PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Misztal

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych oraz zajęć ze studentami prawa.
BIOGRAM

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat obroniony z wyróżnieniem. Obecnie prawnik (główny specjalista) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, rozpoznający wnioski o kasacje oraz skargi nadzwyczajne w sprawach karnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego.

Autor podcastu "Świadek ze słyszenia":

https://www.facebook.com/profile.php?id=6155492162...

https://podcasters.spotify.com/pod/show/mbeats

https://www.youtube.com/@swiadekzeslyszeniaZAINTERESOWANIA

Prawo karne procesowe.

OSIĄGNIECIA

Piotr Misztal wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych

Nagrody:

Nagroda zespołowa:

D. Świecki (red.), Meritum postępowanie karne, Warszawa 2019 r.

Nagroda indywidualna:

Pierwszego stopnia: R. Olszewski, D. Świecki (red,), Polskie postępowanie Karne, T. Grzegorczyk, J. Tylman, Warszawa 2022.

Drugiego stopnia: P. Misztal, Przymus adwokacko- radcowski w polskim procesie karnym, Warszawa 2020 (ISBN:978-83-8187-800-5)

Wykaz publikacji:

1.P. Misztal, Przymus adwokacko- radcowski w polskim procesie karnym, Warszawa 2020 (ISBN:978-83-8187-800-5).

2.P. Misztal [w:] D. Świecki (red.), Meritum postępowanie karne, Warszawa 2019 (ISBN:978-83-8160-805-3).

3.K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a konstytucyjne zasady prawa do sądu i zaufania obywatela do państwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] D. Gil (red.), Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2014. (ISBN:978-83-7702-899-5).;

4.K. Majchrzak, P. Misztal, Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym [w:], P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014. (ISBN:978-83-255-6676-0).;

5.K. Majchrzak, P. Misztal, Instytucja zawieszenia biegu terminu dla strony na czas rozpoznania wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu na tle zmian procedury karnej i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności procesowej [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014. (ISBN:978-83-7702-898-8).;

6.K. Majchrzak, P. Misztal, Obrona formalna w nowym modelu postępowania karnego [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.07.2015 r.. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015. (ISBN:978-83-255-7613-4).;

7.P. Misztal, Ochrona sfery życia prywatnego oskarżonego w świetle art. 13 prawa prasowego [w:] A. Światłowski, Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2014. (ISBN:978-83-63896-19-5).;

8.P. Misztal, Stosunek pracy a instytucja tymczasowego aresztowania, Biuletyn Koła Naukowego prawa pracy, zeszyt 7, Łódź 2013. (ISBN:978- 83- 932925-4-7).;

9.P. Misztal, Wybrane naczelne zasady procesowe a skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, [w:] A. Światłowski (red.), Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, Kraków 2013 (ISBN: 978-83-63896-06-5).;

10.K. Majchrzak, P. Misztal, Wymiar kary i środków probacyjnych a skazanie w trybie art. 335 i art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego [w:] S. Fundowicz, P. Świtala (red.), ABC Administracji, Tom IV, Radom 2014 r. (ISBN:978-83-937938-3-9).;

11.P. Misztal, K. Majchrzak, Zorganizowane grupy przestępcze wśród kibiców piłki nożnej w Polsce, [w:] K. Laskowska (red.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok 2014. (ISBN:978-83-62813-51-3).;

12.K. Majchrzak, P. Misztal, Pozycja obrońcy w nowym modelu postępowania karnego [w:] T. Gardocka, M. Jakubik, Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014. (ISBN:978-83-8017-015-5).;

13.K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter dowodowy retencji danych telekomunikacyjnych w polskim postępowaniu karnym [w:] M. Pieńkowska (red.), Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4, Olsztyn 2015 (ISSN 2300-4673).;

14.P. Misztal, Przymus adwokacko- radcowski w nowym modelu postępowania karnego [w:] T. Gardocka, M. Jakubik, Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, Warszawa 2015 (ISBN:978-83-8017-072-8).;

15.P. Misztal, K. Majchrzak, Status aplikanta adwokackiego i radcowskiego w procesie karnym wczoraj, dziś i jutro [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych- wczoraj, dziś i jutro, Lublin 2015. (ISBN:978-83-8061-117-7).;

16.P. Misztal, Dowody jawne dla oskarżonego i jego obrońcy jako podstawa orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, [w:] M. Rogacka- Rzewnicka, K. Weitz, K. Girdwoyń, T. Zembrzuski (red.), Polskie prawo procesowe w obliczu zmian, Warszawa 2016. (ISBN:978-83-63397-45-6).;

17.P. Misztal, Instytucja umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w trybie art. 59a k.k. jako przejaw oportunizmu procesowego w sprawach o drobne czyny zabronione [w:], D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016. (ISBN:978-83-8061-261-7).;

18.P. Misztal, Opinia o braku podstaw do sporządzenia i podpisania środka zaskarżenia objętego przymusem adwokacko- radcowskim w polskim procesie karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji- gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016. (ISBN: 978-83-63896-35-5).

19.P. Misztal, Teoria "owoców zatrutego drzewa" w polskim i niemieckim procesie karnym - dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego [w:] D. Gil (red.) Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Lublin 2016 (ISBN:978-83-8061-284-6).

20.P. Misztal, Instytucja przymusu adwokacko-radcowskiego w świetle ostatnich nowelizacji [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017. (ISBN:978-83-8092-595-3).

21.P. Misztal, Uprawnienie RPO do wniesienia skargi nadzwyczajnej jako nowy instrument weryfikacji prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach karnych, [w:] D. Gil, A. Piasecki (red.), W obliczu reformy sądownictwa w Polsce, Kraków 2019 (ISBN:978-83-8084-285-4).

22.P. Misztal, Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa w trybie art. 192 § 2 k.p.k. Aspekty karnoprocesowe [w:] D. Gil, P. Rogowski (red.), Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, Kraków 2019 (ISBN:978-83-8061-595-3).

23.P. Misztal, Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych. Zagadnienia wybrane [w:] R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz- Sybilak, A. Małolepszy (red.), Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji urodzin, Warszawa- Łódź 2019 (ISBN:978-83-8160-925-8, 978-83-8142-492-9).

24.P. Misztal, Przesłuchanie świadka będącego adwokatem co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową w polskim procesie karnym [w:] M. Mrowicki (red.), Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, Warszawa 2019 (ISBN: 978-83-65029-44-7).

25.P. Misztal, Prawo oskarżonego do realnej obrony a instytucja przymusu adwokacko-radcowskiego [w:] D. Gil, A. Piasecki (red.), Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych, Kraków 2019 (ISBN:978-83-8084-440-7).

26.P. Misztal, Kwalifikowany zarzut błędu w ustaleniach faktycznych na gruncie skargi nadzwyczajnej w świetle zasady prawdy materialnej [w:] M. Rogacka- Rzewnicka, H. Gajewska- Kraczkowska (red.), Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Warszawa 2020 (ISBN:978-83-8187-028-3).

27.P. Misztal, Prowadzenie postępowania dowodowego na rozprawie w trybie art. 378a. Zagadnienia wybrane. Problemy Prawa Karnego, PPK.2021.05.01 https://doi.org/10.31261/PPK.2021.05.01 (ISSN 2353-9712)

28.P. Misztal, Zarzut błędnych ustaleń faktycznych na gruncie skargi nadzwyczajnej (errores facti in iudicando) [w:] D. Gil, A. Piasecki (red.), Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych, Kraków 2020 (ISBN:978-83-8084-532-9)

29.P. Misztal, Dowód z przesłuchania „małego świadka koronnego” (art. 60 § 3 k.k.). Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] M. Hara, M. Mrowicki (red.), Instytucja „małego świadka koronnego” - praktyka, kontrowersje, wyzwania, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-65029-51-5).

30.P. Misztal, Termin do wniesienia apelacji a prawo do realnej obrony w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] A. Małolepszy, R. Olszewski (red.), Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania, Warszawa 2021.

31.P. Misztal, Status obrońcy z urzędu w postępowaniu okołoskargowym w trybie rozdziału 55a k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego- Izby Karnej z dnia 3 grudnia 2020 r., II KS 13/20, Orzecznictwo Sądów Polskich, Październik 2021, Zeszyt 10, Warszawa 2021 (ISSN 0867-1850).

32.P. Misztal, Pojęcie środków przymusu procesowego, ich istota i rodzaje (Rozdział 1) [w:] T. Grzegorczyk, D. Świecki (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, tom IX, Warszawa 2021 (ISBN 978-83-8223-910-2).

33.P. Misztal, Ograniczenia w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania (Rozdział 8.1.3) [w:] T. Grzegorczyk, D. Świecki (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, tom IX, Warszawa 2021 (ISBN 978-83-8223-910-2).

34.P. Misztal, Uprawnienia osoby tymczasowo aresztowanej (Rozdział 8.4) [w:] T. Grzegorczyk, D. Świecki (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Środki przymusu, tom IX, Warszawa 2021 (ISBN 978-83-8223-910-2).

35.P. Misztal, Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Studia Prawnoustrojowe 2021, nr 54 (ISSN 1644-0412).

36.P. Misztal [w:] Skarga nadzwyczajna a kasacja podmiotów specjalnych w sprawach karnych [w:] M. Wielec, G. Ocieczek, B. Oręziak, J. Repeć, K. Łuniewska (red.), Współczesne problemy procesu karnego. Tom I, Lublin 2021 (ISBN 978-83-65172-30-3).

37.P. Misztal, Ochrona prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., art. 338a k.p.k., art. 387 k.p.k. [w:] D. Gil (red.) Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym, Kraków 2021 (ISBN 978-83-8084-719-4).

Redakcja naukowa monografii:

R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz- Sybilak, A. Małolepszy (red.), Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji urodzin, Warszawa- Łódź 2019 (ISBN:978-83-8160-925-8, 978-83-8142-492-9).

Publikacje popularnonaukowe

 • 1.P. Misztal, „Limitowane możliwości pomocy”. Tygodnik „Rzecz o prawie”. „Rzeczpospolita” 2018, 18 września 2018 r.
 • 2.P. Misztal, „To nie jest trzecia instancja”. Tygodnik „Rzecz o prawie”. „Rzeczpospolita” 2018, 9 października 2018.

Konferencje krajowe z wygłoszeniem referatu:

