Katedra Prawa Cywilnego

Opis zadań

Katedra Prawa Cywilnego istnieje na WPiA UŁ w zasadzie od chwili utworzenia Uniwersytetu, a jej kierownikiem, począwszy od 18 czerwca 1949 r., był jeden z najwybitniejszych cywilistów polskich XX w., prof. dr hab. Adam Szpunar, Rektor UŁ w latach 1956 – 1962. Po przejściu Profesora na emeryturę Katedrę objęła prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, także uznana – nie tylko w Polsce – cywilistka, pracująca w Katedrze niemal od chwili jej powstania. Tych dwoje uczonych o ustalonej międzynarodowej pozycji naukowej, nieprzerwanie utrzymujących kontakty z cywilistami w państwach zachodnich, zapewniło Katedrze i jej pracownikom bezpieczne przetrwanie okresu PRL-u, gdy rozwój nauk prawnych pozostawał pod wpływem ideologii sowieckiej. Niemal wszyscy asystenci zatrudniani w Katedrze, dzięki stypendiom francuskim, odbyli studia na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasbourgu. Współpracę z zagranicznymi uczonymi kontynuował kolejny kierownik Katedry, prof. Tomasz Pajor. Dzięki tym relacjom pracownicy Katedry nigdy nie utracili kontaktu z nauką europejską, zwłaszcza z cywilistami w Austrii, we Francji, w Niemczech i Szwajcarii.

Obecnie Katedra zatrudnia 15 pracowników: profesora tytularnego, pięciu profesorów uczelni, pięciu adiunktów i czworo asystentów (jeden ze stopniem doktora). W ramach Katedry funkcjonują trzy zakłady: Zakład Prawa Cywilnego, Zakład Międzynarodowego Obrotu Prawnego i Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego.

Poza podejmowaniem tematów należących do kanonu prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, rodzinne i spadkowe), pracownicy Katedry z sukcesem prowadzą badania naukowe w zakresie: prawa prywatnego międzynarodowego (dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ), prawa własności intelektualnej (dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ), prawa medycznego i prawa ubezpieczeń (dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ), prawa sztucznej inteligencji (dr hab. Pweł Księżak, prof. UŁ) a także – z pogranicza prawa publicznego – prawa zamówień publicznych (dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ). Zainteresowania naukowe pracowników Katedry owocują organizowanymi konferencjami oraz licznymi publikacjami.

Pracownicy Katedry, w większości będący jednocześnie praktykami (sędziami, adwokatami i radcami prawnymi), prowadzą zajęcia dydaktyczne, we wszystkich formach, ze studentami wszystkich kierunków funkcjonujących na WPiA, a także na innych wydziałach UŁ (m.in. Ekonomiczno-Socjologicznym, Filologicznym, Geografii i Nauk o Ziemi) oraz na Uniwersytecie Medycznym. Są ponadto wykładowcami w ramach szkolenia aplikantów sędziowskich, adwokackich i radcowskich oraz wykładowcami i organizatorami studiów podyplomowych (m. in. „Szkoły Prawa Francuskiego”, Prawa Zamówień Publicznych).


SEMINARIA W KATEDRZE PRAWA CYWILNEGO W ROKU AKAD. 2022/2023

  • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa stacjonarnego (prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka ), stanowiące kontynuację seminarium dla studentów IV roku – poniedziałek, godz.
  • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa stacjonarnego (prowadzący: dr hab. Michał Wojewoda prof. UŁ ), stanowiące kontynuację seminarium dla studentów IV roku – poniedziałek, godz.

 

  • Seminarium magisterskie- Prawo własności intelektualnej dla studentów V roku prawa stacjonarnego i wieczorowego (prowadzący:
  • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa wieczorowego (prowadzący: dr hab. Małgorzata Serwach prof. UŁ )
  • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa zaocznego

 

  • Seminarium magisterskie dla studentów I roku adm. II º stacjonarnej i zaocznej

 

  • Seminarium licencjackie dla studentów III roku administracji I º stacjonarnej

 

  • Seminarium doktorskie ( prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka )- czwartek godz.18:00,


SEMINARIA DLA STUDENTÓW IV ROKU oraz studentów I r. administracji II ° stacjonarnej W KATEDRZE PRAWA CYWILNEGO W ROKU AKAD. 2022/2023

Seminarium magisterskie dla studentów IV r. prawa stacjonarnego, wieczorowego i zaocznego.

- prawo cywilne stacjonarne,

-prawo wieczorowe dr hab. M. Serwach -

-prawo cywilne zaoczne, sobota,

- prawo własności intelektualnej (grupa wyodrębniona)


Konwersatorium z prawa własności intelektualnej dla studentów III roku prawa zaocznego

Konwersatorium z prawa własności intelektualnej dla studentów III roku prawa (tryb-zaoczny) będzie się odbywało

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Cywilnego

  • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Prawa Cywilnego) pokój: 4.02 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-19 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/instytuty-katedry-zaklady/katedra-prawa-cywilnego

Skład osobowy

Lista jednostek