PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Izydorczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Profesor UŁ.

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO I KRYMINALISTYKI, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

BIOGRAM

Jacek Izydorczyk (ur. 1972); doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat.

Dotychczasowy przebieg drogi zawodowej i naukowej: studia prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UŁ: 1991-1996); magister prawa (1996); doktor nauk prawnych (2000); aplikacja sądowa w systemie trzyletnim (2002-2005); egzamin sędziowski (2005); staż naukowy w Japonii (Uniwersytet Kiusiu: 2005-2007); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (2011); rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UŁ (od 2012); kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych UŁ (2013-2017). Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, kryminologią, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem i postępowaniem karnym międzynarodowym (w tym prawem konfliktów zbrojnych), prawem porównawczym oraz tzw. odpowiednim stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych. Autor ponad 100 publikacji naukowych (w tym książki, artykuły, glosy oraz artykuły w językach obcych: angielskim i japońskim, publikował także w Japonii - Pōrando no keiji shihō shisutemu "Kokugakuin Journal of Law and Politics", Tokyo, Vol. 45, December 2007, No. 3, s. 89-109. [System wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce - j. japoński]; The rule of legalism (mandatory prosecution) in Polish criminal law, HOSEI KENKYU - "Journal of Law and Politics, Kyushu University", Vol. 73 March 2007, No. 4, s. 876-853 [s. 27-50]); autor takich monografii jak: "Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym" (Zakamycze 2002), "Hanzai - znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii" (Wolters Kluwer 2008), "Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej" (Wyd. UŁ 2010).

W latach 2017-2019 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Japonii.

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu otwarcia nowego roku akademickiego 2019/2020 (30.09.2019) wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Polska i Japonia - historia i teraźniejszość".

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (24.05.2020) - przyznana przez Rektora i Senat jako "wyraz uznania za dotychczasową pracę i głębokie zaangażowanie w sprawy działalności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego".

Wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora UŁ.

Absolwent VIP Uniwersytetu Kiusiu, Japonia.

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich (kadencje: I. 2012-2016, II. 2016-2020, III. 2020-2024).

ZAINTERESOWANIA

Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, kryminologią, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem i postępowaniem karnym międzynarodowym (w tym prawem konfliktów zbrojnych), prawem porównawczym oraz tzw. odpowiednim stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych. Autor ponad 100 publikacji naukowych (w tym książki, artykuły, glosy oraz artykuły w językach obcych: angielskim i japońskim; autor takich monografii jak: "Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym" (Zakamycze 2002), "Hanzai - znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii" (Wolters Kluwer 2008), "Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej" (Wyd. UŁ 2010).

OSIĄGNIECIA

Publikował także w Japonii - Pōrando no keiji shihō shisutemu „Kokugakuin Journal of Law and Politics”, Tokyo, Vol. 45, December 2007, No. 3, s. 89-109. [System wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce – j. japoński]; The rule of legalism (mandatory prosecution) in Polish criminal law, HOSEI KENKYU – “Journal of Law and Politics, Kyushu University”, Vol. 73 March 2007, No. 4, s. 876-853 [s. 27-50].

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu otwarcia nowego roku akademickiego 2019/2020 (30.09.2019) wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Polska i Japonia - historia i teraźniejszość".

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (24.05.2020) - przyznana przez Rektora i Senat jako "wyraz uznania za dotychczasową pracę i głębokie zaangażowanie w sprawy działalności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego".

Absolwent VIP Uniwersytetu Kiusiu (Japonia).


WYKAZ PUBLIKACJI


 • KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY

  1. 1. Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym, Kraków 2002 r.2. Międzynarodowy Trybunał Karny, Kraków 2004 r. (wspólnie z P. Wilińskim).3. Hanzai – znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii, Warszawa 2008 r.4. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010 r.
 • PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

