Wydział Prawa i Administracji

Opis zadań

Ius est ars boni et aequi (Celsus, D.1,1,1 pr.)

- Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne

Hominum causa omne ius constitutum sit (Hermogenianus, D.1, 5, 2)

- Wszelkie prawo jest stanowione dla ludzi

Misją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie doskonałości naukowej oraz dydaktycznej na poziomie krajowym i międzynarodowym służącej przygotowaniu do służby w demokratycznym państwie prawnym, wychowanie w duchu najwyższych wartości etycznych, jak również podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi nauki i społeczeństwa.

Misja Wydziału realizowana jest poprzez:

  • zapewnienie wolności badań naukowych oraz tworzenie przyjaznych warunków służących rozwojowi indywidualnych zainteresowań naukowych,
  • prowadzenie badań podstawowych i stosowanych służących rozwojowi nauki, rozwojowi społeczno-gospodarczemu, jak również podejmowanie działań służących rozwojowi miasta, regionu, kraju,
  • kształcenie, wychowanie i rozwój zawodowy wyspecjalizowanych kadr trzech sektorów gospodarki,
  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
  • kreowanie warunków sprzyjających jedności nauki, dydaktyki i wychowania,
  • rozwój nowoczesnej kadry akademickiej,
  • kreowanie w środowisku akademickim postaw społecznie odpowiedzialnych, otwartych, zorientowanych na rozwój,
  • zacieśnianie więzi współpracy między członkami wspólnoty akademickiej, tj. przedstawicielami świata nauki i dydaktyki, doktorantami, studentami, absolwentami oraz przedstawicielami świata praktyki,
  • otwartość na współpracę, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami z innych krajów.

Dane kontaktowe

Wydział Prawa i Administracji

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-48 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek