EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES (UNIC)

Godło Polski
EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES (UNIC)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI W SIECI UNIC /JUːˈNIːK/

W 2022 roku Uniwersytet Łódzki dołączył do sieci Uniwersytetów Europejskich European University of Post-Industrial Cities (UNIC).  

UNIC – Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych - jest jedną z 44 sieci Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytety Europejskie to model międzynarodowych uczelni przyszłości, promujących europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizujących jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na polu edukacji i nauki oraz głęboką integrację instytucjonalną. 

Tematyka sieci dotyczy wyzwań, z jakimi zmagają się miasta poprzemysłowe, roli uczelni w ich transformacji oraz budowaniu potencjału miast w kluczowych obszarach, takich jak: włączenie społeczne (inclusion), różnorodność (superdiversity), zrównoważony rozwój (sustainability). 

Do sieci przynależy obecnie 10 uczelni partnerskich, wśród których znajdują się: 

 • Erasmus University Rotterdam (Niderlandy) - koordynator
 • University of Deusto (Hiszpania)
 • Ruhr University Bochum (Niemcy)
 • University College Cork (Irlandia)
 • Koç University (Turcja)
 • University of Liège (Belgia)
 • University of Oulu (Finlandia)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • Uniwersytet Łódzki (Polska)*
 • Malmö University (Szwecja)*

*dołączyły do sieci w 2022 roku

UNICOWE WYDARZENIA

UNIC – WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Udział w konsorcjum zwiększy widoczność międzynarodową partnerstwa oraz zacieśni współpracę z innymi, międzynarodowymi ośrodkami akademickimi. Studenci, doktoranci, naukowcy oraz pracownicy administracyjni sojuszu UNIC będą mogli korzystać z edukacji i zdobywać doświadczenia zawodowe w uczelniach partnerskich w ramach wspólnie rozwijanych innowacyjnych projektów, które nadadzą nowy wymiar kooperacji międzyuczelnianej. Zdobywając wiedzę, nauczając i podejmując zatrudnienie w całej Europie, staną się liderami zmian, odgrywającymi ważną rolę w transformacji regionów miejskich. Przyczynią się tym samym do wzmocnienia trendów rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach Europy, wprowadzając naukę w przestrzeń miejską poprzez inicjatywy takie jak na przykład CityLabs (miejskie laboratoria, punkty styczne miasta i akademii). W efekcie pojawi się nowe pokolenie studentów i badaczy z wiedzą, umiejętnościami oraz świadomością społeczną, którzy ukształtują przyszły Europejski Obszar Edukacji. 

UNIC obiera sobie także za cel poszerzanie możliwości edukacyjnych dla studentów, w tym członków społeczności migrantów i osób żyjących w niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych. 

UNIC – KLUCZOWE DZIAŁANIA I PLANOWANE EFEKTY

 • Współtworzenie europejskiej struktury współpracy: angażowanie studentów, doktorantów i pracowników uczelni partnerskich UNIC w budowanie ściślejszej i bardziej efektywnej współpracy międzyuczelnianej w Europie poprzez wspólne, innowacyjne projekty edukacyjne i naukowe. 
 • Wzmocnienie mobilności: ambicją UNIC jest, by studenci, doktoranci i pracownicy w ramach swojej aktywności edukacyjnej i naukowo-badawczej mogli swobodnie poruszać się wewnątrz i na zewnątrz sieci tworzących ją uczelni, mimo ich niewątpliwej różnorodności. Dużą rolę odgrywać będzie także mobilność wirtualna i uczestnictwo w zajęciach online prowadzonych w innych uczelniach należących do sieci.
 • Uwzględnianie różnorodności: oznacza to identyfikowanie i rozumienie różnic oraz wykorzystanie ich dla dobra wszystkich. W realizacji tego celu UNIC posłuży się doskonałością edukacyjną i doświadczeniem badawczym uczelni, które tworzą sieć. 
 • Rozwój miast postindustrialnych oraz podejmowanie wyzwań, by niwelować wpływ negatywnych trendów społecznych i gospodarczych poprzez tworzenie w ramach sieci UNIC nowych rozwiązań dla regionów i zmierzenie się z realnymi wyzwaniami, przed którymi te regiony stoją. 

UNIC – JAK ZMIENI TWORZĄCE GO UCZELNIE?