  1. 1. Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania (na przykładzie sądów Polski centralnej), Łódź 2002 r.2. Introduction to Polish Law [w:] [edited by Anna Wyrozumska], Lodz University Press 2005. [autor rozdziału VII. Criminal procedure, s. 195-216].3. Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008 r. (współautor; autor rozdziałów dot. zbrodni rangi międzynarodowej, zasady komplementarności, Polska jako uczestnik współpracy międzynarodowej).4. Prawo karne procesowe – kazusy (pod red. T. Grzegorczyka), Warszawa 2008 r. [współautor, autor rozdziałów dot. środków przymusu oraz współpracy międzynarodowej w sprawach karnych].5. Prawo karne międzynarodowe – wybór źródeł, Warszawa 2010 r. [współautor w 1/4].6. Prawo karne procesowe – testy (pod red. T. Grzegorczyka), Warszawa 2010 r. [współautor; autor rozdziałów dot. środków przymusu, współpracy międzynarodowej w sprawach karnych oraz częściowo – zasad procesowych].7. Prawo karne procesowe – kazusy (wyd. II), Warszawa 2011 r. (współautor – środki przymusu i postępowanie międzynarodowe).8. Prawo karne procesowe – testy, (wyd. II), Warszawa 2012 r. (współautor – środki przymusu i postępowanie międzynarodowe + część zasad i część post. po uprawomocnieniu się orzeczenia).
 • ARTYKUŁY

