PROFIL PRACOWNIKA: Sebastian Kostecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Obowiązki badawcze: prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego, prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie i afiliowanie przy Uniwersytecie Łódzkim wyników działalności naukowej w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
  • Obowiązkidydaktyczne: kształcenie iwychowywanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, w szczególności poprzez przygotowaniei prowadzenie zajęć dydaktycznych zaliczanych do pensum dydaktycznego, przeprowadzanieegzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacjizakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 17:45-18:30 Dyżur bezpośrednio po konwersatorium z Obrotu nieruchomościami w pok. 4.32.