 • Powstanie trwały sojusz europejskich uczelni wyższych, oparty na współpracy angażującej studentów, doktorantów, naukowców i pracowników administracyjnych.
 • Zostanie utworzony międzyuniwersytecki kampus UNIC umożliwiający studentom, doktorantom i pracownikom uniwersytetów wirtualną i realną mobilność. Będzie on uwzględniał:
  • Centra Mobilności (Mobility Hubs) zapewniające doradztwo praktyczne,
  • możliwości kształcenia cyfrowego,
  • komunikację wielojęzyczną,
  • uznawanie dyplomów uczelni partnerskich w obrębie sieci.
 • Powstanie UNIC Superdiversity Academy – centrum specjalizujące się w tworzeniu struktur uniwersyteckich dla miejskich społeczności o wysokim stopniu różnorodności. Będzie ono rozwijać inicjatywy dla mocno zróżnicowanych populacji – poprzez badania, programy edukacyjne i informacyjne, szkolenia kadry kierowniczej oraz zapewnianie programów ustawicznego kształcenia.
 • W postindustrialnych ośrodkach pojawią się UNIC CityLabs, tworzone dla potrzeb konkretnych miejskich projektów naukowo-badawczych. Ich celem będzie wprowadzanie do miast partnerskich nauki, jako drogi rozwiązywania realnych wyzwań, przed jakimi te miasta stoją. 

UNIC – ZADANIA DLA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Dołączając do grona uczelni zrzeszonych w ramach sieci UNIC, Uniwersytet Łódzki planuje:

 • Promować działania w ramach sojuszu UNIC wśród społeczności uczelni, miasta i regionu oraz instytucji współpracujących z UŁ.
 • Aktywnie zaangażować się we wspólne działania partnerstwa UNIC poprzez m.in.: mobilność studentów, doktorantów i pracowników, uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach badawczych, tworzenie wspólnych programów studiów i innych inicjatyw edukacyjnych. 
 • Analizować, usprawniać i modyfikować procesy i procedury, zmierzające do ich integracji w ramach sieci UNIC. 
 • Rozwijać wspólne programy kształcenia i realizować projekty we współpracy z partnerami z UNIC. 
 • Wdrażać rozwiązania funkcjonujące w sieci UNIC, takie jak: Karta Studencka UNIC, Wirtualny Kampus UNIC, UNIC Mobility Hubs, a także wspólne kierunki studiów i programy szkoleniowe. 

UNIC TEAM - POZNAJMY SIĘ

mapa UNIC

Do sieci przynależy obecnie 10 uczelni partnerskich, wśród których znajdują się:

*dołączyły do sieci w 2022 roku 

 

UNIC. POZNAJ 10 UCZELNI PARTNERSKICH

Do sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych należy aż dziesięć uczelni, zlokalizowanych w najważniejszych miastach Europy. Każda z nich oferuje unikalne możliwości – zarówno językowe, jak i naukowe – z których skorzystać mogą wszyscy pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Co warto o nich wiedzieć?

UNIC TEAM ŁÓDŹ

POZNAJ LUDZI, KTÓRZY PRACUJĄ NAD UMIĘDZYNARODOWIENIEM UŁ W RAMACH SOJUSZU UNIC

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego od 2020 roku. Z UŁ związana jest od ponad 30 lat, wcześniej pełniła funkcję prorektora uczelni oraz dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jej główne zainteresowania badawcze to biologia i biologia człowieka. Laureatka wielu prestiżowych nagród, członek stowarzyszeń, komisji i komitetów, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku pełni funkcję Honorary Visiting Research Fellow w School of Medical Sciences University of Adelaide w Australii. W UNIC pełni funkcję prezydenta projektu na UŁ (UNIC Sponsor/President).

E: rektor@uni.lodz.pl 

 

Łukasz Bogucki

Profesor zwyczajny językoznawstwa angielskiego i translatoryki. Pełni funkcję prorektora ds. stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, jest również kierownikiem Zakładu Badań nad Przekładem i Pedagogiki Języka w Instytucie Anglistyki. Wybitny badacz w dziedzinie przekładu audiowizualnego. W UNIC pełni rolę koordynatora projektu na UŁ (UNIC Coordinator).

E: intlrector@uni.lodz.pl 

Kamilla Szcześniak

Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej obowiązków należy nadzór nad działaniami administracyjnymi podejmowanymi na Uniwersytecie Łódzkim w tym sprawami osobowymi, socjalno-bytowymi, gospodarowanie, administracja i nadzór nad majątkiem Uniwersytetu, organizowanie wewnętrznej pracy administracji i systemu zarządzania uczelnią, zabezpieczenie jej mienia, planowanie inwestycji i remontów, kontrola prawidłowej eksploatacji budynków, sprawy energetyki i transportu. W UNIC pełni funkcję członka zarządu na UŁ (UNIC Management Board). 

