WSPARCIE NA UŁ

Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Samorząd Studentów WPIA UŁ deklarują wszelką możliwą pomoc prawną Osobom narodowości ukraińskiej i Osobom każdej innej narodowości uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
pomoc.ukrainie@wpia.uni.lodz.pl
lub
klinika@wpia.uni.lodz.pl.

 

Baza wiedzy Sieci Cooperante 

Na stronie Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego [https://cooperante.uni.lodz.pl/слава-україні/] znajdą Państwo informacje dot. pomocy prawnej uciekinierom z Ukrainy, link do strony internetowej Parlamentu Ukrainy, pod którym znajduje się dostęp do aktów prawnych w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim, rozporządzenie w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk.

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY WJEŻDŻAJĄCYCH NA TERYTORIUM RP OD DNIA 24 LUTEGO 2022 R.

(STAN NA DZIEŃ 26.02.2022 R.; OPRACOWANIE DR. IZABELA FLORCZAK)

Posiadacze paszportu biometrycznego mogą wjechać na jego podstawie na 90 dni. Przepisy covidowe przedłużyły możliwość pobytu na paszporcie biometrycznym do 30. dni po odwołaniu ostatniego ze stanów (epidemicznego/zagrożenia epidemicznego). Do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów (epidemicznego/zagrożenia epidemicznego) należy zalegalizować swój pobyt.

Po wjeździe do polski na paszporcie biometrycznym można złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (wniosek składa się w Urzędzie Wojewódzkim). 

Osoby nieposiadające paszportu biometrycznego są przepuszczane przez polską graniczę na podstawie dokumentu ze zdjęciem (bądź nawet bez niego!). Podstawą wjazdu jest zgoda Komendanta Straży Granicznej na wjazd (art. 32 ustawy o cudzoziemcach). Pobyt na podstawie zgody może trwać 15 dni. W tym czasie należy wystąpić o zezwolenie na pobyt. O zgodę Komendanta Straży Granicznej powinny wystąpić również osoby nieposiadające jakiegokolwiek paszportu.

Jeśli obywatel Ukrainy posiada ważną wizę wjazdową, może na jej podstawie wjechać do Polski i przebywać na jej terytorium. Przepisy covidowe przedłużyły możliwość pobytu na podstawie wizy do 30. dni po odwołaniu ostatniego ze stanów (epidemicznego/zagrożenia epidemicznego). Do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów (epidemicznego/zagrożenia epidemicznego) należy zalegalizować swój pobyt. Nie ma potrzeby powrotu na Ukrainę po nową wizę. Polskie konsulaty na Ukrainie są zamknięte.

Osoby przekraczające granicę mogą starać się o objęcie ochroną międzynarodową (m.in. status uchodźcy). Tę procedurę odradza się osobom, które chcą podjąć w Polsce zatrudnienie. Procedura uchodźcza może wykluczyć je z rynku pracy nawet na pół roku. Wniosek składa się do Urzędu ds. Cudzoziemców.

W przypadku, gdy dziecko nie posiada dokumentu ze zdjęciem, przekraczając granicę należy okazać akt urodzenia bądź jakikolwiek inny dokument. W przypadku braku dokumentów dzieci nie są cofane z granicy. Na granicy może być wymagana zgoda drugiego z rodziców na wyjazd dziecka, ale i bez niej dzieci nie są cofane z granicy.

Psy, koty i fretki powinny posiadać mikrochip, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania. Jeśli te wymogi nie są spełnione, zwierzę można wwieźć do Polski pod warunkiem wypełnienia oświadczenia (шаблонна заявка).

W odniesieniu do pozostałych zwierząt towarzyszących - gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce - z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt wirusa wścieklizny wprowadza się czasowe zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. Jeśli będą jakieś gatunki objęte ograniczeniami z uwagi na Konwencję Waszyngtońska CITES bez wymaganych zezwoleń - decyzję pozdejmuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Informacje szczegółowe: Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які супроводжують подорожуючих, що в'їжджають з України в ЄС

Aktualnie na wszystkich przejściach granicznych umożliwiony jest ruch pieszy. Przepisy ukraińskie nakładają obowiązek mobilizacyjny na mężczyzn w wieku 18-60 lat oraz osoby posiadające wiedzę medyczną (lekarze, pielęgniarki, nawet fizjoterapeuci). 

Treść dekretu mobilizacyjnego (kilknij)

Zwolnienia z obowiązku mobilizacji przewiduje art. 23. Dotyczą one w szczególności pełnienia funkcji opiekuńczych i posiadania niezdolności do odbywania służby wojskowej orzeczonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przekraczania granicy.