Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Opis zadań

PROFIL BADAWCZY

 • Socjologia pracy, organizacji i zarządzania
 • Socjologia jakościowa (jakościowe metody badań społecznych)

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania jest silnym ośrodkiem socjologii jakościowej, prowadzącym badania empiryczne z zastosowaniem metodologii badań jakościowych. Równolegle rozwijana jest myśl teoretyczna i refleksje metodologiczne dotyczące teorii ugruntowanej, także prace magisterskie i doktorskie powstające w Katedrze, odwołują się do paradygmatu interpretatywnego. Problematyka badań realizowanych w Katedrze koncentruje się wokół zagadnień socjologii pracy, organizacji i zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi (HRM). W ramach badań własnych pracownicy Katedry realizują także projekty badawcze w innych obszarach.

Tematyka realizowanych badań:

 • socjologia pracy i organizacji, socjologia ekonomiczna,
 • przywództwo organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), komunikowanie,
 • socjologia wizualna, teoria ugruntowana, etnografia,
 • socjologia kontemplacyjna, hatha – joga,
 • procesy tożsamościowe, rozwój kompetencji, świadomość społeczna,
 • pragmatyzm społeczny, analiza systemowa,
 • socjologia dewiacji,
 • problematyka światów społecznych,
 • socjologia emocji,
 • socjologia niepełnosprawności,
 • społeczne aspekty Internetu, interakcje człowiek-komputer (HCI),


CZASOPISMA NAUKOWE

Z inicjatywy pracowników Katedry powstały dwa ogólnodostępne (open access) pisma naukowe:

Pisma otwarte są na wszystkie odmiany jakościowego nurtu w naukach społecznych, dążące do integracji badaczy naukowych i tego, by wysoki poziom publikowanych artykułów połączyć z krótkim czasem oczekiwania na publikację.


WSPÓŁPRACA NAUKOWA


DYDAKTYKA

 • zajęcia obowiązkowe dla wszystkich typów studiów socjologicznych (m.in. socjologia mikrostruktur, metody badań jakościowych, psychologia),
 • zajęcia fakultatywne na innych kierunkach studiów (w tym m.in. metody jakościowych badań społecznych, Public Relations, coaching, komunikowanie, negocjacje, reklama, design thinking)
 • zajęcia dla prowadzonych przez Katedrę modułów „Socjologia Organizacji i Zarządzania” (Socjologia I st.), „Socjologia zmysłów” (Socjologia II st.), "Praca i zatrudnienie. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego" (Socjologia II st.)

Moduł specjalizacyjny „Socjologia organizacji i zarządzania”- zapoznaje z zagadnieniami zarządzania organizacjami, w tym z narzędziami umożliwiającymi badanie i tworzenie kultury organizacyjnej, tożsamości i wizerunku organizacji, procesów komunikowania i Public Relations, systemów motywacyjnych, systemów wynagrodzeń, systemów szkoleń. Dostarcza wiedzy metodologicznej i umiejętności metodycznych odnośnie diagnozy procesów zarządzania i procesów pracy (etnografia organizacyjna, analiza wizualnych aspektów pracy i organizacji, badanie karier zawodowych i biografii pracowniczych, itp.).

Socjologia organizacji i zarządzania (Socjologia Ist.)

 • Rekrutacja, selekcja, ocena – narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Coaching, mentoring – rozwój kompetencji pracowników
 • Systemy motywowania pracowników
 • Etnografia organizacji oraz diagnoza kultur organizacyjnych
 • Wielokulturowość w zarządzaniu – metody badań procesów organizacyjnych
 • Public relations
 • Przekazy reklamowe a kształtowanie wizerunku - Psychologia reklamy
 • Komunikowanie i negocjacje w organizacjach

Moduł Socjologia zmysłów. Doświadczanie świata (Socjologia II st.)

