PROFIL PRACOWNIKA: Monika Anna Król

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-badawczy.

BIOGRAM

ZAINTERESOWANIA

Monika A. Król, Zakres badań naukowych

 1. Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska a) ochrona środowiska jako problem globalny; b) ochrona interesu publicznegojako standard prawa ochrony środowiska; c) zasada prewencji i zasadaprzezorności; b) zasada uspołecznienia ochrony środowiska; c) kontrola wochronie środowiska;
 2. Prawna ochrona biosfery a) instrumenty prawne ochrony różnorodności biologicznej; b) instrumentyprawne ochrony powierzchni ziemi, w tym gruntów rolnych i leśnych; c)użytkowa ochrona biosfery w leśnictwie i łowiectwie; d) prawnaochrona terenów zieleni i parków historycznych; e) instrumenty prawneochrony wód morskich Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją;
 3. Prawo zmian klimatu – a) model prawnyłagodzenia zmian klimatu, zwiększania odporności ekosystemów i adaptacjido zmian klimatu ; b) wpływ zmian klimatu na systemyspołeczno-gospodarcze oraz adaptacji do zmian klimatu poprzez instrumentyprawne zarządzania środowiskiem: c) ochrona ekosystemów wodnych, glebowych,leśnych, d) zmiany w sposobie użytkowania gruntów; c) odbudowa ekosystemówpodmokłych; e) prawne instrumenty ochrony zasobów wód na terenach wiejskich; f)obce gatunki inwazyjne; g) programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne; h)gospodarka wodna w rolnictwie; i) instrumenty prawne ochrony zasobów wódmorskich Morza Bałtyckiego przed zmianami klimatu;
 4. Prawne aspekty bezpieczeństwa żywnościowego wobec zmian klimatu: a) prawna ochrona ekosystemów powiązanych z rolnictwem; b) prawodo żywności jako kategoria praw człowieka; c) korelacja prawado żywności i prawa do czystego środowiska a także prawa do stabilnego klimatu;
 5. Instrumenty prawne ekologizacji Wspólnej Polityki Rolnej: a) zobowiązania środowiskowe producentów rolnych; b) szczegółowe zasadyużytkowania gruntów rolnych, w tym obszarów objętych jedną z form ochronyprzyrody; c) rolnictwo ekologiczne i integrowana ochrona roślin; d) Zadaniai kompetencje samorządu rolniczego jako formy partycypacji społecznej, izbyrolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej;

OSIĄGNIECIA


ARTYKUŁY

 1. M.A. Król, P. Blajer, A. Niewiadomski, P. Litwiniuk, K. Marciniuk, P. Wojciechowski, (2023), Significant current developments in Polish rural law. XXXI European Congressand Colloquium of Agricultural Law, Commission III, Polish report, “CEDR Journal of Rural Law” 2023, vol. 2, ISSN: 2414-3456, p. 24-66.
 2. M.A. Król, (2023), Legal Instruments for Implementing Sustainable Development in European Union and Mercosur’s Trade Agreement, “Studia Iuridica”, t. (99), s. 453-517.
 3. M.A. Król, P. Bureš, (2023), Transnational Corporations – duty bearers of obligations to respect right to food and right to environment as human rights: From Utopia to Reality?, “International and Comparative Law Review” vol. 23, issue 2, p. 67-85.
 4. M.A. Król, (2023), Zagrożenia dla środowiska związane ze zmianami klimatu a podmiotowe prawo do środowiska w świetle prawa międzynarodowego [Environmental threats posed by climate change and the subjective right to the environment under international law], “Gdańskie Studia Prawnicze”, nr 4, s. 83-107;
 5. M.A. Król, (2022), Land Consolidation as an Instrument of Land Management in Rural Areas, [Scalanie gruntów jako instrument gospodarowania przestrzenią na obszarach wiejskich], "Studia Iuridica", nr XCIV (94),
 6. M.A. Król, (2022), Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (artykuł recenzyjny), [Monitoring compliance with environmental legislation (review article)], „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska”, nr 2, s. 1-17, numer artykułu: 6. DOI:10.31261/PPGOS.2022.02.06;
 7. M.A. Król, (2022), O potrzebie reformy istniejącego modelu katastru nieruchomości w Polsce, [On the need to reform the existing model of the real estate cadastre in Poland], „Studia Administracyjne”, nr 2 , s. 67-76. DOI:10.18276/sa.2022.16-06;
 8. M.A. Król, (2021), Prawna ochrona zwierząt łownych a instrumenty zwalczania afrykańskiego pomoru świń „Studia Iuridica”, s. 187-210. DOI:10.31338/2544-3135.si.2021-88.10;https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=225898
 9. M.A. Król, (2021), Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, [Editorial review of Adrianna Ogonowska's monograph, Legal Protection of Baltic Sea Marine Waters from Ship Pollution. Preventive aspects] C.H. Beck, Warszawa, ss. 259, „Studia Administracyjne”, nr 2 (14), s.87-95. DOI:10.18276/sa.2021.14-07;
 10. M.A. Król, (2020), Instruments to Protect the Environment from the Effects of Excessive Chemistry in Agriculture on the Example of Plant Protection Products Regulation, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXIX, z. 2, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10467, polska wersja językowa: Prawne instrumenty ochrony środowiska przed skutkami nadmiernej chemizacji w rolnictwie na przykładzie regulacji środków ochrony roślin, 2020, "Studia Iuridica Lublinensia", polska wersja językowa, vol. XXIX, z. 2, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10467/pdf_1
 11. Monika A. Król, Jan P. Tarno (2019), Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym , "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", Rok XV, nr 1 (82)
 12. M.A. Król (2018), Review of the Legislation Regulating the Use of Land. Legal and Administrative Issues, (2018), "Studia Iuridica Lublinensia" vol. 27, No 4 https://journals.umcs.pl/sil/article/view/6709/pdf
 13. M.A. Król, (2018), Skuteczność implementacji rolnośrodowiskowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego , "Studia Iuridica" , t. 78, https://www.wuw.pl/data/include/cms/Studia_Iuridica_78_2018.pdf
 14. M.A. Król, (2018), Zadania samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony powierzchni ziemi, "Studia Iuridica Agraria", t. XVI
 15. M.A. Król, (2017), Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej, "Studia Iuridica Lublinensia" vol. XXVI, t.1, UMCS Lublin, file:///C:/Users/Monika/Desktop/5234-19819-2-PB.pdf
 16. M.A. Król, (2016), The common organisation of agricultural market regarding to the legal framework established at European level and implementation in Poland, “CEDR Journal of Rural Law” Vol. 2, Number 2, ss.12-30;, http://www.cedr.org/publications/journal/CEDR-JRL-2-2016.pdf
 17. M.A. Król, (2015), Legal protection framework of environmental law for agricultural production in Poland. "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing" nr 13 (62), SGGW, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T13_nr62.pdf
 18. M.A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna (2015), Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskichna lata 2014-2020, Universita Karlova v Praze, vol. LXI, "Acta Universittis Carolinae. Iuridica" nr 2 http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404051366.pdf
 19. M.A. Król, (2015), Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, "Studia Iuridica Agraria", t. XIII,
 20. M.A. Król, (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia" t. 53, 2015, SGGW, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T13_nr62.pdf
 21. M.A. Król, (2014), Międzynarodowe i europejskie podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", z. 51-52,
 22. M.A. Król, (2013), Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 10 (59) , http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf
 23. M.A. Król, (2013), Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria”, tom. XI, red. tomu St. Prutis, Temida 2, Białystok
 24. Monika A. Król, Małgorzata Kłosińska, (2012), Nachhaltiges Landmanagement in Polen [w:] Nachhaltiges Landmanagement. Konzeption eines integrierten Systems für nachhaltiges, Landmanagement zur Anpassung an den Klimawandel, „Paper der Interdisziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung“nr 3,
 25. M.A. Król, (2012), Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody, „Studia Iuridica Agraria”, t. IX, red. St. Prutis, Białystok
 26. M.A. Król, (2012), Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXVI,
 27. M.A. Król, (2010), Dobre praktyki w rolnictwie jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska", z. 1,
 28. M.A. Król, (2009), Przejawy europeizacji w prawie rolnym,”Studia Iuridica Agraria” , t. VII, Białystok
 29. M.A. Król, (2005), Wpływ regulacji prawno-rolnej na zakres korzystania z gruntu rolnego, "Studia Prawno- Ekonomiczne", t. LXXII,
 30. M.A. Król, (2002), Środki prawne regionalizacji w ustawodawstwie rolnym, „Studia Iuridica Agraria”, red. T. Kurowska, S. Prutis, t. III, Białystok
 31. M.A. Król, (2000), Prawna ochrona krajobrazu wiejskiego w kontekście integracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny", z. 10,
 32. M.A. Król, (1998), Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i ich wyłączenie z produkcji rolnej w procesie planowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny", z. 7-8,
 33. M.A. Król, (1997), Instrumenty prawne ochrony jakościowej gruntów rolnych, "Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LV,
 34. M.A. Król, (1994), Europejskie systemy prawa ochrony ziemi a polskie rozwiązania prawne, "Studia Prawno- Ekonomiczne”, t. L,

KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY

 1. M.A. Król, (2024), Prevention Principle and the Precautionary Principle. In: Cremades, J., Hermida, C. (eds) Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_162-1;
 2. M.A. Król, (2023), Historical Parks and Gardens Legal State in Poland for the Fiftieth Anniversary of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, In: Damohorský Milan (red.): Ochrana světového přírodního a kulturního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu, Právo a životní prostředí, vol. 16, Praga, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Czechia, 209 s., ISBN 978-80-7630-030-9;
 3. M.A. Król, (2023), O potrzebie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rolnego. Uwagi na tle projektu Kodeksu Rolnego z 2023 r. [On the need for a Codification Commission for Agricultural Law. Observations against the background of the draft 2023 Agricultural Code] In: B. Jeżyńska, A. Niewiadomski (red.), Lubelsko-warszawska debata o projekcie kodeksu rolnego, Warszawa;
 4. M.A. Król, (2022), Prawne uwarunkowania ochrony terenów zieleni na obszarach gmin [Legal conditions for the protection of green spaces in municipal areas] In: Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego w zakresie gospodarki ściekowej oraz tworzenia terenów zieleni w przestrzeni publicznej, I. Wieczorek (ed.), Editor: Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, s.101-125, ISBN 978-83-956421-5-9;
 5. M.A. Król, (2022), Legal principles of wild game management in rural areas and the fight against African Swine Fever [w:] “Právo životního prostředí ve 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, nástroje / Damohorský Milan, Radecki Wojciech, Stejskal Vojtěch (red.), Praga, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Czechia, s. 104-122, ISBN 978-80-87488-49-2;
 6. M.A. Król, B. Jeżyńska, (2021), Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Wolters Kluwer
 7. M.A. Król, (2021) Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [w:] Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, red. A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 8. M.A. Król, (2021), Uwarunkowania prawne ochrony parków zabytkowych w Polsce [w:] Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego, red. I. Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź, https://www.nist.gov.pl/informacje/wydawnictwo-nist,17.html
 9. M.A. Król, (2020), Cele wsparcia wspólnotowego udzielanego producentom rolnym [w:] Nadużycie prawa przez beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej, red. P. Litwiniuk, Warszawa, Wydawnictwo SGGW
 10. M.A. Król, (2020), Conflict of interests in Polish legal land consolidation procedure [w:] M. Pavlovič (zost.), Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia, Wolters Kluwer, Bratislava
 11. Monika A. Król, Iwona Wieczorek, (2020), Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, redakcja naukowa, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Łódź, https://www.nist.gov.pl/informacje/wydawnictwo-nist,17.html
 12. M.A. Król, (2020), Prevention Instruments Against African Swine Fever and Legal Protection of Wild Game in Poland [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny (red.), Legal Protection of Animals, Maria Curie-Skłodowska University Press
 13. M.A. Król, (2020), Realizacja interesu publicznego jako standard prawa ochrony środowiska [w:] Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, 2020, Wolters Kluwer Polska
 14. M.A. Król, (2019), Significant current developments in Rural Law, P. Czechowski (red.). B. Jeżyńska, I, Lipińska, P. Litwiniuk, K. Marciniuk, A. Niewiadomska, A. Niewiadomski, M. Żuchowska – Grzywacz, XXX European Congress of Agricultural Law, 18-21 September 2019, Poznań (Poland), Referat narodowy, Komisja III, https://www.cedr.org/wp-content/uploads/2019/09/CommIII-POL.pdf
 15. M.A. Król, (2018), Gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich a prawna ochrona Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, re. D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Fundacja FAPA, http://fapa.org.pl/publikacjePDF/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20prawa%20rolnego%20i%20cywilnego.%20Ksi%C4%99ga%20jubileuszowa%20Profesor%20Teresy%20Kurowskiej.pdf
 16. Monika A. Król, Beata Jeżyńska, (2018), Generation change in agriculture. De lege lata - de lege ferenda remarks [w:] XV World Congress of Agricultural Law. Contemporary Challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, ed. R. Budzinowski, Wydawnictwo UAM, Poznań
 17. M.A. Król, (2018), Ochrona środowiska jako problem globalny [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof.zw.dr.hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 18. M.A. Król, (2018), Reglamentacja korzystania z powierzchni ziemi [w:] P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.), Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Łódź, https://www.nist.gov.pl/index/pobierzplik/id/2393
 19. M.A. Król, (2017), Agricultural Competitiveness: Drivers and Obstacles in National Law, współautorzy: T. Kurowska, D. Łobos-Kotowska, I. Lipińska, R. Pastuszko, XXIX EUROPEJSKI KONGRES PRAWA ROLNEGO, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego CEDR, Lille, Francja, 21-23 września 2017, Referat narodowy, Komisja II, hasło dostępu: charolais17, http://www.cedr.org/congresses/lille/lille.php
 20. M.A. Król, (2017), Instrumenty ochrony środowiska i ładu przestrzennego na obszarach wiejskich w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście procesu integracji europejskiej [w:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, FAPA
 21. M.A. Król, (2017) Legal instruments of nature protection against negative Influence of agricultural activity in Poland [w:] Ilona Jancarova, J. Dudova et al., Sustanable development and conflicts of interests in nature protectionin in Czechia, Poland and Slovakia, Masaryk University. Faculty of Law, Iuridica, Editio Scientia, vol. 600, https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Jancarova_Sustainable_development.pdf
 22. M.A. Król, (2016) Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – zagadnienia prawne [w:] B. Jeżyńska, E Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, UMCS Lublin, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1024/053847-prawne-instrumenty-ochrony-srodowiska-red-b-jezynska-e-kruk-.pdf
 23. M.A. Król, (2015) Market organisation - Legal Framework and implementation in Poland, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego, oficjalna strona Kongresu Prawa Rolnego, 2015, http://www.cedr.org/congresses/potsdam/potsdamcom1.php , hasło Angela15
 24. Monika A. Król, A. Kaźmierska - Patrzyczna (2015), Prawne aspekty funkcjonowania parków narodowych - wybrane zagadnienia [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, praca zbior. pod red. Z. Bukowskiego, P. Czechowskiego, Z. Cieślaka i in., Warszawa
 25. Monika A. Król, A. Niewiadomski, (2015), Rodzinne gospodarstwa rolne w systemie prawnym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, praca zbior. pod red. M. Podstawki, Warszawa
 26. M.A. Król, (2015), Rola gospodarstw rodzinnych w prawnej ochronie zasobów środowiska i różnorodności biologicznej [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, praca zbior. pod red. P. Litwiniuka, Warszawa
 27. M.A. Król, (2014), Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi societas, ibi iusHasła: • Administracyjne kary pieniężne za bezprawne usunięcie drzew lub krzewów, • Badanie zanieczyszczenia gleby lub ziemi, • Banki genów • Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, • Inspekcja rybołówstwa, • Karta wędkarska • Kompensacja przyrodnicza, • Kwota połowowa w rybołówstwie morskim, • Licencje połowowe • Monitoring stanu gleby lub ziemi • Obowiązek rekultywacji gruntów, • Obwód rybacki • Ochrona biosfery w rolnictwie• Ochrona ex situ • Ochrona in situ, • Ochrona powierzchni ziemi • Ochrona różnorodności biologicznej • Ochrona użytkowa żywych zasobów przyrody• Ochrona zasobów i jakości gruntów • Ochrona zasobów ryb • Ochrona zieleni urbanizacyjnej, • Ogrody botaniczne,• Ogrody zoologiczne, • Operat rybacki • Opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów, • Organy administracji rybołówstwa morskiego • Organy ochrony przyrody • Ośrodek rehabilitacji zwierząt• Państwowa Rada Ochrony Przyrody • Państwowa Straż Rybacka, • Plany zadań ochronnych • Powierzchnia ziemi • Prawna ochrona krajobrazu, • Racjonalna gospodarka rybacka • Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, • Rejestr statków rybackich • Rejestry w ochronie przyrody• Remediacja• Rolnictwo ekologiczne, • Ruchy masowe ziemi • Rybactwo śródlądowe • Rybołówstwo morskie, • Wspólna Polityka Rybołówstwa • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, • Zapobieganie erozji gleb,• Zarządzanie ochroną przyrody, • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, • Zezwolenie na wykonywanie rybactwa • Znakowanie żywności ekologicznej
 28. M.A. Król (2014), Dekada prawnej ochrony biosfery w działalności rolniczej [w:] Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, pr. zb. red. J. Sługocki, Wrocław 2014,
 29. M.A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, (2014), Zadania administracji publicznej w gospodarowaniu wodami [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, TNOiK, Toruń
 30. M.A. Król, K. Bańkowska, (2014), Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo [w:] M. Pierzchała, M. Woźniak, Dobra publiczne w administracji, Toruń
 31. M.A. Król, (2014), Mechanizmy i efekty Wspólnej Polityki Rybołówstwa [w:] 10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich, FAPA, Warszawa
 32. M. A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, (2014), Przyrodnicze dobra chronione [w:] Z. Duniewska (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź
 33. M.A. Król, (2014), Wpływ regulacji rolno-środowiskowej na możliwość zagospodarowania terenów wiejskich [w:] A. Fogel (red.), M. Geszprych, A. Kosieradzka-Federczyk, M.A. Król, I. Zachariasz, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa
 34. M.A. Król, 2013, Legal framework of environmental law for agricultural production, National report for Poland, LUCERN 2013 Commission_II_Pologne Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego, oficjalna strona Kongresu Prawa Rolnego , http://www.cedr.org/congresses/luzern/pdf
 35. Monika A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, (2013), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin-Łódź-Poznań, współredakcja naukowa monografii wieloautorowej,
 36. M.A. Król, 2013, Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000 [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań
 37. Monika A. Król, Małgorzata Kłosińska, Nachhaltiges Landmanagement in Polen [w:] Nachhaltiges Landmanagement. Konzeption eines integrierten Systems für nachhaltiges, Landmanagement zur Anpassung an den Klimawandel, „Paper der Interdisziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung“ 2012, nr 3,
 38. M.A. Król, (2012), Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich [w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, pr. zb. pod red. M. Górskiego, M. Niedziółki, R. Steca, D. Strus, Warszawa
 39. M.A. Król, (2011), „Zasada wzajemnej zgodności” - nowy instrument ochrony środowiska [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin
 40. M.A. Król, (2011), [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011