 • 1.„Instytucja tymczasowego aresztowania w świetle art. 31 Konstytucji RP”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proces karny a konstytucja”, Wisła 15-17 marca 2013 r.;
 • 2.„Stosunek pracy a instytucja tymczasowego aresztowania”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo karne”, Łódź 10-11 kwietnia 2013 r.;
 • 3.„Zorganizowane grupy przestępcze a subkultura kibiców piłki nożnej w Polsce”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne oblicza przestępczości zorganizowanej”, Białystok 13-14 maja 2013 r.;
 • 4.„Problem wykorzystania danych telekomunikacyjnych w polskim postępowaniu karnym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postęp w kryminalistyce”, Łódź 16-17 maja 2013 r.;
 • 5.„Wymiar kary i środków probacyjnych a skazanie w trybie art. 335 i 387 k.p.k. w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kary i środki karne w polskim i europejskim prawie karnym”, Radom 9 grudnia 2013 r.;
 • 6.„Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w polskim postępowaniu karnym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym”, Kraków 12-13 grudnia 2013 r.;
 • 7.„Ochrona sfery życia prywatnego oskarżonego w świetle art. 13 prawa prasowego”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, Kraków 15-16 marca 2014 r.;
 • 8.„Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi – sprawcy zorganizowani i niezorganizowani”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilowanie Kryminalne”, Łódź 20-21 marca 2014 r.;
 • 9.„Obowiązek pieczy rodzica nad małoletnim dzieckiem a odpowiedzialność karna za nieprzeciwstawianie się zamachowi na życie dziecka- pomocnictwo do zabójstwa przez zaniechanie”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo rodzinne- wczoraj, dziś i jutro”, Łódź 26-27 marca 2014 r.;
 • 10.„Hejting- wolność wyrażania własnych poglądów w wirtualnym świecie internetu a odpowiedzialność karna za znieważenie innej osoby”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa w Internecie”, Białystok 27-28 marca 2014 r.,;
 • 11.„Szatan z Piotrkowa wychodzi na wolność- rozważania wokół rozwiązań ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia i zdrowia lub wolności seksualnej innych osób”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych”, Kraków 5-6 kwietnia 2014 r.;
 • 12.„Instytucja zawieszenia biegu terminu zawitego dla strony na czas rozpoznania jej wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”, Sandomierz 7 kwietnia 2014 r.;
 • 13.„Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a konstytucyjne zasady prawa do sądu i zaufania obywatela do państwa w świetle orzecznictwa TK”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV”, Stalowa Wola 8-9 kwietnia 2014 r.,;
 • 14.„Odpowiedzialność karna adwokata jako przedsiębiorcy za przestępstwo nadużycia zaufania de lege lata i de lege ferenda”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Przedsiębiorca w sądzie”, Łódź 15 kwietnia 2014 r.;
 • 15.„Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w świetle nowelizacji KPK”, Ogólnopolska Konferencja naukowa „Nowelizacja prawa karnego materialnego i procesowego”, Warszawa 24 kwietnia 2014 r.;
 • 16.„Prawo pokrzywdzonego do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego a charakter prawny terminu do wniesienia skargi subsydiarnej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo konstytucyjne jako fundament innych dziedzin prawa”, Łódź 24-25 kwietnia 2014 r.;
 • 17.„Pozycja obrońcy w nowym modelu postępowania karnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowy model procesu karnego”, Warszawa 16 maja 2014 r.;
 • 18.„Retencja danych teleinformatycznych czyli nowe ślady w kryminalistyce”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tajemnice miejsca zdarzenia, czyli o śladach kryminalistycznych”, Katowice 20-21 maja 2014 r.,;
 • 19.„Obrona formalna w nowym modelu postępowania karnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, Kraków 10-11 grudnia 2014 r.;
 • 20.„Charakter dowodowy retencji danych telekomunikacyjnych w polskim postępowaniu karnym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Olsztyn 27 lutego 2015 r.;
 • 21.„Aparat telefoniczny jako źródło informacji o przestępstwie”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”, Opole 18-19 marca 2015 r.;
 • 22.„Status aplikanta adwokackiego i radcowskiego w procesie karnym wczoraj, dziś i jutro”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro”, Sandomierz 13 kwietnia 2015 r.;
 • 23.„O sprawcy, który działał w amoku- Krystian B.- studium przypadku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fikcja a rzeczywistość w kryminalistyce i naukach sądowych”, Wrocław 21 maja 2015 r.,;
 • 24.„Postępowanie nakazowe w polskim oraz niemieckim procesie karnym- analiza porównawcza”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybrane zagadnienia procesu karnego w Polsce i w Europie w ujęciu komparatystycznym”, Lublin 22 maja 2015 r.,;
 • 25.„Przymus adwokacko- radcowski w nowym modelu postępowania karnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku – nowe wyzwania i problemy”, Warszawa 12 czerwca 2015 r.;
 • 26.„Instytucja przymusu adwokacko- radcowskiego w polskim procesie karnym po 1 lipca 2015 r.”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Polski proces karny po reformie”, Lublin 10 grudnia 2015 r.;
 • 27.„Opinia o braku podstaw do sporządzenia i podpisania środka zaskarżenia objętego przymusem adwokacko- radcowskim w polskim procesie karnym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Od sprzeciwu do kasacji- gradacja środków zaskarżenia”, Kraków 17 grudnia 2015 r.;
 • 28.„Umorzenie kompensacyjne jako realizacja prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego w sprawach o drobne czyny zabronione”, Ogólnopolska konferencja naukowa „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione”, Wisła 11 marca 2016 r.;
 • 29.„Instytucja umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w trybie art. 59a k.k. jako przejaw oportunizmu procesowego w sprawach o drobne czyny zabronione”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji”, Sandomierz 25 kwietnia 2016 r.;
