Uniwersytety przyszłości: Wnioski z konferencji strategicznej UNIC

W dniach 17-19 października ponad 150 przedstawicieli wszystkich 10 partnerów sojuszu (w tym duża delegacja z UŁ) spotkało się w kampusie Erasmus University Rotterdam podczas trzydniowej konferencji o przyszłości UNIC (European University of Post-Industrial Cities). Konferencja w Rotterdamie była miejscem podsumowania, konsolidacji wiedzy i kontynuacji pionierskiej pracy na temat wspólnej przyszłości programu.

fot. Lex
fot. Lex
fot. Lex

Na uczestników czekał wypełniony po brzegi grafik: wykłady, sesje plenarne, równoległe, warsztaty, wycieczki po mieście - wszystkie działania skupiały się na uspójnieniu wizji UNIC, którą będziemy realizować w kolejnej fazie sojuszu. W wystąpieniach przebijała się pilna potrzeba stworzenia innowacyjnych struktur organizacyjnych i wzmocnienia trwałej współpracy między uniwersytetami w całej Europie. 

O czym jeszcze dyskutowaliśmy? 
Kluczowa sesja plenarna, prowadzona przez prof. dra Eda Brinksma prezydenta Erasmus University Rotterdam, otwierała pole do dyskusji, jak stworzyć instytucjonalne katalizatory zmian oraz jak możemy rozszerzyć ideę Uniwersytetu Europejskiego. 

Dr Michael Murphy, przewodniczący European Universities Association, przypomniał, że celem UNIC  jest stworzenie zbioru programów poświęconych zrozumieniu przemian, jakie przechodzą postindustrialne miasta w całej Europie.

Europa będzie tak silna, jak silne będą jej uniwersytety 

powiedział dr Murphy.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, administracyjni, studenci oraz  interesariusze miejscy, co stworzyło nowe przestrzenie do rozważań między ideami, które zazwyczaj nie znajdują się obok siebie.  

Zaprezentowano pionierskie prace w ramach ogólnoeuropejskich inicjatyw UNIC, takie jak Superdiversity Academy i City Labs, znalazł się również czas na podzielenie się najlepszymi praktykami. Szerokie grono interesariuszy sojuszu miało możliwość wniesienia własnych pomysłów w budowanie nowych planów do drugiej fazy projektu UNIC: poruszono takie problemy jak odporność miejska, (super)różnorodność, włączenie społeczne, zdrowie i dobre samopoczucie oraz przedsiębiorczość ukierunkowana na cel. 

Podkreślano współpracę, zaangażowanie studentów, reformy strukturalne i wspólne narzędzia opracowywane w celu wzmocnienia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA); pojawił się temat edukacji integracyjnej oraz zaangażowania badań i usług w realne potrzeby społeczeństwa.  

Przyszłość europejskich uniwersytetów jest bardzo jasna

podsumowała dr Daria Ratsiborinskaya, starszy specjalista ds. polityki internacjonalizacji w Erasmus University Rotterdam.  

Sojusz UNIC łączy w chwili obecnej ponad 200 000 studentów i prawie 30 000 pracowników z 10 europejskich krajów przybliżając się coraz bardziej do wezwania Komisji Europejskiej, która apelowała o stworzenie sieci uniwersytetów w całej Europie, zaangażowanych w nauczanie i badania, jak również integrujących całe społeczności.