Katedra Postępowania Cywilnego I

Opis zadań

Zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe kolegium do spraw nauki. Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na szeroko ujmowanym postępowaniu cywilnym, w tym postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, upadłościowym i arbitrażowym. Szczególnie intensywnie rozwijane są badania instytucji postępowania cywilnego na płaszczyźnie aksjologicznej. W tym celu przy Katedrze powołane zostało w 2019 r. Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych.

Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Cywilnego I

Skład osobowy