  1. 1. Prokurator w dochodzeniu w nowym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Prawo 1998 r., nr 7-8, s. 18-28.2. Stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym według nowego kodeksu postępowania karnego, Przegląd Policyjny 1999 r., nr 4 (56), s. 166-193.3. Aspekty formalno-prawne postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w nowym kodeksie postępowania karnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2000 r., nr LXI, s. 55-80.4. Niektóre aspekty formalnoprawne aktu oskarżenia, Prok. i Prawo 2001 r., nr 7-8, s. 133-142.5. Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania [w:] S. Stachowiak (red.): Współczesny polski proces karny, Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002 r., s. 163-173.6. Postępy w ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prok. i Prawo 2002, nr 3, s. 95-102. [wspólnie z P. Wilińskim].7. Kilka uwag na temat tzw. jawności zewnętrznej w procesie karnym [w:] Postępowanie karne w XXI wieku (red. P. Kruszyński), Warszawa 2002 r., s. 83-85.8. Zarys problematyki regulacji podstaw tymczasowego aresztowania, SPE 2002, t. LXV, s. 9-19.9. Warunki wydania nakazu karnego w nowej procedurze wykroczeniowej [w:] Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości – Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003 r., s. 146-154.10. Postępowanie mandatowe. Uwagi ogólne na tle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Paragraf na Drodze 2003 r., nr 9, s. 9-14.11. Prowadzenie holowanego pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 18 marca 2003 roku, Paragraf na Drodze 2004 r., nr 1, s. 14-19.12. Jawność rozprawy głównej w procesie karnym – uwagi problemowe, PS 2004 r., nr 2, s. 91-97.13. Pojęcie granic orzekania sądu odwoławczego w procesie karnym, Folia Iuridica (nr 67) – Prawo karne, Łódź 2004 r., s. 209-218.14. Granice orzekania karnego sądu odwoławczego (na podstawie badań praktyki sądów okręgu łódzkiego), SPE 2004 r., nr LXIX, s. 39-65.15. Ochrona praw człowieka w polskim postępowaniu karnym odwoławczym. Wybrane aspekty [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki – Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej (red. K. Indecki), Łódź 2004 r., s. 341-352.16. Zasada dwuinstancyjności polskiego procesu karnego a europejskie standardy ochrony prawa człowieka – uwagi na tle art. 426 k.p.k. [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (red. E. Dynia i Cz. P. Kłak), Rzeszów 2005 r., s. 367-374.17. Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, PiP 2005 r., nr 5, s. 63-73. [wspólnie z P. Wilińskim].18. Pozycja i zakres uprawnień Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prok. i Prawo 2005 r., nr 6, s. 38-49. [wspólnie z P. Wilińskim].19. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Ius et Administratio” 2005, nr 2 (6), s. 7-20. [wspólnie z P. Wilińskim].20. Zasada prawdy a prekluzja dowodowa w polskim postępowaniu karnym odwoławczym [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak: Zasada Prawdy Materialnej, Kraków 2006 r., s. 283-288.21. Pōrando no keiji shihō shisutemu „Kokugakuin Journal of Law and Politics”, Tokyo, Vol. 45, December 2007, No. 3, s. 89-109. [System wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce – j. japoński].22. Criminal Justice System in Poland, „EuroCriminology”, Vol. 20/21, University of Lodz 2007, s. 207-229.23. The rule of legalism (mandatory prosecution) in Polish criminal law, HOSEI KENKYU – “Journal of Law and Politics, Kyushu University”, Vol. 73 March 2007, No. 4, s. 876-853 (s. 27-50).24. Japoński kodeks postępowania karnego, Prok. i Prawo, 2007, nr 4, s. 105-120.25. Japoński kodeks karny, Prok. i Prawo 2008 r., nr 5, s. 131-142.26. Policja w Japonii – zarys systemu, Prok. i Prawo 2008 r., nr 7-8, s. 135-143.27. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Edukacja Prawnicza 2009 r., nr 2 (104), s. 24-27.28. Japońskie fenomeny kulturowe [w:] Japonia w oczach Polaków, t. II (red. J. Włodarski, K. Zeidler), Gdańsk 2009 r., s. 257-268.29. Prawo nieletnich w Japonii [w:] W kręgu prawa nieletnich - księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej (pod red. P. Hofmańskiego i St. Waltosia), Warszawa 2009 r., s. 81-87.30. Prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym [w:] P. Hofmański (red.): Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010 r., s. 963-971.31. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2009 roku (V KK 34/09), „Paragraf na Drodze” 2010 r., nr 4. [uwagi aprob.; prawo ruchu drogowego; skręt w lewo; ruch motocykli].32. Reforma procesu karnego w Japonii [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki (pod red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego), Olsztyn 2010 r., s. 43-51. 33. Przestępczość zorganizowana w Japonii – Yakuza (Bōryokudan), Studia Prawnicze i Administracyjne (WSM), 2010 r., nr 1, s. 135-141.34. „Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa” oraz jego stopnie w polskim procesie karnym na podstawie k.p.k. z 1997 roku [w:] Funkcje procesu karnego – księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (pod red. T. Grzegorczyka), Warszawa 2011 r., s. 175-182.35. Kulturowe uwarunkowania stosowania prawa karnego w Japonii, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2012 r., nr 2 (5), s. 77-91.36. Kara śmierci w Japonii [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej - księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (red. naukowa: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska), Warszawa 2013 r., s. 850-854.37. Ustalenie tożsamości oskarżonego w postępowaniu karnym, Probacja - Ministerstwo Sprawiedliwości 2013 r., nr IV, s. 39-44.38. Prawda w procesie karnym, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Iuridica 2014 r., nr 73, s. 111-116.39. Zakazy ne peius po nowelizacji kodeksu postępowania karnego [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska), Warszawa 2014 r., s. 293-300.40. Skutki prawne wniesienia apelacji karnej w zakresie reguł nie peius [w:] Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich (red. D. Gil), Lublin 2014 r., s. 103-107.41. Stosowanie tymczasowego aresztowania po 1 lipca 2015 r. [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. - przewodnik po zmianach (red. P. Wiliński), Warszawa 2015 r., s. 142-158.42. Problem obligatoryjnego zawieszenia komornika w czynnościach w przypadku wniesienia do sądu tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2015 r., nr 1, s. 5-37.43. Przebieg postępowania karnego w Japonii [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego - Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego (red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. T. Bieńkowska), Warszawa 2015 r., s. 161-170.44. Reforma prawa karnego w Polsce - przegląd subiektywny [w:] Przyszłość polskiego prawa karnego - alternatywne reakcje na przestępstwo (red. St. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka), Olsztyn 2015 r., s. 297-305.45. Filozofia ścigania sprawców czynów zabronionych na przykładzie Polski i Japonii [w:] Złota Księga Jubileuszowa Prof. Zw. Dr Hab. Dr Honoris Causa Brunona Hołysta (red. B. Sygit), Warszawa 2015 r., s. 381-389.46. Aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania zasady legalizmu w polskim procesie karnym [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym (tom 2.) pod. red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015 r., s. 71-80.47. Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (red. J. Giezek, P. Kardas), Warszawa 2015 r., s. 297-304.48. Obowiązek badania kwalifikacji prawnej czynu przez organy stosujące tymczasowe aresztowanie, Studia Prawno-Ekonomiczne [t. XCVII] 2015 r., s. 43-52.49. Rozbieżność orzecznictwa - czy próba zmiany prawa? Pal. 2016 r., nr 1-2, s. 156-158.50. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników sądowych (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016 r., nr 1, s. 7-23. [ wspólnie z J. Jagieła].51. Zasada Habeas Corpus jako wzorzec respektowania prawa do wolności a aktualne prawo polskie [w:] Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach lat 2015-2016 (red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski), Warszawa 2017 r., s. 97-116.52. Środki zapobiegawcze w świetle reform prawa lat 2015-2016 - uwagi ogólne [w:] Proces karny w dobie przemian - zagadnienia ogólne (red. S. Steinborn, K. Woźniewski), Gdańsk 2018 r., s. 559-566.53.Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników, Przegląd Prawa i Administracji 2021 r. (Tom 126), s. 203-208.54.Przegląd orzecznictwa w sprawach karnoskarbowych dotyczący obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków względem tzw. interesu finansowego państwa – za rok 2021, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022 r., nr 3, s. 205-227.55.Prawno-karna ochrona pracownika na podstawie przepisów art. 220 kodeksu karnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", vol. 101, Łódź 2022, s. 205-213.
 • GLOSY

