PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Olszewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakład Postępowania Karnego wchodzi w skład Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Realizuje on zadania określone § 102 ust. 1 Statutu UŁ. Zespół tworzy sześciu pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym dwóch profesorów UŁ, troje adiunktów i jeden asystent ze stopniem naukowym doktora oraz doktoranci.

W Zakładzie prowadzone są badania naukowe dotyczące procesu karnego sensu largo, a więc postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, seminaria metodyczne, seminaria magisterskie, ćwiczenia, laboratoria, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach karnych.

W Zakładzie funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego.

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania określone § 98 ust. 1 Statutu UŁ. Jest ona jednostką, którą tworzą dwa Zakłady: Postępowania Karnego oraz Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki. Zespół Katedry tworzy dwunastu pracowników, w tym jeden profesor tytularny, czterech profesorów UŁ, sześcioro adiunktów oraz jeden asystent ze stopniem naukowym doktora. Jest również grupa doktorantów, przygotowujących rozprawy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pracownikami i doktorantami Katedry są tak dogmatycy prawa, jak i osoby wykonujący zawody prawnicze – sędziowie: Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, prokurator, adwokaci, orzecznicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, aplikanci.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe dotyczące procesu karnego sensu largo, a więc postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, a także kryminalistyki, w szczególności broni palnej, konopi, narkomanii, ponadto medycyny sądowej. Wyniki badań są publikowane w monografiach i artykułach naukowych. Członkowie Zespołu są także autorami Systemu Prawa Karnego Procesowego, komentarzy, publikacji podręcznikowych, materiałów pomocniczych, takich jak kazusy i testy. Pracownicy Zespołu regularnie uczestniczą w konferencjach naukowych.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, seminaria metodyczne, seminaria magisterskie, ćwiczenia, laboratoria, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach karnych. Funkcjonuje również laboratorium kryminalistyczne i medyczne aspekty dowodów sądowych.

Przy Katedrze działają także Studenckie Koła Naukowe: Prawa Karnego Procesowego oraz Kryminalistyków, dające studentom sposobność podejmowania aktywności naukowej i organizacyjnej.

W Katedrze były i są prowadzone studia podyplomowe, z których część ma charakter cykliczny, a część została zorganizowana na podstawie porozumień zawieranych z interesariuszami zewnętrznymi. Ta forma zajęć obejmuje zagadnienia: prawa karnego skarbowego, nowego modelu postępowania karnego, psychiatrii i psychologii dla sędziów, psychiatrii i psychologii sądowej. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez inne jednostki.
Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Kierownik Zakładu Postępowania Karnego

Organizacja działalności Katedry i Zakładu w zakresie realizacji zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynowanie pracy Zespołu Katedry w sferze naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.


BIOGRAM

AKTUALNOŚCI:

Uprzejmie informuję, że egzaminy z Postępowania karnego odbędą się w następujących terminach:

"Zerówki":

15 maja,

21 maja

22 maja

5 czerwca

6 czerwca


Pierwsze terminy – czerwiec / lipiec:

17 czerwca

18 czerwca

19 czerwca

20 czerwca

25 czerwca

26 czerwca

27 czerwca

2 lipca

3 lipca

4 lipca


Pierwsze terminy – wrzesień:

11 września

12 września


Terminy poprawkowe:

17 września

18 września


Zajęcia w roku akademickim 2023/2024:

- seminarium magisterskie dla Studentów piątego roku prawa stacjonarnego odbywa się w środy, w godz. 10.00-11.30, w pok. 4.12;

- wykład z Postępowania karnego dla Studentów trzeciego roku prawa stacjonarnego odbywał się w środy, w godz. 12.30-14.00, w Auli Fioletowej.


BIOGRAM:

Dr habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ ukończył w 1997 r. i od tego roku jest pracownikiem Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Przekazanie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz inne sposoby usuwania istotnych braków dochodzenia lub śledztwa ujawnionych w stadium sądowym w polskim procesie karnym”, natomiast w 2014 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Monografia habilitacyjna „Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego", Łódź 2013. Od 2016 r. profesor UŁ.

Członek: Rady Wydziału Prawa i Administracji, Komisji do spraw stopni naukowych UŁ w dyscyplinie nauki prawne, Komisji ds. Jakości Kształcenia na WPiA UŁ. W kadencji 2016-2020 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w kadencji 2020-2024 członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego i sekretarz Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ.

Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego. Opiekun naukowy w studenckiej Klinice Prawa i Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego.

Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

ZAINTERESOWANIA

Postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

OSIĄGNIECIA

Autor monografii: Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź 2007 oraz Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego, Łódź 2013”, artykułów naukowych, współautor monografii wieloautorskich i podręczników akademickich, współredaktor opracowań wieloautorskich. Promotor jednego doktora, recenzent w dwunastu przewodach doktorskich, sekretarz w czterech postępowaniach habilitacyjnych, uczestnik ponad sześćdziesięciu konferencji naukowych.

PUBLIKACJE:

Książki i rozdziały:

1. Monografia: Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź 2007.

2. Czy przekazanie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia na podstawie art. 345 k.p.k. może być uznane za czynność sądową postępowania przygotowawczego?, [w:] Czynności dochodzeniowo – śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym. Materiały pokonferencyjne, red. S. Lelental, J. Kudrelek, I. Nowicka, Szczytno 2008.

3. Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.

4. Procesowa funkcja pełnomocnika stron w postępowaniu karnym skarbowym, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.

5. Udział uczestników postępowania w posiedzeniach sądu orzekającego o przedmiocie procesu karnego a zasady procesowe, [w:] red. W. Jasiński, K. Nowicki, Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Warszawa 2013.

6. Pozycja procesowa interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym, [w:] red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013.

7. Monografia: Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego, Łódź 2013.

8. Zasadnicze zmiany dotyczące procesowych uprawnień oskarżonego i pokrzywdzonego w nowelizacji z 27 września 2013 roku, [w:] red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014.

9. Współautorstwo: M. Zbrojewska, R. Olszewski, A. Małolepszy: Relacje między zasadą legalizmu a zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu przed sądem po noweli z 27 września 2013 r., rozdział, [w:] red. B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski, Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, Lublin 2015.

10. Kilka uwag na temat nowego modelu postępowania karnego, [w:] red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn 2015.

11. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym na tle rozwiązań obowiązujących w obcych porządkach prawnych, [w:] red. Bogusław Sygit, ...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Prof. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, Łódź 2015.

12. Uzupełnianie postępowania przygotowawczego na podstawie orzeczenia sądu – powrót do znanych instytucji i nowe możliwości procesowe, [w:] red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.

13. Key Procedural Principles of Polish Criminal Proceedings, w: T. Bekrycht, S. Glibko, B. Wojciechowski, Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking, Łódź, Jurysprudencja 11/2018.

14. Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego, [w:] red. B. Hołyst, J. Duży, Z. Wardak, P. Grzegorczyk, Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, Łódź 2018.

15. Nowy "stary" model postępowania karnego, [w:] red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Gdańsk 2018.

16. O stabilności i funkcji gwarancyjnej prawa karnego procesowego, [w:] red. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa – Łódź 2019.

17. Z problematyki zasady skargowości i unormowań dotyczących funkcjonowania prokuratury, [w:] red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, Istota i zasady procesu karnego. 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Warszawa 2020.

18. Prawo do przedstawiciela a gwarancyjna funkcja prawa karnego procesowego, [w:] A. Liszewska, J. Kulesza (red.), Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Łódź 2020.

19. Pozostałe nieizolacyjne środki zapobiegawcze, [w:] P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego, T. Grzegorczyk, D. Świecki (red.), tom IX, Środki przymusu, Warszawa 2021.

20. Wybrane zagadnienia tajemnicy adwokackiej, radcowskiej i notarialnej w postępowaniu karnym, [w:] Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym, red. S. Cieślak, Warszawa 2022.

21. Inde datae leges, ne fortior omnia posset, [w:] W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi, red. D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2022.

22. Garść refleksji o kształceniu studentów prawa, [w:] Wyzwania współczesnej polityki prawa. Pani Profesor Małgorzacie Król Uczniowie i Przyjaciele, red. S. Wojtczak, J. Wyporska-Frankiewicz, Warszawa 2022.

Artykuły naukowe:

1. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w świetle znowelizowanego art. 397 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2004, nr 5.

2. Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym,Prokuratura i Prawo 2005, nr 2.

3. Skargowość a wybrane aspekty kontroli formalnej aktu oskarżenia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim,
nr 4, Piotrków Trybunalski 2008.