Moduł „Gospodarka leśna” Hasła:* Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ,* Inwentaryzacja stanu lasów ,* Nadzór nad gospodarką leśną ,* Określenie obowiązków i zadań właścicieli lasów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ,* Opiniowanie nieodpłatnego udostępnienia sadzonek drzew i krzewów leśnych ,* Plan urządzenia lasu ,* Pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu ,* Przekazanie gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w związku ze zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze, nieleśne lub nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej, ,,* Przekazanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów Skarbu Państwa do zalesiania, ,* Przekwalifikowanie gruntu rolnego w leśny, ,* Uproszczony plan urządzenia lasu, ,* Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości przeznaczonej na drogi krajowe, ,* Uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie lasu takiego charakteru, ,* Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, ,* Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, ,* Zawiadomienie o wyłożeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, * Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolnicze * Zwrot kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;

41. M. A. Król, 2011, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011

Moduł „Gospodarka łowiecka” Hasła:* Administrowanie w zakresie łowiectwa, ,* Dokonywanie podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów w obrębie województwa, ,* Określenie terminu zakończenia zbioru gatunków roślin w regionie, ,* Opiniowanie i uzgadnianie planów łowieckich, ,* Prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu, ,* Prowadzenie rejestru przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa, ,* Skracanie okresów polowań na terenie województwa, ,* Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, ,* Wydzierżawianie obwodów łowieckich, ,* Wypłata odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, ,* Zastosowanie odstrzału redukcyjnego, ,* Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, ,* Zgoda na przetrzymywanie zwierzyny;

