UNIC bada potrzeby miasta

W środę 27 marca 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli UNIC z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego z reprezentantami samorządu Łodzi. W trakcie warsztatu w Fabryce Aktywności Miejskiej przedstawiciele miasta oraz UŁ dyskutowali o istniejących potrzebach miasta oraz sposobach, w jaki sojusz UNIC może wypracować inicjatywy mające na celu niwelowanie zidentyfikowanych potrzeb.

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof.UŁ i prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Warsztat został przygotowany przez reprezentantkę miasta w sojuszu UNIC, Agatę Burlińską oraz dr. hab. Mariusza Sokołowicza, prof. UŁ, lidera Pakietu Pracy 3 (WP3. Engaging with Cities, Communities and Stakeholders), którego założeniem jest współpraca z miastem. Celem warsztatu była identyfikacja realnych potrzeb naszego miasta, które znajdują odzwierciedlenie w politykach i strategiach Łodzi. Drugim etapem warsztatu było określenie możliwości współpracy między miastem a Uniwersytetem Łódzkim w ramach linii tematycznych UNIC.

Dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ wyjaśnia:

Pierwszym celem spotkania było wypracowanie listy dziesięciu kluczowych wyzwań, które mogą być rozwiązywane w ramach współpracy samorządu Łodzi ze społecznością akademicką Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach inicjatywy badań zaangażowanych (engaged research). Lista ta zawiera takie kwestie, jak integracja grup społecznie wykluczonych (migrantów, seniorek i seniorów, osób z niepełnosprawnościami), budowa zaangażowania mieszkańców Łodzi do działań na rzecz adaptacji do skutków zmiany klimatu, promowanie społecznej różnorodności, czy walka z chaosem przestrzennym. Posłuży ona porównaniu specyfiki łódzkich problemów z wyzwaniami, z jakimi mierzą się pozostałe miasta sojuszu UNIC oraz wypracowaniu listy przyszłych badań prowadzonych w UŁ, których wyniki mogą posłużyć praktykom zarządzania miastem.

Ważniejszy jest jednak drugi cel, jaki sobie postawiliśmy, tj. zacieśnienie współpracy między konkretnymi osobami zajmującymi się w gruncie rzeczy tymi samymi sprawami. Choć jedni robią to jako pracownicy Uniwersytetu a drudzy jako pracownicy samorządu miasta, to wszyscy dążą do tych samych celów: budowania odporności miast w obliczu zmian klimatu, wzmacnianie różnorodności i stymulowanie społecznej przedsiębiorczości, jak również budowania kultury kreatywności czy współpracy na rzecz bezpieczeństwa i jakości życia w Łodzi. Jestem pewien, że budowanie sieci relacji w wyniku spotkań takich, jak dzisiejsze, będzie skutkowało konkretnymi wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi na rzecz rozwiązywania rzeczywistych problemów naszego miasta.

Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej, opowiedziała o korzyściach płynących ze spotkania Miasta i Uniwersytetu Łódzkiego:

Przed miastami poprzemysłowymi, takimi jak Łódź, stoją szczególne wyzwania, których rozwiązywanie wymaga współpracy wielu środowisk. Cenna wiedza i umiejętności naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego stanowią niezwykły zasób dla naszego miasta. Liczymy na to, że zderzenie codziennej praktyki działania pracowników Urzędu Miasta i ich szczegółowej znajomości Łodzi ze światem nauki pozwoli nam razem wypracowywać innowacyjne rozwiązania.

Zidentyfikowane w trakcie warsztatu wyzwania zostaną zebrane w formie repozytorium kluczowych wyzwań dla miasta i pomysłów na ich rozwiązywanie (tzw. Local Engaged Research Roadmap), które jest rezultatem pracy w ramach WP3.

Materiał: International Hub

Zdjęcia: Fabryka Aktywności Miejskiej