 • Socjologia kontemplacyjna w badaniu ciała i zmysłowego postrzegania świata
 • Zmysłowe doświadczanie przestrzeni – miasto -wieś
 • Ciało i zmysły w relacjach intymnych. Doświadczanie bliskości
 • Socjologia i antropologia zmysłów – ujęcie kulturowe i historyczne
 • Odmienne stany świadomości. Emocje a doświadczanie percepcji zmysłowej
 • Odczuwanie architektury i designu
 • Badanie zmysłowego doświadczania świata przez osoby z niepełnosprawnościami
 • Marketing sensoryczny. Konstruowanie sposobów doświadczania świata
 • Doświadczanie zmysłowe – Wprowadzenie do analiz wizualnych

Moduł: Praca i zatrudnienie. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego (Socjologia II st.)

 • Historyczne uwarunkowania pracy i zatrudnienia we współczesnym społeczeństwie
 • Portfolio personalne
 • Kompetencje pracownicze
 • Budowanie marki osobistej
 • Współczesny rynek pracy


OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Katedra prowadzi studia podyplomowe umożliwiające słuchaczom zdobycie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z ćwiczeniami, pozwalającymi zastosować poznane narzędzia w praktyce.

Katedra oferuje także studia podyplomowe:

 • Socjologia Stosowana w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
 • Public Relations
 • Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
 • Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u młodzieży i dzieci.
 • Zarządzanie przez uważność.


OFERTA KOMERCYJNYCH BADAŃ I USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania specjalizuje się w badaniach dotyczące analizy pracy, organizacji i zarządzania - szeroko rozumianych zjawisk i procesów społeczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwach, a także placówkach publicznych. Katedra zajmuje się realizacją projektów badawczych własnych oraz wynikających z programów naukowych Uniwersytetu, prowadzi także działalność nastawioną na obsługę podmiotów zewnętrznych.

Oferowane usługi konsultacyjno – doradcze, w ramach których realizowane są badania i analizy:

 • Etnografia organizacji - diagnoza kultury organizacyjnej,
 • Diagnoza systemów zarządzania ludźmi – przy pomocy metody etnograficznej,
 • Projektowanie systemów ocen,
 • Audyt personalny (metoda etnograficzna poparta badaniami ilościowymi),
 • Analiza potrzeb personalnych,
 • Projektowanie pracy zespołowej,
 • Coaching korporacyjny,
 • Ewaluacja wdrożeń w ramach polityki personalnej,
 • Postawy wobec planowanych zmian,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM),

Prowadzone badania ukierunkowane są na poprawę efektywności działania firmy, szczególnie w obszarach:

 • skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim,
 • możliwości i warunków wprowadzenia zmian organizacyjnych,
 • doskonalenia pracy zespołowej,
 • skuteczności prowadzonej polityki personalnej,
 • stopnia zadowolenia pracowników z miejsca pracy,
 • funkcjonowania komunikacji w firmie.

Projekty badawcze realizowane z użyciem metod i technik:

 • jakościowych – które, pozwalają na dotarcie do nie ujawnianych w sposób bezpośredni przyczyn działań i zachowania interpersonalnych, a także ustalenie i zinterpretowanie głęboko ukrytych przekonań. Badania wykorzystują tzw. interakcjonistyczną etnografią i metodę case study. Badania jakościowe realizowane są za pomocą technik: obserwacji, wywiadów swobodnego i narracyjnego, analizy dokumentów a także analizy fotografii i zapisów wideo. Przedstawiamy na koniec pełny raport etnograficzny z badanego obszaru.
 • ilościowych - dostarczają opisu rzeczywistości organizacyjnej opartych na danych ilościowych. Duża liczba zebranych danych pozwala na uzyskanie statystycznego obrazu badanej populacji pod kątem wybranych cech. Badania ilościowe realizowane technikami: wywiadu kwestionariuszowego i ankiety.

Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

 • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-63 e-mail: www: https://www.facebook.com/ksoiz?ref=ts&fref=ts

Skład osobowy