4. Uprawnienia pokrzywdzonego niebędącego stroną w sądowym stadium postępowania karnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji
w Warszawie, nr 2, Warszawa 2010.

5. Pozycja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym, Studia prawno–ekonomiczne, tom LXXXII 2010.

6. Quasi-strony postępowania karnego i karnego skarbowego, Przegląd Sądowy 2013,
nr 9.

7. Role prokuratora w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2014, nr 1.

8. Oskarżenie wzajemne w polskim procesie karnym, Przegląd Sądowy 2014, nr 2.

9. Lekarz jako biegły w postępowaniu karnym, Medycyna Praktyczna 2015, nr 12.

10. Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej, Przegląd Podatkowy 2017, nr 9.

11. Współautorstwo: J. Kasiński, R. Olszewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej” (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.), Państwo i Prawo 2017, nr 10.

12. Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego, Przegląd Podatkowy 2017, nr 12.

13. The guarantees of the suspect and the aggrieved party relating to the access to the case files of preparatory proceedings in the light of legislative changes, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 27/2019.

14. Selected procedural rules concerning the defendant and the regime of administrative responsibility, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 31/2020.

15. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym, Studia Prawnoustrojowe 2021, nr 54.

16. Współautorstwo z: A. Małolepszy, Exercise of the Right to Defence in Criminal Proceedings during the COVID-19 with Particular Reference to the Relation Between the Accused and the Defence Counsel, Białostockie Studia Prawnicze 2022, volume 27, nr 2.

Redakcja:

1. Współredakcja: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013.

2. Współredakcja: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014.

3. Współredakcja: T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.

4. Współredakcja: R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy (red.), Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa – Łódź 2019.

5. Współredakcja: R. Olszewski, A. Małolepszy (red.), Quo vadit processus criminalis. Rzeczywistość i wyzwania, Warszawa – Łódź 2021.

6. Redakcja: Profesor Tomasz Grzegorczyk, Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 139, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2022.

7. Współredakcja: R. Olszewski, D. Świecki (red.), T. Grzegorczyk, J. Tylman, M. Błoński, J. Kasiński, M. Kurowski, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2022.

Podręczniki:

1. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa 2008.

2. J. Jurewicz, H. Maliszewska, R. Olszewski: Podstawy prawa i postępowania karnego, Łódź 2009.

3. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa 2010.

4. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Kazusy, Warszawa 2011, wyd. II.

5. M. Błoński, J. Izydorczyk, M. Kurowski, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska, red. T. Grzegorczyk: Prawo karne procesowe. Testy, Warszawa 2012, wyd. II.

6. Prawo karne skarbowe – rozdział, [w:] M. Sęk (red.), M. Bogucka-Felczak, M. Budziarek, Z. Kukulski, D. Łukawska-Białogłowska, T. Nowak, J. Olesiak, R. Olszewski, Ł. Pajor, D. Strzelec, A, Szymczak, M. Wojewoda, J. Wyporska-Frankiewicz, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. I, Łódź 2014.

7. R. Olszewski, D. Świecki (red.), T. Grzegorczyk, J. Tylman, M. Błoński, J. Kasiński, M. Kurowski, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2022.

Inne publikacje

1. Sześć haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, Warszawa–Białystok 2000:

- Kary porządkowe w procesie karnym,

- Ławnicy w procesie karnym,

- Policja sesyjna,

- Pomoc prawna w procesie karnym,

- Przedstawiciel społeczny,

- Właściwość sądu w procesie karnym.

2. Skorowidz przedmiotowy do podręcznika akademickiego: T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, 2007, 2011.

3. Współautorstwo: T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Wspomnienie o Profesorze Januszu Tylmanie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe – strona internetowa, 2021.

4. Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Grzegorczyku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe – strona internetowa, 2021.

5. Tomasz Grzegorczyk (1949-2021), Państwo i Prawo 2022, nr 2.

6. Wprowadzenie do: Profesor Tomasz Grzegorczyk, Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 139, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2022.

7. Działalność akademicka Profesora Tomasza Grzegorczyka, [w:] Profesor Tomasz Grzegorczyk, Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 139, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2022.


KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

gabinet: 42-665-57-65

sekretriat: 42-635-46-29

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.12 90-232 Łódź