PROFIL PRACOWNIKA: Beata Pawłowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

2) w zakresie obowiązków naukowych:

a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

f) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

g) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

h) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:

a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

c) organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;

d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

e) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

BIOGRAM

Jestem absolwentką socjologii i psychologii. Obecnie pracuję na stanowisku profesora naszej uczelni. W swojej praktyce łączę wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i

psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations,

socjologii emocji oraz psychologii społecznej z praktyką doradczą dla

firm i instytucji. Bliskie jest mi podejście interdyscyplinarne w nauce. Byłam współtwórcą i sekretarzem studiów podyplomowych Public Relations oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych „Skuteczny Kierownik Sektora Publicznego”. Posiadam wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż przez kilka lat byłam specjalistą w dziale HR dużej spółki giełdowej. Jestem autorką wielu publikacji dotyczących m. in. kultury organizacyjnej oraz emocji w pracy zawodowej, w tym zachowań emocjonalnych w środowisku pracy.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii emocji, socjologii pracy oraz socjologii organizacji i zarządzania. Poruszana problematyka dotyczy zagadnień związanych z kulturą organizacyjną, pracą oraz kierowaniem emocjami. Większość badań prowadzonych jest z użyciem metod jakościowych, w tym metodologii teorii ugruntowanej, w paradygmacie interakcjonistycznym.

Prywatnie lubię poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, malarstwo Williama Turnera, architekturę Normana Fostera i Zahy Hadid oraz zapach sawanny o poranku i karaibskie plaże.

KONTAKT I DYŻURY