PROFIL PRACOWNIKA: Izabela Ślęzak-Niedbalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 • 1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
 • a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (podstawy socjologii, podstawy komunikacji społecznej, socjologia mikrostruktur, etnografia i diagnoza kultur organizacyjnych), w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • e) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • f) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • g) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • h) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • i) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • 2) w zakresie obowiązków naukowych:
 • a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
 • b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
 • e) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • 3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
 • a) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • b) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi;
 • f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne - redaktor prowadzący Przeglądu Socjologii Jakościowej.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe dotyczą socjologii pracy, pracy seksualnej, zagadnień stygmatyzacji społecznej a także etyki badań socjologicznych. Stosuję jakościowe metody badań, metodologię teorii ugruntowanej oraz etnografię.

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź