Katedra Prawa Konstytucyjnego

Opis zadań

Zadaniem Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ jest prowadzenie prac naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego.

Prace naukowe koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach zasad ustroju politycznego, strukturze organizacji i trybie prac parlamentu, problematyce wyborczej i samorządowej, współczesnych problemach sądownictwa, ustroju państw Europy Środkowej, Wschodniej i wybranych państwach Azji

Prowadzone zajęcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego to wykłady, seminaria, proseminaria i ćwiczenia. Ponadto prowadzone są zajęcia poświęcone współczesnym problemom prawa wyborczego, sądownictwu konstytucyjnemu i współczesnym ustrojom państw obcych. Część zajęć prowadzonych jest w językach angielskim i rosyjskim.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW KATEDRY

Wszystkie informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęć, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Skład osobowy

Lista jednostek