  1. 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1998 roku (I KZP 2/98), PiP 1999 r., nr 5, s. 108-111. [glosa aprob. dot. kwestii określenia przez sąd terminu do którego ma trwać tymczasowe aresztowanie].2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 roku (I KZP 21/99), OSNKW 1999 r., nr 9-10, poz. 49, Prok. i Prawo 2000, nr 10, s. 87-93. [glosa aprob. dot. składu sądu okręgowego rozpoznającego wniosek prokuratora o umorzenie post. i zast. środków zabezp.].3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1999 roku (III KO 117/99), OSP 2000, nr 7-8, poz. 122. [glosa aprob. dot. przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania w sprawie wieloosobowej].4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2002 roku (V KKN 399/99); OSP 2002 r., nr 6, poz. 88. [glosa aprob. dot. uchylenia w trybie kasacji wyroku w sprawie o wykroczenie].5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2001 roku, sygn. II KKN 96/01, Prok. i Prawo 2002 r., nr 7-8, s. 113-119. [glosa aprob. dot. wyłączenia powoływania się na pogwałcenie prawa do obrony przez oskarżonego, który świadomie zrezygnował ze swoich uprawnień procesowych].6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 roku (I KZP 31/03) Pal. 2004 r., nr 9-10, s. 250-261. [glosa krytycz. dot. zakazu rozpoznanie zażalenia, wniesionego przez jednego z obrońców oskarżonego, które już się uprawomocniło na skutek rozpoznania zażalenia innego obrońcy tej samej osoby].7. Glosa do postanowienia 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2003 roku (WK 10/03), OSP 2004 r., nr 11, poz. 143. [glosa aprob. dot. art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.].8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2003 roku (WA 35/03), WPP 2004 r., nr 4, s. 146-150. [glosa aprob. dot. środka odwoławczego wniesionego przez osk. publ. tylko co do kary].9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 roku (I KZP 29/04), OSP 2006 r., nr 1, s. 21-23. [glosa częściowo aprob. dot. stosowania ENA].10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2005 roku (V KK 309/04), Pal. 2007, nr 5-6, s. 336-343. [glosa częściowo krytycz. dot. art. 439 § 1 pkt 10 oraz liczby obrońców z urzędu].11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 roku (WZ 9/08), OSP 2009 r., nr 6, poz. 70, s. 479-482. [glosa częściowo krytycz. dot. stanowiska SN odnośnie kwestii dostępu do akt postępowania przygotowawczego w sprawie stos. tymczasowego aresztowania].12. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2010 roku (I KZP 20/10) – OSP 2011, nr 6, poz. 66 [aprob. – dot. obowiązku zwolnienia aresztowanego w przypadku uchylenia post. o przedl. tymcz. areszt].13. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 roku (III KK 293/11), OSP 2013 r., nr 3, poz. 34 [aprob. dot. przepisu art. 442 par. 1 zd. 2 k.p.k.].14. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2015 roku (IV KO 98/14), OSP 2016 r., nr 1, poz. 5 [krytycz. dot. zakresu poj. "osoba pozostająca we wspólnym pozyciu"].15. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 roku (I KZP 18/15), OSP 2016 r., nr 11, poz. 101 [krytyczn. dot. rozróznienia pojęć złozenia przedmiotu poręczenia z jego przyjęciem w sytuacji stos. tymcz. aresztowania tzw. warunkowego].16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 października 2020 roku (IV KK 330/19), OSP 2021 r., nr 6, poz. 46 [aprob. - dot. zakazu reformationis in peius].17.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2021 roku (III KK 321/19), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2021 r., nr 1, s. 59-63 [aprob. dot. art. 77 k.k.s.].18.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2022 roku (II KZ 6/22), OSP 2022 r., nr 9, poz. 74 [częściowo aprob. dot. tzw. surowej kary jako podstawy stosowania tymcz. areszt.].19.Obowiązek ścisłego i gwarancyjnego interpretowania przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 roku (I KZP 1/21), „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2022 r., nr 4 (193), s. 57-62 [aprob.].
 • INNE PUBLIKACJE

