PROFIL PRACOWNIKA: Izabela Florczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności: Prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych. Obowiązki badawcze obejmują w szczególności: Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje. Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych. Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych. Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności: Pracę w organach kolegialnych Uczelni. Organizowanie konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej. Koordynowanie Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

BIOGRAM

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2011). Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem doktora habilitowanego Mirosława Włodarczyka, prof. nadzw. UŁ pt.: Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego obroniła w 2016 roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ.

W latach 2016-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Od 2018 roku na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Pracy - Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, zaś od października 2022 - w grupie pracowników badawczych.

Od czerwca 2023 roku Prodziekan ds. Współpracy międzynarodowej i projektów.

Od 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Członkini European Lawyers Network for Workers (ELW) i International Lawyers Assisting Workers Network (ILAWN).

Zastępca Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego;

Członkini AI WORK TEAM - Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

Członkini: 1. Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; 2. Polskiej Sekcji Międzynarodwego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego https://proxy.uni.lodz.pl/proxy/40e998a0/http/islssl.org/ISLSSL; 3. Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego https://proxy.uni.lodz.pl/proxy/40e998a0/http/www.cooperante.uni.lodz.pl/Cooperante; 4. Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 5. International Labour and Employment Relations Association (https://proxy.uni.lodz.pl/proxy/40e998a0/http/www.ilo.org/public/english/iira/ILERA); 6. Rady Naukowej czasopisma „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”; 7. Rady Naukowej czasopisma Italian Labour Law Journal; 8. Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji Wrześniowe spotkania z prawem prac; 9. Steering Committee sieci Labour Law Research Network (lata 2021-2023); 10. Editorial Board czasopisma https://proxy.uni.lodz.pl/proxy/37de8711/http/hllj.hu/Hungarian Labour Law E-Journal

Badaczka Centrum badań nad prawem migracyjnym Polskiej Akademii Nauk.
Współpracowniczka
Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
Ekspertka
współpracująca z Migracyjnym Centrum Analitycznym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

Kierownik studiów podyplomowych: Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W latach 2016 - 2023 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów na Uniwersytecie Łódzkim.

Ekspert Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełniła funkcję kierownika realizowanego w roku akademickim 2017/2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ” (budżet 2 427 360, 77 zł). W latach 2019-2023 pełniła funkcję opiekuna dla studentów prawa odbywających staże w programie Students` Power - moduł staże.

Ambasadorka WPiA w projekcie Science HUB.

Kierowała projektami (1) Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego [B1511900001110.02]; (2) Systemy zabezpieczenia społecznego na świecie [B1611900001472.02];(3) Współczesne wyzwania zabezpieczenia społecznego [B1711900001691.02; B1711900001770.02]; (4) Prawa socjalne związane z zatrudnieniem [B1811900002022.02] finansowanymi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.

Prelegentka kilkudziesięciu konferencji naukowych, z których połowę stanowią konferencje międzynarodowe [m.in. Frankfurt nad Menem (2015), Toronto (2017), Christchurch (2017), Modena (2018), Seul (2018), Valparaiso (2019)]. Organizatorka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym LLRN5 Poland i LLRN6Poland.

Recenzentka artykułów publikowanych m.in. w czasopismach Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej; Praca i Zabezpieczenie Społeczne; Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka; Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej; Bibliotheca Nostra; Przegląd Prawniczy UW; Kortowski Przegląd Prawniczy, European Labour Law Journal.

W listopadzie 2017 r. odbyła spotkania naukowe w Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Graduate School of Business and Law (Melbourne, Australia); Centre for Employment and Labor Relations Law, Melbourne University (Melbourne, Australia) oraz University of Canterbury, School of Law (Christchurch, Nowa Zelandia).

W lipcu 2019 r. wykładowca Szkoły Letniej Global and European Labour Law (University of Leiden).

Pełniła funkcję kierownika jednej z sekcji realizującej międzynarodowy projekt naukowy “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN - MEAT.UP.FFIRE” finansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu VP/2017/004/0035 (2018-2020) oraz analogiczną w projekcie Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown - VIRAL (2021-2023) w ramach konkursu VS/2021/0188. Wykonawca projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach konkursu VS/2019/0081 “Irel- Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work- iREL" (2019-2022).

Wykonawczyni projektów międzynarodowych w zakresie (1) opracowania raportu o stopniu wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy w polskim rolnictwie (2019); (2) opracowania raportu o warunkach pracy obywateli Nepalu w Polsce (2020); (3) opracowania raportu o stopniu wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji z zakresu migracji zarobkowych - tzw. trade commitment migration (2020).

Członkini Management Committee projektu COST - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL) (2022-2026).

Laureatka Nagród Rektora UŁ: II stopnia za działalność organizacyjną (2018); II stopnia za działalność organizacyjną (2019); zespołowej naukowej I stopnia (2020 - z Martą Otto); I stopnia za działalność organizacyjną (2021); indywidualnej naukowej I stopnia (2022). Laureatka nagrody Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Naukowa [IDUB] w konkursie Premia za granty pozyskane ze środków zewnętrznych (2021). Laureatka nagrody za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021, finansowanej z programu ,,Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

Autorka programu warsztatów Sąd w Bajkogrodzie przeprowadzanych na Wydziale Prawa i Administracji dla Uczniów szkół podstawowych.

ORCID iD 0000-0003-3167-3382.

#MyLegalResearch - "O prawie pracy i cudzoziemcach" - publikacja styczeń 2022.ZAINTERESOWANIA

Prawo zatrudnienie

Zatrudnienie nietypowe

Migranci na polskim rynku pracy

Migracje ekonomiczne

CSR

Polityka społeczna

OSIĄGNIECIA

2018 Nagroda Rektora II stopnia za działalność organizacyjną

2019 Nagroda Rektora II stopnia za działalność organizacyjną

2020 Zespołowa nagroda naukowa I stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

2021 Nagroda Rektora I stopnia za działalność organizacyjną

2021 Nagroda w konkursie IDUB - Premia za granty pozyskane ze środków zewnętrznych

2022 Indywidualna nagroda naukowa I stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

2022 Nagroda za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź