PROFIL PRACOWNIKA: Monika Bogucka-Felczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, proseminarium, seminarium);

Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i rozwojowych - realizacja grantów, autorstwo lub współautorstwo monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;

Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

Wsparcie uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich w badaniach naukowych;

Realizacja obowiązków organizacyjnych.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, proseminarium, seminarium);

Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i rozwojowych - realizacja grantów, autorstwo lub współautorstwo monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;

Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

Wsparcie uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich w badaniach naukowych;

Realizacja obowiązków organizacyjnych.

BIOGRAM

dr hab. Monika Bogucka, prof. UŁ – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2019-2020 prodziekan ds. nauki, od 2017 r. kierownik Katedry Prawa Finansowego. W latach 2009-2020 kierownik Podyplomowego Studium Prawa Samorządu Terytorialnego. Pracowała jako ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu, w latach 2011- 2015 pełniła funkcję eksperta w projekcie „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego m. in. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2013-2019 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, poświęconych w szczególności finansom lokalnym, konstytucyjnym uwarunkowaniom ustroju finansowego samorządu terytorialnego i gwarancjom ochrony niezależności finansowej jednostek samorządu, wielu ekspertyz i opinii prawnych przygotowywanych na rzecz j.s.t.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0901-8824

Prelegent na:

 1. Konferencji Naukowej „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Kliczków 10-12 października 2011 r.; tytuł wystąpienia: "Gwarancje sądowe praw do dochodów jednostek samorządu terytorialnego",
 2. Zjeździe Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego – „Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Finansowego i Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 5-6 czerwca 2012 r.; tytuł wystąpienia: „Ocena projektowanych zmian instytucji tzw. "janosikowego",
 3. V Konferencji Finansów Komunalnych „Samodzielność finansowa j.s.t. czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?", zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska, Jachranka 23-24 września 2013 r.; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy – wnioski de lege ferenda”,
 4. Międzynarodowej Konferencji Panelowej „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”, Wrocław 24 – 25 października 2013 r., zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł wystąpienia: „Kryteria różnicowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego”,
 5. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane problemy”, Bełchatów 18 czerwca 2015, tytuł wystąpienia: „Potencjał dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego”,
 6. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach istnienia”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji, Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Łódź 15 października 2015; tytuł wystąpienia – „Przyczyny uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”,
 7. II Międzynarodowej Wrocławskiej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „XXV lat prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów lokalnych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 26-27 marca 2015; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – ewolucja i ocena rozwiązań prawnych”,
 8. Konferencji Naukowej z okazji wydania 100. numeru dwumiesięcznika „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie prawne” – „25 lat samorządu terytorialnego”, Wrocław 8 października 2015; tytuł wystąpienia (wspólnie z prof. dr hab. Wiesławą Miemiec): „Wyrównywanie poziome dochodów (tzw. „janosikowe”) jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i perspektywa",
 9. Konferencji Naukowej „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 12 czerwca 2015; tytuł wystąpienia: „Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego a pojęcie należnej subwencji i należnej wpłaty korekcyjno-wyrównawczej”,
 10. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego – aspekty ustrojowe, administracyjne i finansowe”, Sieradz 16 czerwca 2016; tytuł wystąpienia: „Charakter prawny i finansowanie zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów przez marszałka województwa”,
 11. 124. Konferencji Podatkowej „Wybrane problemy podatkowe gmin”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 6 czerwca 2016 r.; tytuł wystąpienia: „System korekcyjno-wyrównawczy w Polsce – aktualne problemy, perspektywy zmian”,
 12. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony”, zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Sieradzu, 18 maja 2017; tytuł wystąpienia: „Konstytucyjna zasada dobra wspólnego i jej realizacja na poziomie lokalnym”,
 13. Zjeździe Katedr Prawa Finansowego – „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Mierzęcin 22-24 października 2018 r.; tytuł wystąpienia: ”Funkcje dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego”,
 14. IV Wrocławskiej Konferencji Międzynarodowej Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 23 listopada 2018; tytuł wystąpienia: „Funkcje dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego, cz. 2”,,
 15. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”, zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Łódź 10 maja 2019; tytuł wystąpienia: ”Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego”,
 16. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finanse publiczne a Konstytucja”, Łódź 18 października 2019 r., Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.

ZAINTERESOWANIA


OSIĄGNIECIA

 • KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY
  1. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 9, Warszawa 2020, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2020, C. H. Beck, ISBN 978-83-8198-202-3
  2. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 8, Warszawa 2019, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2019, C. H. Beck, ISBN 978-83-8158-102-8
  3. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 7, Warszawa 2018, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2018, C. H. Beck, ISBN 978-83-812-8000-6
  4. Ustrój finansowy jednostek samorządu terytorialnego a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane (w:) Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018, 2018, RS DRUK, ISBN 978-83-65293-45-9
  5. Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2017, 2017, Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-7561-799-3
  6. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 6, Warszawa 2016, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2016, C. H. Beck, ISBN 978-83-255-8772-7
  7. Przyczyny uzyskania prze jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w:) Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8088-114-3
  8. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015, komentarz do art. 25, art. 26-27a, 2015, ODDK, ISBN 978-83-7804-236-5
  9. System korekcyjno-wyrównawczy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – ewolucja i ocena rozwiązań prawnych (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, pod red. W. Miemiec, Warszawa 2015, 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9330-0
  10. Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego a pojęcie należnej subwencji i należnej wpłaty korekcyjno-wyrównawczej (w:) Dobre Prawo – sprawne rządzenie, red. B. Jaworska – Dębska, Łódź 2015, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-64462-13-9
  11. Konstytucyjna zasada ustawowego określania źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga jubileuszowa dla Prof. Teresy Dębowskiej Romanowskiej, red. M. Bogucka-Felczak, T. Nowak, Łódź 2014, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-095-4
  12. Kryteria różnicowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, 2014, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-3231-6
  13. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 5, Warszawa 2014, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2014, C. H. Beck
  14. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Warszawa 2014, komentarz do art. 124-131 i art. 233-241, 2014, Wydawnictwo Sejmowe, ISBN 978-83-7666-332-6
  15. Aktualny kształt regulacji prawnej dotyczącej organów podatkowych w Ordynacji podatkowej (w:) Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia, red. G. Gołębiowski, H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, 2013, Biuro Analiz Sejmowych, ISBN 978-83-7666-248-0
  16. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 4, Warszawa 2013, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2013, C. H. Beck, ISBN 978-83-255-4523-9
  17. Zaświadczenia (w:) Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia, red. G. Gołębiowski, H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, 2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISBN 978-83-7666-248-0
  18. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2011, komentarz do art. 25, art. 26-27, 2011, ODDK, ISBN 978-83-7426-711-3
  19. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 3, Warszawa 2011, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 201-206, art. 306a-306n, 2011, C. H. Beck, ISBN 978-83-2551-295-8
  20. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (w:) Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2009, 2009, Difin, ISBN 978-83-7641-069-2
  21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariańskiego, Gdańsk 2008, komentarz do art. 25, art. 26-27, 2008, ODDK, ISBN 978-83-7426-482-2
  22. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2008, komentarz do art. 3 pkt 7, art. 8-9, art. 26-32, art. 201-206, art. 306a-306n, 2008, C. H. Beck, ISBN 978-83-7483-670-8
  23. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2007, komentarz do art. 25, art. 26-27, 2007, ODDK, ISBN 978-83-7426-376-8
  24. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2006, komentarz do art. 25, art. 26-27, 2006, ODDK, ISBN 83-7426-122-6
  25. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2006, komentarz do art. 3 pkt 4, art. 8-9, art. 26-32, art. 201-206, art. 306a-306n, 2006, C. H. Beck, ISBN 83-7387-753-3

  • PODRĘCZNIKI, SKRYPTY
   1. Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 1, red. M. Sęk, Łódź 2014, 2014, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-64462-05-4
   2. Organy podatkowe i ich właściwość (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 1, red. M. Sęk, , Łódź 2014, 2014, Uniwersytetu Łódzki, ISBN 978-83-64462-05-4
   3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 3, red. M. Sęk, Łódź 2014, 2014, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-64462-07-8
   4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 1, red. M. Sęk, Łódź 2014, 2014, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-64462-05-4
   5. Zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (w:) Prawo finansowe, red. H. Dzwonkowski, J. Gliniecka, Warszawa 2013, 2013, C. H. Beck, ISBN 978-83-255-5021-9
   6. „Organy podatkowe”; „Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych”; „Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające”; "Podatek od czynności cywilnoprawnych" (w:) Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning), edycja 2011/2012; w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2012, 2012, Uniwersytet Łódzki

   • ARTYKUŁY
    1. Ochrona podatnika na gruncie procedur podatkowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, tom XX, z. 3, cz. III, ISSN 2543-8190, 2019
    2. System korekcyjno-wyrównawczy a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego, Kwartalnik Prawno- Finansowy 1/2019, ISSN 2544-8382, 2019
    3. Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jej realizacja w przepisach prawa i wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, tom XX, z. 3, cz. III, ISSN 2543-8190, 2019
    4. Charakter prawny i finansowanie zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów przez marszałka województwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, tom XVIII, z. 2, cz. I, ISSN 2543-8190, 2017
    5. Potencjał dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, tom XVIII, z. 2, cz. I, ISSN 2543-8190, 2017
    6. Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 7/2016, ISSN 2082-4939, 2016
    7. Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. janosikowe) – stan obecny i perspektywa (współautor W. Miemiec), Nowe Zeszyty Samorządowe 6/2015, ISSN 1507-2738, 2015
    8. System korekcyjno-wyrównawczy – postulaty de lege ferenda, Finanse Komunalne 1-2/2014, ISSN 1232-0307, 2014
    9. System korekcyjno-wyrównawczy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 13/11 – postulaty de lege ferenda”, Kronika Mazowiecka 6/2014 (dodatek), ISSN 1730-749X, 2014
    10. Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, Finanse Komunalne 3/2012, ISSN 1232-0307, 2012
    11. Księga podatkowa jako instrument ochrony praw podatnika w procesie ujawniania kwoty podatku, Kwartalnik Prawa Podatkowego 1/2002, ISSN 1509-877X, 2002
    12. Charakter prawny obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, Glosa 2/2001, 2001

    • INNE PUBLIKACJE
     1. Recenzja książki pod redakcją naukową Zbigniewa Ofiarskiego „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz”, Warszawa 2019, ss. 1528, Finanse Komunalne 5/2019, ISSN 1232-0307, 2019
     2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finanse publiczne a Konstytucja”, Łódź 18 października 2019 r., Finanse Komunalne 11-12/2019, ISSN 1232-0307, 2019

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:00 Dyżur dla pracowników
piątek: 09:00-10:00 Dyżur dla studentów, piątek godz. 10.00 - 11.00

e-mail: mbogucka@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.70 90-232 Łódź

Dyżury

piątek: 10:00-11:00 Dyżur dla studentów

e-mail: mbogucka@wpia.uni.lodz.pl

Narutowicza 68 90-136 Łódź

tel: 42-635-40-21

Kopcińskiego 8/12 pokój: 2.40 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:00 Dyżur dla pracowników wtorek
piątek: 10:00-11:00 dyżur dla studentów 10.00-11.00, dyżur dla pracowników 9.00-10.00