42. M.A. Król, 2011, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011

Moduł „Ochrona powierzchni ziemi oraz gruntów rolnych i leśnych” Hasła: * Dokonywanie rekultywacji gruntów, * Gospodarowanie środkami budżetu województwa na cele ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych i leśnych, * Nakładanie obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby, * Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, * Obowiązek dokonania zabiegów przeciwdziałających erozji i ruchom masowym ziemi, * Podwyższenie wymiaru i spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów, * Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, jakości gruntów rolnych, * Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, nieleśne, * Przyznanie środków budżetu województwa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań, * Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, * Umorzenie całości lub części zobowiązań należności i opłat rocznych, jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu;

43. M.A. Król, (2011), [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011

Moduł „Ochrona zwierząt”, Hasła: * Czasowe odebranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia,* Ograniczanie populacji zwierząt, * Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich), * Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez rolników, * Program zapobiegania bezdomności zwierząt, * Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, *Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, * Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, * Zezwolenie na wprowadzanie nowej technologii chowu zwierząt;

44. M.A. Król, (2011), [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011

Moduł „Rolnictwo”, Hasła: * Koordynowanie i wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, * Lokalna grupa działania, * Przyznanie pomocy na poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, *Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe gatunków roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru oraz znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian,*Postępowanie scaleniowe lub wymienne, * Powołanie i odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, * Powoływanie i odwoływanie członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, * Przekazanie zadań izbom rolniczym, *Sporządzenie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych, * Uczestnictwo w obradach walnego zgromadzenia izby rolniczej, * Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, * Wnioskowanie o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego, * Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju, * Wykaz miejscowości w danym województwie położonych na terenach górskich i podgórskich, * Zasięganie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej, * Zatwierdzanie regulaminu Rady Społecznej Doradztwa, * Zmiana zaliczenia gminy, wsi do okręgu podatkowego;

45. M.A. Król, (2011), Prawna ochrona bioróżnorodności w działalności prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Łódź-Poznań

46. M.A. Król, (2010), Humanitarna ochrona zwierząt [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, red. P. Korzeniowski, Warszawa

47. M.A. Król, (2010), Korzystanie z zasobów leśnych [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, red. P. Korzeniowski, Warszawa,

48. M.A. Król, (2010), Korzystanie z zasobów zwierzyny łownej [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, red. P. Korzeniowski, Warszawa,

49. M.A. Król, (2010), Prawa i obowiązki wynikające z ochrony powierzchni ziemi [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, red. P. Korzeniowski, Warszawa,

50. M.A. Król, (2010), Rolnictwo ekologiczne [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa,

51. M.A. Król, (2009), Prawne podstawy obrotu produktami rolnictwa ekologicznego [w:] Obrót gospodarczy w prawie rolnym, pr. zb. pod red. B. Jeżyńskiej, Lublin

52. M.A. Król, (2004), Ograniczenia prawa własności w sferze korzystania z nieruchomości gruntowej związane z prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie [w:] Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa,

53. M.A. Król, (2002), Koncepcja rolnictwa ekologicznego [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Budzinowski, Wydawnictwo Krajowej Rady Notarialnej, Kluczbork;

54. M.A. Król, (2001), Prawna ochrona powierzchni ziemi w ustawodawstwie polskim na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, maszynopis BUŁ, Łódź;

55. M.A. Król, (1998), Regulacje prawne ekologicznych podstaw ochrony powierzchni ziemi [w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, red. S. Prutis, Białystok;

56. M.A. Król, (1995), Legal protection of agricultural land in Poland [w:] Agrarian Questions. The politics of farming anno 1995. Book of abstracts, Wageningen

