PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Konecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

profesor zwyczajny

 • 1.Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:
 • 1)przestrzegać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.);
 • 2)przestrzegać obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego UŁ w tym w szczególności te zawarte w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • 3)przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • 4)dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • 5)niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 • 2.Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
 • 1)w zakresie obowiązków dydaktycznych:
 • a)prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • b)terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • c)udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • d)przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • e)opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • f)prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • g)opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • h)przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • i)podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • j)dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • k)wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • 2)w zakresie obowiązków naukowych:
 • a)prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • b)pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • c)rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • d)aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;
 • e)udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • f)kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • g)doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych;
 • h)inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.
 • 3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
 • a)praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • b)praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • c)organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • d)organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • e)pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • f)inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • g)inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

BIOGRAM

Krzysztof T. Konecki jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne UŁ. Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Katedry Socjologii i Zarządzania. Jego zainteresowania obejmują socjologię jakościową, symboliczny interakcjonizm, teorię ugruntowaną, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz badania fenomenologiczne i kontemplatywne, interakcje ludzi i zwierząt. Jest redaktorem naczelnym "Przeglądu Socjologii Jakościowej"; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

ORCID

Website: Krzysztof T. Konecki


ZAINTERESOWANIA

Hatha-joga. Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności hatha-joga.

Kultury wschodu. Buddyzm. Medytacje.

OSIĄGNIECIA

2021 Nagroda im. Stefana Nowaka za osiągnięcia w zakresie metodologii jakościowej i nowatorskie jakościowe badania społeczne (UW).

2019-2021 Projekt badawczy NCN, Opus 15, nr projektu 2018/29/B/HS6/00513, „Doświadczanie ciała i gestów w świecie społecznym hatha-jogi. Znaczenia i transmisja wiedzy w praktyce cielesnej. Kierownik projektu.

2019 Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za książkę: Advances in Contemplative Social Research, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego/Krakow: Jagiellonian University Press, 2018.

2016 Nagroda Rektora UŁ drugiego stopnia za książkę „Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon. Kraków: Jagiellonian University Press.

PUBLIKACJE

Konecki, Krzysztof T. 2022. The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples. London, NY: Routledge.

Konecki, Krzysztof T. 2021. "Emotions and Politics: Emotional Work That Allows One to Regain One's Dignity and Survive", Denzin, N.K. and Sarina Chen, S.-L. (Ed.) Studies in Symbolic Interaction (Studies in Symbolic Interaction, Vol. 53), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 117-133. https://doi.org/10.1108/S0163-239620210000053008

Konecki, Krzysztof T. 2021. “Deathworld of the City of Łódź: Insider Experience.” Pp. 27-45 in Deathworlds to Lifeworlds edited by V. M. Bentz & J. Marlatt. Berlin, Boston: De Gruyter.

Konecki, Krzysztof T. 2021. Distinctions and Something Between: An Inspection of Eviatar Zerubavel’s Concept Driven Sociology. The Qualitative Report, 26(4), 1150-1156. https://doi.org/10.46743/2160-3715/ 2021.4840

Konecki, Krzysztof T. 2021. "Contemplative Grounded Theory: Possibilities and Limitations." Pp. 151-186 in Radical Interactionism and Critiques of Contemporary Culture (Studies in Symbolic Interaction), edited by Denzin N. K., Salvo, J. and S. Chen. Vol. 52, Bingley: Emerald Publishing Limited.

Konecki, Krzysztof T. 2021. Experiencing the space: Visiting cemeteries on All Saints’ Day and an ordinary day. The Qualitative Report, 26(3), 832-860.

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: 230 90-214 Łódź