  1. 1. [autor kilkunastu haseł] Wielka encyklopedia prawa, Białystok-Warszawa 2000 r.2. Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Sekcji Młodych Karnistów AIDP, Noto (Syrakuzy), Włochy, 14-20 VI 2001 r., PiP 2001 r., nr 8, s. 105-106. [wspólnie z P. Wilińskim].3. Postępowanie karne – zbiór przepisów, orzecznictwo i literatura (pod red. J. Tylmana), Bydgoszcz-Łódź 2002 r. [współautor w 1/3].4. Konferencja nt. „Międzynarodowy Trybunał Karny” (Wilno, 7 marca 2002 roku), Prok. i Prawo 2002, nr 10, s. 165-169. [wspólnie z P. Wilińskim].5. Recenzja książki K. Gromek, Kuratorzy sądowi – komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002 r., ss. 407, Prok. i Prawo 2003 r., nr 10, s. 124-125.6. Recenzja książki P. Wilińskiego, Świadek incognito w polskim procesie karnym, Kraków 2003, s. 647, Prok. i Prawo, 2004 r., nr 6, s. 131-132.7. [autor kilkunastu haseł] Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005 r. – wydanie II.8. 33. zjazd Japońskiego Towarzystwa Kryminologii Socjologicznej, Uniwersytet Chuo, Tokio 21-22 X 2006, Prok. i Prawo 2007, nr 7-8, s. 217-219.9. Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje – raport, Lublin-Warszawa-Poznań 2008 r. (współautor) – Instytut na Rzecz Państwa Prawa – Fundacja Batorego (Raport FIPP 1/2008), s. 33-42 (Stosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście instytucji Habeas Corpus; prawo do obrony).10. Analiza rozwiązań dotyczących postępowania odwoławczego oraz postępowania w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia - opinia prawna sporządzona na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, "Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego", Ministerstwo Sprawiedliwości, zeszyt 2/2011 r.11. Z problematyki funkcji procesu karnego (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski), Warszawa 2013 r.12. Lex Navigator. Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2013 r. (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, L.K. Paprzycki, J. Skorupka, R.A. Stefański).13.Postępowanie odwoławcze [w:] Lex Navigator – Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2014 r. (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, L.K. Paprzycki, J. Skorupka, R.A. Stefański).14. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych [w:] Lex Navigator – Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2014 r. (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, L.K. Paprzycki, J. Skorupka, R.A. Stefański).15. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia [w:] Lex Navigator – Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2014 r. (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, L.K. Paprzycki, J. Skorupka, R.A. Stefański).16. Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku (red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska), Warszawa 2014 r.17. Czy to kwestia oczywista: tożsamość oskarżonego, "Rzeczpospolita" z 5 listopada 2014 roku.18. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników sądowych (wykład dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK, Mikołajki, 27 maja 2015 r.), Nowa Currenda 2016 r., nr 1, s. 60-61. [wspólnie z J. Jagieła].19. Polska i Japonia - historia i rzeczywistość, Kronika Uniwersytetu Łódzkiego 2019/2020 nr 1, s. 20-36.20.Kalendarium życia i pracy zawodowej Profesora Tomasza Grzegorczyka (1949-2021), [w:] Profesor Tomasz Grzegorczyk – Sylwetki Łódzkich Uczonych (zeszyt 139), Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2022 r., s. 11-14.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-82

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.44 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 16:00-17:30 [od 22.02.2024] pok. 4.44 (w uzasadnionych przypadkach możliwość dodatkowego spotkania poprzez "Teams")