PROFIL PRACOWNIKA: Stanisław Mordwa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Statut Uniwersytetu Łódzkiego

§ 95

1. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników wchodzących w skład instytutu, z zastrzeżeniem § 74ust. 4, oraz kieruje instytutem, a w szczególności:

1) reprezentuje instytut na zewnątrz;

2) wspiera opracowanie projektów prac badawczych;

3) wspiera pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością instytutu;

4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną instytutu;

5) zwołuje posiedzenia rady instytutu i kieruje nimi;

6) występuje z wnioskami do rady wydziału lub dziekana, w tym z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, innych spraw pracowniczych oraz nagród dla osób wchodzących w skład instytutu;

7) zarządza mieniem instytutu i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

8) składa dziekanowi roczne sprawozdania z działalności instytutu.

Prowadzenie badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Wykształcenie:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Przasnyszu (1974-1982);
  • Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu (1982-1986);
  • magister geografi; specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne - 1991, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; praca dyplomowa: Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi; promotor: dr hab. Stanisław Pączka
  • doktor nauk geograficznych – 2000, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Wyobrażenia przestrzenne o miastach Polski Środkowej; promotor: dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz;
  • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2015, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: geografia społeczna, geografia percepcji, metody analizy przestrzennej, podstawy statystyki, wybrane problemy geografii przestępczości, kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, kartografia tematyczna.

OSIĄGNIĘCIA

Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. UŁ, Łódź.

Mordwa S., 2009, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 89-98.

Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.

Mordwa S., 2016, The geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study, Geographia Polonica, 89 (2), s. 187-202.

Mordwa S., Laskowska P., 2020, Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta, Archium Kryminologii, XLII (2), s. 67-98.

Mordwa S., Ostrowska M., 2020, The influence of land cover on the spatial distribution of fire sites, European Spatial Research and Policy, 27 (2), s. 67-98.

Mordwa, S., 2022, Public transport stops and crime within the city space. The case of Stare Bałuty in Łódź, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 25(4), s. 26-39.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-45-82

Kopcińskiego 31 (Budynek K, piętra I i III.) pokój: 309 90-142 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-12:00

tel: 42-635-45-82

Kopcińskiego 31 (Budynek K, piętra I i III.) pokój: 309 90-142 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-14:00