 • 30.„Teoria owoców zatrutego drzewa w polskim i niemieckim procesie karnym- dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej”, Sandomierz 26 kwietnia 2016 r.;
 • 31.Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych” Sandomierz, 23 kwietnia 2018 r.; Wygłoszenie referatu: „Uprawnienie RPO do wniesienia skargi nadzwyczajnej jako nowy instrument weryfikacji prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach karnych”.
 • 32.Ogólnopolska konferencja naukowa z serii – Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VIII – nt. „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”; Sandomierz, 24-25 kwietnia 2018 r.; Wygłoszenie referatu: „Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa w trybie art. 192 § 2 k.p.k. Aspekty karnoprocesowe”.
 • 33.Ogólnopolska konferencja naukowa nt. “Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”; Białystok 8 maja 2019 r.; Wygłoszenie referatu: „Prowadzenie rozprawy per absentia pomimo należytego usprawiedliwienia nieobecności oskarżonego i jego obrońcy. Uwagi do projektowanej zmiany ustawy karnoprocesowej”.
 • 34.Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych”; Sandomierz 27 maja 2019 r.; Wygłoszenie referatu: „Zarzut błędnych ustaleń faktycznych na gruncie skargi nadzwyczajnej (errores facti in iudicando)”.
 • 35.Ogólnopolska konferencja naukowa z serii – Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IX – nt. „Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych”; Sandomierz 28 maja 2019 r.; Wygłoszenie referatu: „Prawo oskarżonego do realnej obrony a instytucja przymusu adwokacko-radcowskiego”.
 • 36.Ogólnopolska konferencja naukowa „Kontrowersyjne aspekty nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2019 roku”, Poronin 16-17 listopada 2019 r.; Wygłoszenie referatu: „Analiza dogmatyczno – prawna art. 378a k.p.k. w świetle prawa oskarżonego do rzetelnego procesu”.
 • 37.Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyczyny środków zaskarżenia w perspektywie prawa do sprawiedliwego orzeczenia”; Sandomierz, 8 września 2020 r.; Wygłoszenie referatu: „Kwestia rażącej niewspółmierności kary na gruncie nadzwyczajnych środków zaskarżenia pochodzących od podmiotów specjalnych w świetle zasady trafnej reakcji karnej”
 • 38.Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego”; Sandomierz, 7 września 2020 r.; Wygłoszenie referatu: „Ochrona prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., art. 338a k.p.k., art. 387 k.p.k.”.
 • 39.Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Standardy dowodzenia w postępowaniu karnym”; 26 września 2020 r.; Wygłoszenie referatu zdalnie: „Przydatność dowodu z przesłuchania świadka w trybie art. 192§ 2 k.p.k.. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”.
 • 40.Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy polskiego procesu karnego”; 28 września 2020 r.; Wygłoszenie referatu zdalnie: „Zarzut rażącej niewspółmierności kary na gruncie nadzwyczajnych środków zaskarżenia”.
 • 41.„Zdalne posiedzenie aresztowe w trybie art. 250 § 3a- k.p.k. a prawo do realnej obrony oskarżonego w procesie karnym” Ogólnopolska konferencja naukowa, „Proces karny w dobie pandemii”, Lublin 4 stycznia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 42.„Prawo oskarżonego do realnej obrony przed zarzutami oskarżenia w świetle nowelizacji ustawy karnoprocesowej” Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne wyzwania międzynarodowej ochrony praw człowieka”, Łódź 5-6 lutego 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 43.„Prawo do obrony formalnej na posiedzeniu zdalnym w przedmiocie zastosowania§ tymczasowego aresztowania”, Ogólnopolska konferencja naukowa, „Pozbawienie wolności w procesie karnym, Kraków 24 kwietnia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 44.„Prawo do poufnego kontaktu strony biernej z obrońcą a zasada rzetelnego procesu karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”, Poznań 11 grudnia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 45.„Prawo do swobodnego kontaktu oskarżonego pozbawionego wolności z obrońcą na gruncie orzecznictwa ETPCZ oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r.” Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw i wolności oskarżonego, wpływ orzecznictwa na ochronę praw i wolności oraz postulowane zmiany w orzecznictwie”, Kraków 18 grudnia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 46.„Status oskarżyciela subsydiarnego po nowelizacji ustawy karnoprocesowej z dnia 19 lipca 2019 r.” Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego”, Kraków 19 grudnia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 47.„Rejestracja obrazu i dźwięku przesłuchania podejrzanego w sprawach o przestępstwa. Rewolucja procedury karnej w kontekście tzw. reguł Mendeza”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe typy czynów zabronionych – potrzebna ewolucja czy rewolucja procedury” Kraków 2 kwietnia 2021 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 48.„Zakaz wykorzystania oświadczeń procesowych osoby podejrzanej przesłuchanej w charakterze świadka w przypadku przedstawienia jej zarzutów w dalszym toku postępowania”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym”, Kraków 17 grudnia 2022 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 49. „Ochrona gwarancji osoby podejrzanej wezwanej w charakterze świadka. Postulaty de lege ferenda". Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość prawa i procesu karnego”, Kraków 21 grudnia 2023 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 50. „Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 2/15 w zakresie prawa oskarżonego do podejmowania samodzielnej obrony przed zarzutami oskarżenia". Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach karnych”, Kraków 21 lutego 2024 r. Wygłoszenie referatu zdalnie.
 • 51. „Skutki abolicji indywidualnej w stosunku do oskarżonego w toku procesu karnego”, Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kamienie milowe orzecznictwa SąduNajwyższego w sprawach karnych”, Kraków 22 lutego 2024 r.; Wygłoszenie referatu zdalnie.