E: kanclerzul@uni.lodz.pl 

 

Katarzyna Pardyka

Zastępca dyrektora International Hub na Uniwersytecie Łódzkim, który stanowi punkt kontaktowy dla międzynarodowych naukowców i zapewnia wsparcie podczas ich pobytu na uczelni. Na co dzień skupia się na wspieraniu procesów zmierzających do większego umiędzynarodowienia UŁ. W UNIC pełni rolę kierownika projektu na UŁ, odgrywając wiodącą rolę w sprawnym zarządzaniu, monitorowaniu i wdrażaniu projektów UNIC oraz wspólnych działań na poziomie lokalnym.

E: katarzyna.pardyka@uni.lodz.pl

 

Andrzej Kruk

Profesor nauk biologicznych. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, kierownik Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców na tym wydziale. Jego zainteresowania koncentrują się na ekologii rzek: oceny stanu, kierunku i tempa zmian w zespołach ryb i makrobezkręgowców wodnych, znaczenia starorzeczy w funkcjonowaniu ekosystemów rzecznych, wpływu piętrzenia i regulacji rzek oraz zanieczyszczenia wody na środowisko wodne. W UNIC jest odpowiedzialny za 1. Pakiet działań (WP1): Zarządzanie i ewaluacja projektów (Manage and evaluate UNIC project).  

E: andrzej.kruk@uni.lodz.pl 

 

Piotr Cap

Profesor językoznawstwa i kierownik Zakładu Pragmatyki na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego. Zainteresowania badawcze Piotra dotyczą pragmatyki językowej, krytycznych studiów nad dyskursem, lingwistyki politycznej i komunikacji biznesowej. Jest autorem książek na temat populizmu dyskursywnego, retoryki konfliktu, konstruowania kryzysu i komunikacji opartej na zagrożeniach. W UNIC odpowiedzialny za 2. Pakiet działań (WP2): Budowanie uniwersytetu europejskiego (Build UNIC European University)

E: piotr.cap@uni.lodz.pl

 

Aleksandra Orpel

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i prodziekan ds. badań naukowych i spraw międzynarodowych na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jest matematykiem-badaczem i wykładowcą. W UNIC jest odpowiedzialna za 3. Pakiet działań (WP3): Mobilność międzyuczelniana (Achieve UNIC Inter-University Mobility)

E: aleksandra.orpel@uni.lodz.pl

 

Katarzyna Liberska-Kinderman

Doktor nauk humanistycznych i zastępca dyrektora Centrum Promocji UŁ. Przez 10 lat była adiunktem i wykładowcą w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. Przez wiele lat była szefem PR i komunikacji w banku oraz firmie farmaceutycznej. Specjalizuje się w kontaktach z mediami i zawodami zaufania publicznego.W UNIC jest odpowiedzialna na 4. Pakiet działań (WP4): Superróżnorodność (Develop UNIC Superdiversity Academy)

E: katarzyna.kinderman@uni.lodz.pl

 

Mariusz Sokołowicz

Profesor nadzwyczajny UŁ. Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Kierownik Pracowni Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Urbanista-ekonomista badający gospodarki miejskie i regionalne. Członek Regional Studies Association, European Regional Science Association, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych. Mówi, że jedną z lepszych rzeczy, jakie przydarzyły się Europie, jest decentralizacja władzy i jej zbliżenie do obywateli. W UNIC odpowiada za 5. Pakiet działań (WP5): CityLabs (Roll out UNIC CityLabs for Societal Impact)

E: mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl

 

Michał Kobierecki

Profesor uniwersytecki w dziedzinie nauk politycznych, specjalizujący się w dyplomacji sportowej, dyplomacji publicznej i polityce sportowej. Kieruje programem Studiów Politycznych i Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W UNIC jest odpowiedzialny za 6. Pakiet działań (WP6): Utrzymanie trwałości projektu i komunikacja (Foster UNIC Sustainability and Dissemination).

E: michal.kobierecki@uni.lodz.pl

 

NAPISZ DO NAS

Byłeś uczestnikiem ciekawych warsztatów w ramach UNIC? Chcesz podzielić się wrażeniami? A może chciałabyś zostać studenckim ambasadorem UNIC na UŁ? Napisz do nas: UNIC@uni.lodz.pl 

UCZELNIE PARTNERSKIE