Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

Opis zadań

1.Profil badawczy:

 • wykonywanie kary pozbawienia wolności i innych kar kryminalnych,
 • wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle Reguł Minimalnych ONZ, Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r., innych rekomendacji i dokumentów międzynarodowych,
 • podstawowe instytucje prawa karnego wykonawczego,
 • orzekanie i wykonywanie środków probacyjnych w świetle prawa karnego wykonawczego i prawa karnego,
 • nowe instytucje prawa karnego i karnego wykonawczego,
 • nowelizacje ustawodawstwa prawa karnego i prawa karnego wykonawczego,
 • model więzienia (zakładu karnego, aresztu śledczego w polskim prawie karnym wykonawczym),
 • ukarani w polskim systemie penitencjarnym,
 • alternatywy wobec kary pozbawienia wolności (kara grzywny, kara ograniczenia wolności),
 • zasadnicza i zastępcza kara pozbawienia wolności.

2.Najważniejsze projekty:

 • wpływ systemu dozoru elektronicznego na kształtowanie się populacji więziennej,
 • prawne podstawy kształtowania bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • wychowawca więzienny w systemie penitencjarnym i jego zadania,
 • prawa osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego,
 • ochrona danych osobowych osób pozbawionych wolności,
 • rola niektórych instytucji prawa karnego w redukcji populacji więziennej w okresie pandemii COVID-19,
 • ocena wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle wizyt w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom, Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu,
 • uwarunkowania skuteczności wykonywania dozoru przez sądowego kuratora zawodowego,
 • w trakcie realizacji: badania zasadności utrzymania systemów wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • w trakcie realizacji: badania nad potrzebą wyodrębnienia grupy więźniów skazanych za przestępstwa z winy nieumyślnej w polskim systemie penitencjarnym.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

 • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Prawa Karnego Wykonawczego) pokój: 4.45 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-31 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kpkw

Skład osobowy