Instytut Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych

Opis zadań

Zadania realizowane przez Instytut Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych wychodzą naprzeciw potrzebom integracji wewnętrznej i zewnętrznej nauk prawnych, poprzez szerokie uwzględnienie zagadnień metodologicznych, interdyscyplinarnych, komparatystycznych, zarówno w odniesieniu do prowadzonych w Instytucie
badań naukowych, jak również zajęć dydaktycznych.

Działalność Instytutu koncentruje się na pięciu obszarach, dotyczących:

1. Logiki prawniczej oraz metodologii prawa, formułowania twierdzeń dotyczących zjawisk prawnych i możliwości ich teoretycznego ujmowania, adekwatnych do nich metod i technik badawczych, aparatu pojęciowego i terminologii, badania pojęć prawnych w kontekście interdyscyplinarnym oraz prawno-porównawczym, takich jak; słuszność, sprawiedliwość, efektywność, praworządność, porządek prawny, system prawa, racjonalność, w odniesieniu do różnych kultur prawnych oraz różnych metod badawczych, obejmujących analizę językową, logiczną, ekonomiczną
2. Badania praktyki w zakresie tworzenia i stosowania prawa przy uwzględnieniu różnych metod badawczych, obejmujących komparatystykę prawniczą, ekonomiczną analizę prawa, psychologię poznawczą oraz psychologię behawioralną.
3. Analizy wybranych systemów prawa, typów prawa i instytucji prawnych a także praktyki stosowania prawa w kontekście prawno-porównawczym, z uwzględnieniem prawa kanonicznego, jego stosowania w różnych państwach oraz komparatystyki prawa wyznaniowego.
4. Komparatystyki norm prawnych, systemów prawnych i instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli nad administracją publiczną.
5. Informatyki prawniczej i nowych technologii w różnych systemach prawnych oraz w badaniach nad prawem, a także wpływu wykorzystania nowych technologii na różne systemy prawne.

Dane kontaktowe

Instytut Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-31 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/ibpi

Skład osobowy

Lista jednostek