Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Opis zadań

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania określone § 98 ust. 1 Statutu UŁ. Jest ona jednostką, którą tworzą dwa Zakłady: Postępowania Karnego oraz Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki. Zespół Katedry tworzy dwunastu pracowników, w tym jeden profesor tytularny, czterech profesorów UŁ, sześcioro adiunktów oraz jeden asystent ze stopniem naukowym doktora. Jest również grupa doktorantów, przygotowujących rozprawy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pracownikami i doktorantami Katedry są tak dogmatycy prawa, jak i osoby wykonujący zawody prawnicze – sędziowie: Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, prokurator, adwokaci, orzecznicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, aplikanci.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe dotyczące procesu karnego sensu largo, a więc postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, a także kryminalistyki, w szczególności broni palnej, konopi, narkomanii, ponadto medycyny sądowej. Wyniki badań są publikowane w monografiach i artykułach naukowych. Członkowie Zespołu są także autorami Systemu Prawa Karnego Procesowego, komentarzy, publikacji podręcznikowych, materiałów pomocniczych, takich jak kazusy i testy. Pracownicy Zespołu regularnie uczestniczą w konferencjach naukowych.

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, kryminalistyka, medycyna sądowa, kryminologia z wiktymologią kryminalistyczną, polityka karania, podstawowe zasady ścigania przestępstw, od zatrzymania do wykonania kary, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawo pracownika, podstawy prawa ochrony środowiska i kryminalistyki (Wydział Chemii UŁ), a także w języku angielskim Introduction to Criminal Law. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska prowadzone były ponadto zajęcia na temat oględzin miejsca zdarzenia, kryminalistycznych oraz procesowych aspektów biegłego, eksperta i specjalisty.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, seminaria metodyczne, seminaria magisterskie, ćwiczenia, laboratoria, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach karnych. Funkcjonuje również laboratorium kryminalistyczne i medyczne aspekty dowodów sądowych.

Przy Katedrze działają także Studenckie Koła Naukowe: Prawa Karnego Procesowego oraz Kryminalistyków, dające studentom sposobność podejmowania aktywności naukowej i organizacyjnej.

W Katedrze były i są prowadzone studia podyplomowe, z których część ma charakter cykliczny, a część została zorganizowana na podstawie porozumień zawieranych z interesariuszami zewnętrznymi. Ta forma zajęć obejmuje zagadnienia: prawa karnego skarbowego, nowego modelu postępowania karnego, psychiatrii i psychologii dla sędziów, psychiatrii i psychologii sądowej. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez inne jednostki.

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego była organizatorem dwóch Zjazdów Katedr Postępowania Karnego. Pierwszy odbył się w 2011 r. pod hasłem „Funkcje procesu karnego” i był połączony z jubileuszem 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Janusza Tylmana. Podczas drugiego „Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania”, zorganizowanego w 2019 r. uhonorowano Profesora Tomasza Grzegorczyka, z okazji 70-tych urodzin.

W 2008 r., wraz z Katedrą Prawa Pracy, Katedra zorganizowała konferencję naukową „Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne”. Katedra była ponadto organizatorem konferencji naukowych: „Poszukiwanie osób zaginionych” (2009), "Zagrożenia związane z Euro 2012" (2010), „Zwłoki ludzkie jako przedmiot badań kryminalistycznych” (2012). W latach 2015, 2016, 2018 Katedra we współpracy z Komendą Główną Policji, Prokuraturą Krajową oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi organizowała trzy edycje konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”. W styczniu 2021 r. Katedra była współorganizatorem konferencji naukowej „CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?

W 2016 r. Katedra była organizatorem konferencji naukowej „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej”, poświęconej pamięci naszej Koleżanki.

W Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki w r. ak. 2023/2024 planowane są następujące Konwersatoria metodyczne oraz seminaria:
Zapisy prowadzone są w systemie USOS do jednego prowadzącego, a następnie będą rozdzielone z uwzględnieniem preferencji studentów.
Podane poniżej terminy zajęć są orientacyjne i mogą się zmienić po uzgodnieniach z grupą zapisanych studentów.
Zapisy na konwersatoria metodyczne III r. i seminaria IV r. są możliwe do wyczerpania limitów miejsc w USOS.
Sekretariat nie prowadzi zapisów na listy rezerwowe.


Kierunek: PRAWO

STUDIA STACJONARNE
III rok – konwersatorium metodyczne z postępowania karnego i kryminalistyki
semestr zimowy - Dr Piotr Misztal
semestr letni - Dr Michał Błoński
IV rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne:
Dr Jarosław Kasiński, czwartek godz. 10.00 (ewentualnie 12.00 do ustalenia na pierwszych zajęciach), sala 2.53
Kryminalistyka:
Dr Zbigniew Wardak, wtorek 19.15-20.45 sala 2.52
V rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne:
Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, środa, godz. 10.00-11.30
Dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ, w poniedziałki, godz. 10.00, p. 4.09, początek zajęć16.X. pok. 4.09
2023 r.
Kryminalistyka:
Dr Zbigniew Wardak, środa 17.45-19.15 (do uzgodnienia indywidulanie)

STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE
III rok – konwersatorium metodyczne z postępowania karnego i kryminalistyki
Dr Michał Błoński
IV rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne – Dr Michał Błoński, poniedziałek godz. 14.30-16.00, sala 2.53
Kryminalistyka - Dr Zbigniew Wardak, wtorek 19.15-20.45
V rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne – Dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. UŁ, terminy ustalane indywidualnie lub czwartek godz. 19.30 pok. 4.44
Kryminalistyka – Dr Zbigniew Wardak, środa 17.45-19.15 (do uzgodnienia indywidulanie)

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE
III rok – konwersatorium metodyczne z postępowania karnego i kryminalistyki
Dr hab. Michał Kurowski, prof. UŁ
IV rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne – Dr hab. Michał Kurowski, prof. UŁ
Kryminalistyka - Dr Zbigniew Wardak, sobota zjazdowa 10.30-12.00
V rok – seminarium magisterskie
Postępowanie karne – Dr Michał Kurowski, prof. UŁ
Kryminalistyka – Dr Zbigniew Wardak, sobota zjazdowa 17.30-19.00 (do uzgodnienia indywidylanie)


Studia Doktorskie:

Opiekę naukową sprawują:
Prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski
Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki
Prof. UŁ dr hab. Jacek Izydorczyk
Prof. UŁ dr hab. Michał Kurowski
Szczegóły dotyczące seminarium doktorskiego pojawiają się na stronach opiekunów naukowych.

Doktoranci w Zakładzie Postępowania Karnego

  • mgr Marcin Brzezowski, doktorant
  • mgr Michał Ignasiak, doktorant

Doktoranci w Zakładzie Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

  • mgr Katarzyna Kochel, doktorant
  • mgr Łukasz Brzezowski, doktorant
  • mgr Aleksandra Grubalska, doktorant
  • mgr Adrianna Orzechowska, doktorant
  • mgr Łukasz Krzyżewski, doktorant


Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Skład osobowy

Lista jednostek