Udział w działaniach promujących naukę i/lub kształcenie

1. Przeprowadzenie warsztatów dla studentów: „O pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich”; Łódź, 6 listopada 2018 r. Prelekcja w ramach XXII Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

2. „Warsztaty z pisania pism procesowych w sprawach karnych”, Łódź, 22 marca 2019 r. Warsztaty zorganizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

3. „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach karnych w świetle uprawnień RPO”. Referat wygłoszony na konferencji „Perspektywy zawodowe absolwentów WPiA”, Łódź 9 maja 2019 r. Wydarzenie organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WPiA UŁ.

4. „Warsztaty z rozwiązywania kazusów w sprawach karnych”; Łódź, 16 maja 2019 r. Warsztaty zorganizowane przez Studenckie Koła Naukowe Prawa Karnego Procesowego.

5. Przeprowadzenie warsztatów dla studentów: „Znaj swoje prawa- prawa człowieka i obywatela oraz praca w Biurze RPO” w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych; Organizowanie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź; 20 listopada 2019 r.

6. Przeprowadzenie prelekcji dla studentów: „Skutki wyroku TK K1/20” w ramach projektu Akademia Praktykanta, Łódź, 9 listopada 2020 r. Organizowanie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź (wygłoszona zdalnie).

7. Udział w charakterze członka jury w Debacie Oksfordzkiej pt. „Wolność wypowiedzi w internecie jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich i nie powinna być ograniczana”; Łódź 27 listopada 2019 r. Wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

8. Przygotowanie kazusów z zakresu prawa karnego na XXIII Lokalny Konkurs Krasomówczy; Łódź 29 marca 2019 r.; wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

9. Przygotowanie kazusu z zakresu prawa karnego na XXIV Lokalny Konkurs Krasomówczy; Łódź, 17 marca 2020 r.; wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

10. Prelekcja pt. „O roli Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie uchybień w postępowaniu karnym”, spotkanie w ramach cyklu „Blaski i cienie procesu karnego”, Łódź 15 grudnia 2022 r. organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowe UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-64-17

Dyżury

piątek: 14:00-15:00