PROFIL PRACOWNIKA: Sławomir Nowinowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w formie artykułów, monografii, wydawnictw źródłowych.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku historia oraz wojskoznawstwo:

- proseminarium z historii XX w.,

- seminariów (licencjackiego, magisterskiego i doktorskiego),

- wykładów z prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,

- konwersatorium z historii stosunków międzynarodowych w I połowie XX w.

BIOGRAM

Jestem absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1991 r. pracuję w Zakładzie/Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ (kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego). W latach 2006–2009 byłem także zatrudniony w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na stanowisku naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej.

Otrzymałem stypendia badawcze Funduszu Pomocy Niezależnej Kulturze i Nauce Polskiej (Paryż 1993 i Londyn 1999), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn 2006), Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich (Paryż 2011).

Napisana przeze mnie monografia Prezydent Ignacy Mościcki zdobyła w 1995 r. Nagrodę Historyczną tygodnika "Polityka" w kategorii debiuty. Wspólnie z prof. dr. hab. Rafałem Stobieckim otrzymałem w 2021 r. Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrodę Specjalną im Jerzego Giedroycia za trzytomową edycję: „Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:

- historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;

- dorobku intelektualnego Instytut Literacki w Rzymie/Paryżu 1946–2000;

- dyplomacji Polski i Czechosłowacji w latach 1918–1945;

- historiografii polskiej w XX wieku.


OSIĄGNIECIA

Za najważniejsze osiągnięcie zawodowe uważam ogłoszenie drukiem blisko 100 publikacji naukowych, w tym 4 autorskich monografii (Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994; Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005; Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013; Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Gdańsk 2018).

Byłem także redaktorem/współredaktorem kilku edycji źródeł (m.in. Stosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Łódź 2006; Getto Łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944, Łódź 2009 [wspólnie z Julianem Baranowskim]; Marzec '68 w Łodzi, Łódź 2010; Wspominając ludzi „Kultury”, Kraków – Paryż 2016; "Mam na Pana nowy zamach...". Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii, t. 1–3, Łódź 2019 [wspólnie z Rafałem Stobieckim] oraz zbiorów studiów (m.in. Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz – dyplomata – polityk, Łódź – Warszawa 2017; „Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza, Warszawa 2017 [ wspólnie z Rafałem Stobieckim]; Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI w. ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu, Łódź 2017 [ wspólnie z Dariuszem Jeziornym i Radosławem Żurawskim vel Grajewskim]).KONTAKT I DYŻURY