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. M.A. Król, (2022), Gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich In: Prawo rolne, P. Czechowski (ed.), Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s. 699-738, ISBN 978-83-8286-816-6
 2. M.A. Król, M. Górski, (2022), Wybrane zagadnienia ochrony biosfery In: Prawo administracyjne materialne, Duniewska Zofia, Jaworska-Dębska Barbara, Korzeniowski Piotr et al. (ed.), Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 1011 s., ISBN 978-83-8286-531-8
 3. M.A. Król, (2021), Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] Prawo ochrony środowiska, red. Marek Górski, Warszawa, Wolters Kluwer
 4. M.A. Król, (2021), Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, 2021, Wolters Kluwer
 5. M.A. Król, (2021), Ochrona powierzchni ziemi (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna) [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, Wolters Kluwer
 6. M.A. Król, (2021), Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa, Wolters Kluwer
 7. M.A. Król, (2021), Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, Wolters Kluwer
 8. M.A. Król, (2021), Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w] Prawo ochrony środowiska, red. Marek Górski, Wolters Kluwer
 9. M.A. Król, (2021), Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, Warszawa
 10. M.A. Król, (2020), Wybrane zagadnienia ochrony biosfery [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa, Wolters Kluwer
 11. M.A. Król, (2019), Gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Wolters Kluwer
 12. M.A. Król, (2018), Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 13. M.A. Król, (2018), Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 14. M.A. Król, (2018), Ochrona biosfery w działalności rolniczej [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 15. M.A. Król, (2018), Ochrona powierzchni ziemi (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna) [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 16. M.A. Król, (2018), Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 17. M.A. Król, (2018), Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:]M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 18. M.A. Król, (2018), Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 19. M.A. Król, (2018), Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] M. Górski (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 20. M.A. Król, (2018), Zasady prawa ochrony przyrody [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, Wolters Kluwer
 21. M.A. Król, (2016), Wybrane zagadnienia ochrony biosfery [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa, Wolters Kluwer
 22. M.A. Król, (2014), Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 23. M.A. Król, (2014), Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa,
 24. M.A. Król, (2014) Ochrona biosfery w działalności rolniczej [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 25. M.A. Król, (2014) Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 26. M.A. Król, (2014) Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 27. M.A. Król, (2014), Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 28. M.A. Król, (2014), Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 29. M.A. Król, (2014), Zasady prawa ochrony przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa
 30. M.A. Król, (2013), Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w lasach [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Rembowska-Miłkowska, Warszawa
 31. M.A. Król, (2013), Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, rybactwie i rybołówstwie [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Rembowska-Miłkowska, Warszawa

INNE PUBLIKACJE

 1. M.A. Król, (2021), Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,ss. 259,„Studia Administracyjne”, 2(14), https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1233/article/19611...
 2. M.A. Król, (2019), Modele funkcjonowania samorządu rolniczego w Unii Europejskiej i wybranych krajach spoza Unii, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, BAS-656/19A
 3. M.A. Król, (2019) ,Prawna ochrona przyrody w działalności rolniczej prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody, NIST Ekspertyzy i Opracowania nr 89, https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1572939305...
 4. Monika A. Król, A. Suchoń, P. Wojciechowski, (2019), Sprawozdanie z XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego Poznań 18-21 września 2019 r. "Food sovereignity, food security and the contribution of agricultural law", "Przegląd Prawa Rolnego", nr 2
 5. Monika A. Król, (2019), Review of the monograph by A. Barczak, A. Ogonowska, "Działalność uchwałodawcza rady gminy w zakresie ochrony środowiska. Wzory uchwał z komentarzem", C.H. Beck, Warsaw, "Studia Administracyjne" nr 11, Uniwersytet Szczeciński
 6. M.A. Król, (2018), Recenzja monografii pt. Rozważania o…, red. G. Dobrowolski, Katowice,"Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska", nr 1-2
 7. M.A. Król, (2018), Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi, NIST Opinie i Analizy nr 42 https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1564657990...
 8. M.A. Król, (2013), Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Przegląd instytucji prawnych i instytucjonalnych oraz analiza powiązań z systemem zabezpieczenia społecznego. Rozwiązania w Polsce i wybranych krajach członkowskich, Warszawa FAPA
 9. M.A. Król, (2013), Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa, FAPA, https://docplayer.pl/1346934-Model-doradztwa-rolni...
 10. M.A.Król, (2013), Przegląd współczesnych instrumentów wspierających zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych i wymianę pokoleniową w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, Warszawa, FAPA
 11. M. A. Król, (2012), Niesformalizowana dzierżawa gruntów rolnych w Polsce ramy prawne i skutki praktyczne, Warszawa, FAPA, http://docplayer.pl/17912551-Niesformalizowana-dzi...
 12. M.A. Król, (2010), Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych, jak również dostępności informacji w ramach KSOW, Ekspertyza KSOW, Warszawa MRiRW

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-65-70

e-mail: mkrol@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.77 90-232 Łódź

Dyżury

sobota: 10:00-11:00 Najbliższy dyżur w dniu 22 czerwca 2024 r. o godzinie 10. W Aplikacji Teams. Proszę do mnie napisać na TEAMS !