on-demand economy, status pracowników migrujących, rokowania zbiorowe i umowy zbiorowe, wolności związkowe, prawa socjalne a prawa człowieka, równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w systemie prawnym Rady Europy, stosowanie Europejskiej Karty Socjalnej przez sądy polskie, orzecznictwo sądów polskich w świetle międzynarodowego prawa pracy.

W zakresie zbiorowego prawa pracy, m.in.: problematyka systemu zbiorowego prawa pracy, zakres podmiotowy zbiorowego prawa pracy, demokracja pracownicza i demokracja związkowa, strajk i odpowiedzialność prawna związana ze strajkiem, rokowania zbiorowe, układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe, udział partnerów społecznych w tworzeniu prawa i podejmowaniu innych decyzji publicznych, przedstawicielstwo pracownicze w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie i grupach przedsiębiorstw.

Pracownicy Katedry prowadzą aktywną działalność w stowarzyszeniach naukowych i sieciach naukowych, uczestniczą w konferencjach naukowych. Katedra organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje.


Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro)

Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing).

Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m. in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 17 grudnia 2021 r.

Grupa ekspertów w dziedzinie prawa pracy pragnie przedstawić analizę porównawczą ustawodawstwa krajowego, orzecznictwa i praktyki krajów uczestniczących w projekcie. Wspomniana analiza ukaże niedociągnięcia prawne i luki prawne w każdym z tych państw. Planowane jest przygotowane propozycji ulepszenia ustawodawstwa z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i instrumentów międzynarodowych.

Pierwsza planowana konferencja (25 września 2020 r., online) ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie z różnymi grupami docelowymi potrzeby i metod poprawy w tym obszarze przy wsparciu ich doświadczeń. Druga konferencja składająca się z prezentacji ekspertów/prelegentów (15 czerwca 2021 r., online), monografia w języku angielskim oraz publikacja raportu generalnego w językach urzędowych organizacji partnerskich (również w wersji elektronicznej) zmierzają do upowszechnienia wyników projektu wśród członków parlamentów krajowych, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów (w tym pracowników i pracodawców) we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej, także we Francji, Słowenii i ewentualnie w innych krajach UE.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Strona projektu: www.wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro

Dane kontaktowe

Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-40-38 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kemzpp/

Skład osobowy